НачалоЦентър за административно и информационно обслужване

 

"Центърът за административно и информационно обслужване" /ЦАИО/ е разположен на партерен етаж, където се извършват всички видове административни и технически услуги, разпределени в 7 гишета:

    

     Гише 1- служба кадастър Бургас – изнесено работно място на служба кадастър Бургас, обслужващо гражданите на община Созопол в определени от службата дни. (тел. 0550 25715)

Вторник - от 09.00 до 12.30 и от 13.30 до 17.00 ч.

Четвъртък - от 09.00 до 12.30 ч.


     Гише 2- туризъм, транспорт и земеделие (тел. 0550 25760)

        Гражданите подават заявления и искания за:

         - категоризация на средство за подслон или места за настаняване;

         - категоризация на заведения за хранене и развлечения;

         - промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър;

         - заверка на регистър на средство за подслон или места за настаняване;

         - съгласуване на работното време на заведение за хранене и развлечение;

         - за притежание на пчелни семейство / и декларация/;

         - регистрация на домашен любимец;

         - пасищно отглеждане на свине от източнобалканската порода

 и нейните кръстоски;

         - учредено право на ползване на общински пасища и мери;

        - таксиметров превоз по Наредба № 34 от 6 дек. за таксиметров превоз на пътници / и декларация/;

        - атрактивен превоз, автомобилни превози;

        - паркинг място;

        - сеч;

        - етажна собственост;

        - черни метали.


Гише 3- общински пазари (тел. 0550 25760)

     Гражданите подават заявления и искания за:

       - продажба на селскостопанска продукция от автомобил;

       - продажба на промишлени стоки от автомобил;

       - ползване на тротоари, площади и др. терени за търговска дейност на открито, вкл. разполагане на сергии, витрини, автомати за топли и студени напитки и др.;

       - ползване на общински терени за търговска дейност на открито, за разполагане на маси, столове и витрини пред ЗОХ и магазини;

      - ползване на общински терени за монтиране на павилиони, каравани, маркизи, навеси и др. за търговска дейност и услуги по чл. 56 от ЗУТ;

       - ползване на места за организиране на панаири, събори, празници, за продажба на стоки;

      - ползване на места, върху които са организирани панорами, стрелбища, моторни люлки, въртележки, детски колички и др. подобни;

     - ползване на тротоари, площади, улични платна и др. общински терени за разполагане на строителни материали;

       -издаване на документ на фирми и граждани за поставяне на рекламно-информационен елемент върху терени общинска собственост;

      - издаване на разрешения за поставяне на сергии, маси, реклами и др.


Гише 4- социални дейности, управление на собствеността (тел. 0550 25760)

   Гражданите подават заявления и искания за:

      - Отпускане на еднократна помощ за новородено;

     - Отпускане на финансова помощ на жители на община Созопол, които не са на основание ЗСПД и ЗСП;

      - ползване на услугата „социален патронаж”;

      - ползване на услугата „ детска млечна кухня”;

      - настаняване в общински имот /картотекиране  за жилищни нужди/;

      - обстоятелствена проверка;

       - продажби на земя /закупуване на общинска земя – експертна оценка;

       - доброволна делба;

       - доброволна замяна;

       - прекратяване на съсобственост и закупуване на идеални части/експертна оценка/;

       - отписване от актовите книги;

       - реституционни претенции;

       - учредяване на допълнително право на строеж;

      - декларация по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за реда за изпълнение от държавата на присъдена издръжка;

       - УП 2;

        - УП 3;

        - други.


Гише 5 - Строителство и екология (тел. 0550 25723)

   Гражданите подават заявления и искания за:

       - Промени за изменение на влязъл в сила план на новообразуваните имоти- § 4к, ал. 8 от ПЗР на ЗСПЗЗ /чл. 28в , ал.2 от ППЗСПЗЗ/;

       - Удостоверение за степен на завършеност на обект;

       - Заповед за смяна на титуляра в издадено разрешение за строеж или в удостоверение за въвеждане в експлоатация;

        - регистрация на технически паспорт;

        - регистрация на обект IV от V и категория;

       - одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж;

       - депониране на земни маси;

       - разрешително за строеж;

       - други.


Гише 6- устройство на територията, кадастър, и земеделски имоти по § 4 (тел. 0550 25723)

  Гражданите подават заявления и искания за:

      - издаване на скица за недвижим имот;

      - издаване на виза за проектиране;

      - презаверка на скица и/или виза на недвижим имот;

     - присъствие на служебно лице при определяне на строителна линия и ниво и откриване на строителна площадка;

      - издаване на разрешение за изработване на ПУП по реда на чл. 124, ал. 3 от ЗУТ;

     - заверка на преписи и документи на копия от кадастрални и регулационни планове и документация от ПУП;

      - приемане, одобряване и процедиране на ПУП;

      - издаване на удостоверения и факти по устройство на територията;

      - издаване на удостоверение и скица по чл. 13, ал. 5 от ЗСПЗЗ;

       -издаване на удостоверение за търпимост § 16 от ПР на ЗУТ;

      - заверка на акт образец 3;

      - издаване на удостоверение по чл. 52 от ЗКИР, във връзка с чл. 175, ал. 5 от ЗУТ;

      - издаване удостоверения за липса на реституционни претенции за поземлен имот;

      - изготвяне на оценки, във връзка с доплащане на ползвателски имот до фактически ползваната земя / §4з, ал.2 от ПЗР на ЗЗСПЗЗ/;

      -изготвяне на заповед и въвод за придобиване право на собственост на ползвателски  имот в зоните по § 4/чл. 28б, ал. 10 от ППЗСПЗЗ/;

      - процедиране и изготвяне на оценителни протоколи и документи за изплащане на обезщетения на бивши собственици в зоните по § 4, имотите на които са купени от ползватели;

      - процедиране и изготвяне на оценки, заповед и въвод за придобиване право на собственост на новообразуван имот, подлежащ на възстановяване на бивши собственици в зоните по §4/чл. 28б, ал. 10 от ППЗСПЗЗ/;

      - процедиране  и изплащане на обезщетения за извършени подобрения от ползвател, имота на който се възстановява на бивши собственици;

      - други.


Гише 7 – Адресна регистрация, административни услуги, гражданско състояние (тел. 0550 25723)

   Гражданите подават заявления и искания за:

      - настоящ адрес;

      - постоянен адрес;

      - постоянен и настоящ адрес;

      - раждане- дубликат;

      - сключване на граждански брак, удостоверение – оригинал;

      - удостоверение за граждански брак- дубликат;

      - акт за смърт- препис извлечение;

      - препис – извлечение, акт за смърт-втори или следващ;

      - удостоверение за липса на съставен акт за смърт или акт за раждане;

      - удостоверение за наследници;

      - удостоверение за идентичност на имена;

      - удостоверение за многодетна майка;

      - удостоверение за семейно положение;

      - удостоверение за родствени връзки;

      - заверка на документ по гражданско състояние за чужбина;

      -удостоверение за вписване в картотечния регистър-вписване в регистъра на населението на чужденци, получили постоянно пребиваване, съставяне и поддържане на ЛРК;

      - удостоверение за назначаване на настойник или попечител;

      - изготвяне на преписи от документи по гражданско състояние;

      - възстановяване или промяна на имена на български граждани;

      - административен адрес;

      - нотариална заверка и др.

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

април 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930