НачалоПроекти на Община СозополПроекти в процес на изпълнение

Проекти в процес на изпълнение от Община Созопол

 

Наименование на проекта

Селиолу и Созопол – Информирани, Обучени, Екипирани

Източник на финансиране

Договор за субсидия по инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) № РД-02-29-188/ 23.07.2019 г. по Програмата за трансгрaнично сътрудничество между Република България и Република Турция, приоритетна ос 1 “Околна среда“,  специфична цел 1.1 Предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и предизвикани от човека бедствия в трансграничната област

Партньори по проекта

· Община Селиолу, Турция, водещ бенефициент;

· Община Созопол, България, Партньор

Информация за проекта

С изпълнението на проектното предложение е поставена обща цел - подобряване на капацитета на общините Селиолу и Созопол за своевременно предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и предизвикани от човека опасности и бедствия, повишаване осведомеността на местното население и представители на бизнеса за начина на действие в случай на извънредни ситуации

Специфични цели:

1. Доставка на подходящо оборудване, осигуряване на готовност за реакция при бедствия/пожари и наводнения/специализирано оборудване, необходимо за операции по издирване и спасяване;

2. Повишаване осведомеността/изграждането на капацитет за устойчивост срещу бедствия чрез обмен на опит/съвместни обучения, насочени към държавните чиновници, млади хора, доброволци и други групи от населението.

Очаквани резултати от изпълнението на проекта:

1. Осигурено оборудване за превенция на природни и предизвикани от човека опасности и бедствия;

2. Реновирани и реконструирани помещения за съхранение на специализирано оборудване;

3. Подобрен капацитет за превенция на риска и реагиране при бедствия на екипите;

4. Повишаване на осведомеността и желанието за сътрудничество на държавни служители, местното население и представители на местния бизнес в превенцията на риска и смекчаване на последиците от бедствията

Общ бюджет на проекта

580 787,03 евро

Бюджет на Община Созопол

267 389,23 евро

Период на изпълнение

23.07.2019 г. – 22.07.2021 г.

 

  

Наименование на проекта

„Патронажна грижа в Община Сунгурларе и Община Созопол”

Източник на финансиране

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Кратко описание

Проект "Патронажна грижа в Община Сунгурларе и Община Созопол" си поставя за цел подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора от общини Созопол и Сунгурларе чрез осигуряване на почасови интегрирани здравно-социални услуги /патронажни грижи/ за възрастни хора и лица с увреждания, вкл. с хронични заболявания и трайни увреждания в техните домове. Подкрепа ще получат 67 лица / 31 в община Созопол и 36 в община Сунгурларе/ като всеки от тях може да ползва до 2 часа здравно-социални услуги на ден. За обезпечаване на потребностите им във всяка община ще се грижи екип от служители и специалисти, включващ медицински лица, рехабилитатор, психолог, шофьор, социален работник, домашни санитари. Ще бъдат купени две транспортни средства, с които екипите да достигат до нуждаещите се граждани. Закупуване на МПС произтича от спецификата на транспортна достъпност и в двете общини. Ще бъдат осигурени материали и консумативи за предоставяне на здравно-социалните грижи. Услугите ще се предоставят в рамките на 12 месеца.

Обща стойност на проекта

201 728.48лв.

Период на изпълнение

01.09.2019г. – 01.11.2020г.

 

mdr

 

Наименование на проекта

„Инвестиции в съществуващо рибарско пристанище гр. Созопол – терминал 1”

Източник на финансиране

ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

Кратко описание

Проектът предвижда изграждане на плаващи пристани, ориентирани перпендикулярно на кейовата стена. С това ще се увеличи общата дължина на приставане на плавателните съдове.

Пристанищните съоръжения са проектирани така, че да бъдат обтекаеми, проницаеми и да внасят минимални смущения във вътрешно-акваториалния режим на пристанище Созопол. Те се отнасят към съоръженията, които оказват незначително влияние на теченията в акваторията на пристанището, с добри хидравлични показатели - проницаемост и обтекаемост.

