НачалоОбяви и съобщенияПУП - графична част

Изработени и одобрени ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП - графична част

  • ПДФ
  • Печат

 

 

 

Одобрение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 67800.36.13, м. "Света Марина", з-ще гр.Созопол със Заповед № 8-Z-919/09.09.2022г. на Кмета на Община Созопол.

 

Одобрение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификаторr 67800.10.267 и 67800.10.508 , м. "Мапи", з-ще гр.Созопол със Заповед № 8-Z-915/08.09.2022г. на Кмета на Община Созопол.

 

Уведомление по §4, ал.2 от ДР на ЗУТ, чл.61, ал.3 от АПК,

за проект на ЧИ на ПУП - ПРЗ /подробен устройствен план - плана за регулация

и застрояване за ПИ с идентификатор 67800.503.542 по КК на гр.Созопол,

който попада в УПИ II-"За дърводелски цех" в кв.89 по плана на гр.Созопол. -  1 , 2 , 3

 

Одобренo ЧИ на ПУП - ПР /подробен устройствен план - плана за регулация /
в обхватна УПИ VII-181/ ПИ с идентификатор 67800.501.181 по КК на гр.Созопол/
и VI-193/ ПИ с идентификатор 67800.501.193 по КК  на гр.Созопол/
в кв.16  по плана на гр.Созопол.

 

Одобрение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 61042.11.166, м. "Факуда",

з-ще гр.Созопол със Заповед № 8-Z-863/26.08.2022г. на Кмета на Община Созопол.

 

Заповед № 8-Z-827/18.08.2022г. на Кмета на Община Созопол за

одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ 67800.53.19, м. "Мапи", з-ще гр.Созопол

 

 

Заповед № 8-Z-852/23.08.2022г. на Кмета на Община Созопол за

одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ 67800.10.402, м. "Ачмалъци", з-ще гр.Созопол

 

Одобрено ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ XVI-7191,7203 м."Буджака"

з-ще на гр.Созопол /ПИ 67800.7.672 по КК/.

 

 

одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ 81178.60.24 по КК на гр.Черноморец

 

одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ 81178.60.141 по КК на гр.Черноморец

 

одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ 81178.61.127 по КК на гр.Черноморец

 

одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ 81178.60.8 по КК на гр.Черноморец

 

Одобрен ПУП-ПРЗ в обхват на ПИ 67800.503.585 по КК на

гр.Созопол  в кв.100, м."Мисаря"

по плана на гр.Созопол

 

 

Одобрен ЧИ на ПУП-ПР за УПИ VI-

"За КОО"/ПИ 67800.503.614 по КК/, VII-ЗаКоо"

/ПИ 67800.503.615 по КК/ и VIII-

"За КОО"/ПИ 67800.503.554 по КК/ в кв.92,

м."Мисаря"по плана на гр.Созопол .

 

Одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ 67800.35.2,

м."Света Марина" з-ще на гр.Созопол

за промяна предназначението на земеделска земя

 

Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Външен водопровод до УПИ XV в местност „Акра“/поземлен имот с идентификатор 81178.35.194 по кадастрална карта/, землище на гр.Черноморец“

 

Одобрен, със Заповед №8-Z-589/17.06.2022г., на Кмета на Община Созопол, ПУП-ПРЗ за промяна предназначението и урегулиране на поземлени имоти с идентификатори: 67800.50.136, 67800.50.137 и 67800.50.221, по КК на гр.Созопол, зона по §4 от ЗСПЗЗ, м."Куку баир", землище на гр.Созопол, с отреждане за изграждане на вилни сгради.

 

Одобрен ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ X-общ./ПИ 61042.501.20 по КК/ и
XI-"За озеленяване"/ПИ 61042.501.21 по КК/ в кв.29
по плана на с.Равадиново.

 

Одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ 67800.10.470, м."Ачмалъци"
з-ще на гр.Созопол за промяна предназначението на земеделска земя

 

Одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ 67800.10.360, м."Ачмалъци"
з-ще на гр.Созопол за промяна предназначението на земеделска земя

 

Одобрен ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ II-161, кв.13
по плана на с.Равадиново /ПИ 61042.501.289 по КК/.

 

Одобрен ПУП - ПРЗ, за промяна предназначението на земеделска земя, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.8.14, по КК на гр.Созопол, м.“Буджака“, землище на гр.Созопол.

 

Одобрен ПУП - ПРЗ, за промяна предназначението на земеделска земя, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 81178.60.61 и 81178.60.176, по КК на гр.Черноморец, в зоната по §4 от ЗСПЗЗ, м.”Митков мост”, землище Черноморец.

 

Одобрен ПУП - ПУР за обект:второстепенна улица с о.т.1-43-44-45-46 и ПУП-ПРЗ за ПИ 67800.54.101, м."Каваци"
з-ще на гр.Созопол за промяна предназначението на земеделска земя.

