НачалоСпорт и младежки дейностиНормативни актовеОБЩИНСКА ПРОГРАМА за развитие на Физическата култура и спорт в Община Созопол 2011 – 2015 г.

ОБЩИНСКА  ПРОГРАМА
за развитие на Физическата култура и спорт в Община Созопол

2011 – 2015 г.

 

РАЗДЕЛ І

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Спортът и като цяло Физическата култура в съвременния свят е една от основните дейности с огромно влияние в развитието на човешкото общество.
Съвременната система за Физическото възпитание и спорт изисква ясна стратегия и цялостна концепция за нейния характер, място и роля, като неразделна част от социалната политика на държавата и обществото. Различните направления, които отразяват дейността по развитието на масовия спорт, спорта в училищата, спорта за високо спортно майсторство и състоянието на спортно-материалната база са необходими и задължителни компоненти на икономическите и социални промени в съвременното общество.
Въпреки постигнатите положителни резултати, направения анализ показва че:
• Значително се влошава физическото развитие на младото поколение по отношение на неговата активност, нараства употребата на алкохол и тютюнопушене, бележи ръст нагоре употребата на наркотици сред младежите и редица други социални деформации.
• Липсата на допълнително финансиране от федерациите води до спадане нивото на учебно-тренировъчния процес в спортните клубове и до недостатъчно финансиране на подготовката на най-добрите  ни спортисти за участие на състезания от държавния и международния спортен календар
• Забелязват се сериозни трудности в стопанисването и модернизирането на спортната база.

    

 
РАЗДЕЛ ІІ

ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ

 

1. Изпълнение на дейности по развитие на масовия спорт, спорта в училищата.

2. Модернизиране на спортно-материалната база.

3.Подпомагане на спортните клубове, развиващи дейността си на територията на община Созопол.
2. Извеждане на висок тренировъчен режим, спортната подготовка на високоразредните спортисти
3.  Популяризиране постиженията на спорта в община Созопол.


РАЗДЕЛ ІІІ

ОСНОВНА ЦЕЛ И ЗАДАЧИ

 

Създаване нужните организационно-управленски и материално -технически предпоставки при решаване проблемите на физическата култура и спорта.


Един от приоритетите на  
Община Созопол в областта на спорта - подобряването на здравето, духовното развитие и качеството на живот на младите хора се изпълнява, като Общината подпомага финансово развитието на масовия и училищен спорт.

За изпълнението на тази цел, необходимите принципни подходи следва да бъдат:
1. Осъществяване на необходимата координация, синхрон и оперативно взаимодействие между общинските институции от една страна и специализираните спортни организации – спортните сдружения и клубове от друга.
2. Изграждане на система от състезания, която да се превърне в основен двигател на спорта в училищата.
3. Създаване на условия за подобряване подготовка на нашите най-добри спортисти за успешно участие в Европейски, Световни първенства и Олимпийски игри.
4. Модернизация на спортно-материалната база.

 

 

 

РАЗДЕЛ ІV

ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА


1.Физическо възпитание и спорт за всички.

Приоритетна задача в тази област е създаване на условия, особено на децата и младите хора към активен двигателен режим и здравословен начин на живот. Разнообразие от неорганизирани и организирани форми на занимания с физически упражнения и спорт. За целта:

1.1. Да се разработи двугодишна програма за поетапна реконструкция и модернизация на открити спортни площадки, в т.ч. детски площадки и спортни площадки по квартали и училища.

1.2. Да продължи изграждането на механизъм на координация при организиране и провеждане на масови състезания, спортни прояви и празници в рамките на спортния календар на Община Созопол

1.3. По време на ваканции през летен и зимен период да се осигури свободен достъп до спортни обекти и съоръжения за ученици и деца, като за целта да се ангажират не само спортните клубове, но и директорите и преподавателите в училищата на нашата община.

2. Физическо възпитание и спорт в училищата

Водещата роля в това направление се определя от широкия обхват на занимаващите се – най-благоприятната възраст за формиращо въздействие на физическите упражнения и спорта при провеждане на учебно-възпитателен и тренировъчен процес. За целта:

2.1. да се изготви проект за развитието на масовия училищен спорт в началните и основните образователни училища в Община Созопол, като превенция срещу негативните уклони на съвременната цивилизация /наркомания, престъпност, алкохолизъм, хазарт/.
2.2. да се изградят Училищни Спортни Клубове в училищата, където децата да направят първите стъпки към високото спортно майсторство.
2.3. изграждане на училищна спортна лига по спортовете футбол, баскетбол и волейбол.