От проектна гледна точка бъдещия хидротехнически обект се реализира в крайбрежната зона и се изграхада от плаващи пристани за рибарските лодки, така, че да се създадат благоприятни условия за транспортната, стопанска дейност и домуване на малките плавателни съдове, катери и рибарски лодки.

Съществуващият кей подлежи на ремонтиран. По цялата дължина ще бъде запазена съществуващата бетонова настилка на горно ниво и се предвижда ново бетоново покритие върху надстройката.

Обща стойност на проекта

787 319.73 лв.( от които 576 790.43           лв. -Европейско финансиране и 210 529.30лв. – Национално финансиране)

Период на изпълнение

27.03.2019г. - 27.03.2021г.

 

 

rsr14-20

 

Източник на финансиране

Програма за развитие на селските райони

Наименование на проекта

Рехабилитация на ул. "Републиканска" от общински път BGS1210 до кръстовището с ул. "Одеса" и ул. "Одеса". Ново строителство от ул. "Одеса", изграждане на ул. "Цар Симеон Велики", ул. "Цар Асен Велики" и ул. "Хан Тервел" на гр. Созопол

Кратко описание

Улиците, обект на реконструкция в настоящото проектно предложение са възлови артерии в град Созопол и свързват общинския център с по-висок клас път. Това налага поддържането на тяхното добро и безопасно състояние, което е предпоставка за повишаване привлекателността на града за туристите, търсещи осигурена социална, улична и пътна инфраструктура, респективно за привличане на инвестиции.

Проектът предвижда и изграждане на нови улици, тъй като разширяването на уличната мрежа ще подобри достъпността и качеството на предоставяните услуги. Това от своя страна ще повлияе положително на привличането на инвестиции и по-пълноценното развитие на туристическия потенциал на общината.

Обща стойност на проекта

1 161 4685.81 лв.

Период на изпълнение

30.05.2019г. - 30.10.2022г.

 

rsr14-20

Източник на финансиране

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

Наименование на проекта

Реконструкция, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в УПИ I, кв.70 по плана на град Созопол, община Созопол

Кратко описание

Проектът предвижда обособяване на футболно игрище на каучукова настилка, премахване на старите, неотговарящи на изискванията за безопасност оградни пана и колове, както и монтиране на бетонови улеи за отводняване на игрището.

Общата цел е подобряване достъпа на населението на община Созопол, до спортни и свързани със свободното време и отдиха услуги. Конкретните цели на проекта са:

- Реконструкция на спортната площадка в УПИ I, кв. 70 по плана на град Созопол и обособяването на футболно игрище;

- Подобряване качеството на живот на населението чрез предоставяне на възможности за спорт и провеждане на разнообразни социални мероприятия;

- Повишаване привлекателността на района и задържане на младите хора в общината;

- Създаване на устойчиво развитие чрез инвестиране в инфраструктура, което да доведе до създаване на оптимална жизнена среда в общината, както и до ограничаването на диспропорциите в териториалното разпределение на населението.

Обща стойност на проекта

89 105.07 лв.

Период на изпълнение

14.05.2019г. - 14.05.2022г.

 

 

rsr14-20

 

Източник на финансиране

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.

Подмярка 7.2

“ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА”

Мярка 7

“ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Наименование на проекта

“Реконструкция и рехабилитация на водопроводната система и съоръжения в с. Росен и с. Крушевец, Община Созопол“

Кратко описание

Целта на проект„Реконструкция и рехабилитация на водопроводна система и съоръжения в село Росен и село Крушевец, община Созопол“ е подобряване качеството на живот и достъпа до основни услуги за населението в село Росен и село Крушевец, община Созопол, чрез инвестиция в инфраструктурата на водопреносната мрежа и изграждане на водопроводна мрежа, отговаряща на съвременните технически изисквания. Подобряването на водопроводната система е свързано с устойчивото социално-икономическо развитие на общината, опазването на околната среда и повишен жизнен стандарт.

С изпълнението на проекта ще се постигне една от целите на ЕС за развитие на селските райони – „Социално-икономическо развитие на селските райони, осигуряващо нови работни места, намаляване на бедността, социално включване и по-добро качество на живот“.

