НачалоАдминистративни актовеЗаповеди на кметаЗ А П О В Е Д № 8-Z-1198/04.1.2012г.

З А П О В Е Д

 

№ 8-Z-1198/04.1.2012г.

       за класиране на участниците и определяне на изпълнител

 

 

        На основание чл.23, ал.1 т.1 от „Наредбата за условията и реда за възлагане на дейностите в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” и отразени резултати в Протокол № 1 на Комисията от 04.10.2012г., назначена със Заповед № 8-Z-1196/04.10.2012год. на Възложителя за провеждане на ОТКРИТ КОНКУРС за определяне на изпълнител по реда на „Наредбата за условията и реда за възлагане на дейностите в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” / обн.ДВ бр.96 /06.12.2011г./ и възлагане на следните дейности в общинска горска територия : СЕЧ, ИЗВОЗ, СОРТИРАНЕ И РАМПИРАНЕ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА МАРКИРАНА ДЪРВЕСИНА ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ’’ за обект 1206, вр. склад  с.Индже Войвода отд./подотдели 366 „а”,370 „в”, 370 „з”,370 „ж”,369 „а”,371 „б”, обявен със Заповед № 8-Z-1124/17.09.2012 г.  

                                  

УСТАНОВИХ, ЧЕ :

 

В определения срок за участие са регистрирани следните кандидати, подали оферти  по ред на депозиране на документите за участие, както следва :

 

№ по ред

Име на кандидата

Входящ № на офертата

Дата на подаване на офертата

Час на подаване на офертата

  •  

“Арекс” ЕООД

3-26-00-472

03.10.2012 г.

08:41

  •  

„Бургасцвет-90-Танев” ЕООД

4-26-00-563

03.10.2012 г.

08:47

       След  успешно проведен открит конкурс

 

I.ОБЯВЯВАМ:

 

   Класиране на участниците в ОТКРИТ КОНКУРС за   Обект № 1206, вр. склад  с.Индже Войвода отд./подотдели 366 „а”,370 „в”, 370 „з”,370 „ж”,369 „а”,371 „б”;,  на територията  на Община Созопол, проведен на 28.08.2012 год. както следва:

 

На първо място:

    „Бургасцвет-90-Танев” ЕООД, с ЕИК 102833771 с адрес : гр.Бургас, ул.”Богориди”16, представлявано от Васил Вълков Танев в качеството му на управител, с предлагана ценаза изпълнение на услугата 36 500.00лв. /тридесет и шест хиляди и петстотин лв./ без ДДС,

 

На второ място:

         Арекс” ЕООД, с ЕИК 102676537, с адрес : гр.Айтос, жк.Производствена база Лясковски път, представлявано от Пламен Петров Денков в качеството му на Управител, с предлагана цена за изпълнение на услугата 36 606.00лв. /тридесет и шест хиляди шестотин и шест лв./ без ДДС

     Мотивиран от изложеното и с оглед резултатите от явния търг, ОПРЕДЕЛЯМ:

 

       За спечелил открития конкурс за услугата СЕЧ, ИЗВОЗ, СОРТИРАНЕ И РАМПИРАНЕ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА МАРКИРАНА ДЪРВЕСИНА ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ’’ за обект 1206, вр. склад  с.Индже Войвода отд./подотдели 366 „а”,370 „в”, 370 „з”,370 „ж”,369 „а”,371 „б”, фирма  „Бургасцвет-90-Танев” ЕООД.          

            Нареждам, на основание чл. 35, ал.3, т.2  от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти от тях” /Обн.ДВ бр.96/06.12.2012г. в 7 /седем/ дневен срок, след издаването на настоящата заповед, да се сключи договор с кандидата, определен за изпълнител.

             Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс пред Административен съд - Бургас.

 

              На основание чл.60, ал.1 от АПК и чл.34, ал.1 и ал.3 от „Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии- държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти от тях” /Обн.ДВ бр.96/06.12.2012г.

                                     РАЗПОРЕЖДАМ

 

    ДОПУСКАМ ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАСТОЯЩАТА ЗАПОВЕД

 

     Разпореждането за допускане на предварително изпълнение подлежи на обжалване от участника по реда на чл.60,ал.4 от АПК чрез Кмета на Община Созопол пред  Административен съд - Бургас в тридневен срок от съобщението му.

 

     На основание чл.34, ал.1 и ал.3 от „Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии- държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти от тях” /Обн.ДВ бр.96/06.12.2012г., заповедта подлежи на обжалване от участниците в открития конкурс за обекта по реда на чл.81 и сл. от гл.VIна АПК в 14 - дневен срок от съобщението по реда на чл.145 и сл. от гл.X на АПК пред  Административен съд - Бургас.

 

 Настоящата заповед да се сведе до знанието на фирмите участвали в открития конкурс за Обект 1206,  главен счетоводител и Ръководител ГС при Община Созопол, по реда на чл.61 от АПК и  да се публикува на интернет страницата на Община Созопол.

 

 КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ:

                                                          /п

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (zapoved-klasirane_1206-препис.doc)Заповед2760 Kb
scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

април 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930