3.Физическо възпитание и спорт за лица с трайни увреждания и в неравностойно социално положение

Особено място в това направление трябва да се отдели на работата с децата в неравностойно социално положение – слепи, глухи, инвалидизирани, от малцинствени групи, като чрез спортни мероприятия и състезания се обхванат по-голяма част от тях. За целта:

3.1. Да се предоставят за безплатно ползване на спортно-материалната база общинска собственост в определени дни и часове за лица с трайни увреждания и в неравностойно социално положение.

4. Спортно майсторство

Високото равнище на съвременния спорт и изключителната конкуренция изискват адекватна система за подготовка на нашите най-добри спортисти и нейното привеждане в съответствие с тенденциите на развитие на съвременния световен спорт, както и с настъпилите икономически и социални промени у нас.
 Продължаване усилията на общината да се подпомагат  финансово от общинският бюджет, спортните клубове, чиято дейност се извършва на територията на нашата община.

                                  

 

Р А З Д Е Л   V                

МАТЕРИАЛНО ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ

 

Една от основните форми за обвързване на Общината в развитието на спорта е подсигуряването на спортно-материална база, предоставяща добри условия за тренировъчен и състезателен процес, чрез осигуряване на средства от общинският бюджет за нейната експлоатация, ремонт, реконструкция и модернизация. 
 Като основни задачи пред Община Созопол по отношение на спортно-материалната база общинска собственост продължават да са:
1. Осигуряване на оптимално функциониране и ползване по предназначение на спортните обекти и свързаните с тях обслужващи и спомагателни дейности.
2. Осъществяване от общинска администрация на ефективен контрол върху условията за безопасност, на която трябва да отговарят съоръженията за детски и спортни площадки.
3. Предоставяне на спортните обекти за ефективно провеждане на учебно – тренировъчна и състезателна дейност. Изработване на механизми за координация между спортните клубове с цел по-пълноценно ползване на спортните обекти.
4. Рекламиране на спортни обекти от общинска администрация, с цел представяне на възможностите които те предлагат за привличане на чужди отбори или организиране на състезания от национален мащаб.
5. Обединяване на усилията на Министерство на Физическото възпитание и спорта, Българските спортни федерации, Община Созопол и спортните клубове за съвместна реконструкция и модернизация на съществуващите спортни обекти.
6. Реконструкция на спортните обекти, за да бъде улеснено ползването им от хора с трайни или частични увреждания.
7. Възстановяване на материално-техническата база за спортни занимания в училищата.

     

                           

Р А З Д Е Л   VІ

ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ

 

Финансирането на Програмата за физическо възпитание и спорт е съществен фактор за нейното ефективно функциониране при новите социално – икономически реалности.
Основни източници на финансиране:
• от стопански сектор – за подпомагане на национални и местни спортни сдружения.
• от общински бюджет – за подпомагане дейността на спортните сдружения, за финансиране на специални програми, насочени към подобряване здравето и физическата дееспособност на населението и преди всичко на децата и младежта.
• от  Министерство на Физическото Възпитание и Спорта
• от собствени приходи на сдруженията – доброволни вноски на членове, приходи от спортни състезания, спортни услуги
• от спонсорство и дарения
• договори за реклама
• от национални и международни програми финансиращи проекти в областта на спорта.

 

 

Р А З Д Е Л  VІІ

ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ

 

Реализирането на информационната политика в областта на физическото възпитание и спорта изисква рационално използване на съвременните възможности за средствата за масова информация – печатни издания, радио, телевизия, интернет.
 За изпълнение на целта е нужно:

• Възпитаване на младите в потребността от спорта, чрез средствата за масова информация и системно да се информира обществото за предимствата и ползата от заниманията с физически упражнения и спорт.
• Да запознава обществото с успехите на созополските спортисти и отбори.  
• Да продължи търсенето и използването на огромните възможности на интернет за новостите в спорта, борбата с наркоманията и др. 

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

април 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930