Oбщина Созопол предприема мерки за инвестиране в реконструкция и рехабилитация на водопроводните мрежи в населените места с установен воден стрес - Росен и Крушевец, с цел осигуряване непрекъснатост на водоснабдяването и качеството на питейната вода, съответно на нормативните изисквания.

С реализирането на инвестицията ще се постигнат и специфичните целина проекта, а именно:

 • Подобрена водопроводна инфраструктура в с. Росен и с.Крушевец, община Созопол, чрез реконструкция на водопроводната мрежа;
 • Повишаване на жизнения стандарт и достъп до водоснабдителни услуги на 2273 жители в населените места Росен и Крушевец, община Созопол
 • Осигуряване непрекъснатост на водоснабдяването в селата Росен и Крушевец;
 • Намаляване на експлоатационните разходи и загубите на вода;
 • Отговорно използване на водните ресурси и преустановяване на замърсяването на околната среда;
 • Повишаване конкурентоспособността и привлекателността на селата Росен и Крушевец, община Созопол, чрез подобрената техническа инфраструктура;

Обща стойност на проекта

4 920 050,86лв. без ДДС

Период на изпълнение

36 месеца

 

 

 

BlSea

Наименование на проекта

„Развитие на устойчив културен туризъм в Черноморския басейн“

Източник на финансиране

Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“

Партньори по проекта

 • Община Созопол, България, водещ бенефициент;
 • Община Констанца, Румъния, П 2;
 • Екоцентър за опазване на ок. среда, Грузия, П 3;
 • Агенция за устойчиво развитие и европ. интеграция, Украйна, П 4;
 • Община Измаил, Украйна, П 5;
 • Обл. администрация Дюздже, Турция, П 6

Кратко описание

Проектът цели съвместното насърчаване и развитие на трансгранични бизнес възможности в областта на туризма и подобряване на сътрудничеството между държавите в Черноморския басейн чрез обмяна на опит и практики в областта на туризма, чрез:

 • Организация и управление,
 • Разработване на съвместна стратегия за насърчаване на трансграничния туризъм,
 • Разработване на регионални и трансгранични турист. маршрути,
 • Разработване на интерактивна платформа за насърчаване на туризма,
 • Подобряване на туристическата привлекателност на община Созопол посредством разработване и изграждане на пешеходна туристическа алея с беседки и зона за отдих в лесопарк „Света Марина“,
 • Подобряване туристическия облик на община Измаил, Украйна,
 • Подобряване на туристическия облик на Областна администрация Дюздже, Турция.

Основни очаквани резултати

 • Насърчаване и развитие на трансграничните бизнес възможности в областта на туризма на територията на Черноморския басейн
 • Разработване на съвместна стратегия за насърчаване на трансграничния туризъм
 • Разработване на 15 трансгранични туристически маршрути, включващи 2-5 държави
 • Организация и провеждане на 12 трансгранични тур-събития
 • 3 дребномащабни инфраструктури за подобряване привлекателността на култ. и исторически забележителности в Созопол, България, Измаил, Украйна и Дюздже, Турция

Обща стойност на проекта

1 873 278,80 лева

Бюджет на Община Созопол

463 583,03 лева

Срок

10.09.2018г. – 10.08.2020г.

 

 

Logo-sozopol

Наименование на проекта

Проектиране и изпълнение на енергоспестяващи мерки и дейности по модернизация, реконструкция, интелигентно управление и енергиен мениджмънт на система за улично осветление на община Созопол

Източник на финансиране

Бюджет на Община Созопол

Кратко описание

С настоящият проект се цели да се изгради ново осветление, което да отговаря на европейските норми за улично осветление, да се създадат условия за безопасно движение на МПС-та и пешеходци, да се намали значително консумацията на електроенергия, да се намали емисията на парникови газове, с което да се защити природата и като цяло да се получи една по-добра нощна картина. Същевременно в участъците, които са недобре осветени или липсва осветление ще се изгради или добави нови.

С този проект и предвидените в него мерки се гарантира едно енергоефективно и модерно улично осветление на цялата селищна система на Община Созопол.

Обща стойност на проекта

4 186 797,78 лв.

Актуално състояние

В процес на изпълнение

 

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

май 2024
пвсчпсн
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031