 

ПУП-ПРЗ за ПИ 81178.1.316 и ПУП-ПУР от о.т.91а до 91d в м."Мокро скала", з-ще на гр.Черноморец

 

Одобрен ПУП-ПРЗ и ПУР за ПИ 67800.3.134, м."Мисаря"
з-ще на гр.Созопол за промяна предназначението на земеделска земя

 

Одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ 67800.10.381, м."Ачмалъци"

з-ще на гр.Созопол за промяна предназначението на земеделска земя

 

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в обхват на ПИ с идентификатор 67800.5.845 по КК на гр.Созопол

 

Подробен устройсвен план – парцеларен план, за обект: „Външен водопровод до УПИ XV в м.“Акра“ /ПИ с идентификатор 81178.35.194 по КК на гр.Черноморец/, землище на гр.Черноморец“.

 

Одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ 67800.53.27, м."Мапи"
з-ще на гр.Созопол за промяна предназначението на земеделска земя

 

Одобрено ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ I-7114, м."Буджака"
з-ще на гр.Созопол /ПИ 67800.7.7114 по КК/.

 

Одобрен ЧИ на ПУП-ПР за УПИ XIII-13033, кв.38
по плана на с.Равадиново /ПИ 61042.501.500 по КК/.

 

Одобрен ПУП-ПР, със Заповед №8-Z-1322/08.12.2021год.,  на  Кмета  на  Община Созопол, за  УПИ  ХV и ІІ в кв. 9 /ПИ с идентификатор 63029.501.120 и 63029.501.119 по КК на с. Росен.

 

Oдобрен ПУП-ПУР за обект: улица „Виа Понтика“, м.“Буджака“, Община Созопол

 

 

Oдобрен ПУП-ПП за обект: „Канализационен колектор от ПИ с идентификатор 81178.32.461 по КК на гр.Черноморец до съществуваща шахта от колектор „Черноморец“, землище на  гр.Черноморец.

 

Одобрен ПУП-ПП за обект: „Кабелна линия 1kV (киловолт) от КРШ (кабелно разпределен шкаф) до ЕТ (електромерно табло), за захранване на „Вилна сграда“ в ПИ 67800.70.305, землище Созопол, ДП (договор за присъединяване) 4372488.

 

Одобрено ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ I-10014,10435 м."Мапи"
з-ще на гр.Созопол /ПИ 67800.53.167 по КК/

 

Уведомление по §4, ал.2 от ДР на ЗУТ, чл.61, ал.3 от АПК,
за проект на  ПУП - ПРЗ и ПУР /подробен устройствен план - плана за регулация
и застрояване и план за улична регулация/
за ПИ с идентификатор 67800.54.101 в м."Каваци", землището на гр.Созопол.

 

Одобрен, със Заповед №8-Z-1237/12.11.2021год.,  на  Кмета  на  Община Созопол, проект за  ПУП - ПРЗ, за промяна предназначението и урегулиране на  ПИ, с идентификатор 67800.7.121 по КК на гр.Созопол, земеделска територия, м.”Буджака”, землище Созопол, извън  границите  на населеното място.

 

Одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ 67800.43.10 и ПИ 67800.43.12 по КК на гр.Созопол, местност "Мапи", землище на гр.Созопол

Одобрен със Заповед № 8-Z-1050/30.09.2021г. на Кмета на община Созопол, проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначението и урегулиране на поземлен имот 67800.8.116 по КК в м. "Буджака", з-ще гр.Созопол, за изграждане на вилни сгради.

 

Одобрен, със Заповед №8-Z-1085/13.10.2021год.,  на  Кмета  на  Община Созопол,проект на ПУП-ПРЗ за промяна предназначението и урегулиране на  поземлен имот 67800.54.13, земеделска територия, м.“Мапи“, землище на гр.Созопол, за изграждане на „сграда за търговия и обществено обслужване“

Одобрено ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ II-10389, м."Ачмалъци"
з-ще на гр.Созопол /ПИ 67800.10.389 по КК/.

Одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ 67800.5.135, м."Буджака"
з-ще на гр.Созопол за промяна предназначението на земеделска земя

Одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ 67800.53.21 по КК на гр.Созопол, местност "Мапи", землище на гр.Созопол

Одобрено ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ III-5192, м."Буджака"
з-ще на гр.Созопол /ПИ 67800.5.903 по КК/.

Одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ 67800.35.108, м."Света Марина"
з-ще на гр.Созопол за промяна предназначението на земеделска земя.

Одобрено ЧИ на ПУП-ПЗ за УПИ I-10145, м."Каваци"
з-ще на гр.Созопол /ПИ 67800.54.211 по КК/.

Одобрено ЧИ на ПУП-ПЗ за УПИ VI-6003, м."Буджака"
з-ще на гр.Созопол /ПИ 67800.6.797 по КК/.

Одобрено ЧИ на ПУП-ПЗ за УПИ I-10145, м."Каваци"
з-ще на гр.Созопол /ПИ 67800.54.211 по КК/.

 

Подробен устройствен план парцеларен план, за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „Кабелна линия 1кV от КРШ до ЕТ, за захранване на „Вилна сграда“ в ПИ67800.70.305, м.“Хаджи али дере“, землище на гр.Созопол“, с трасе преминаващо в част от ПИ с идентификатори 67800.5.719, 67800.5.728 и 67800.5.815,  по КК на гр.Созопол, общ.Созопол

Одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 81178.61.105 м. "Митков мост".

Допускане -ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ II-161 в кв. 13 /ПИ 61042.501.289 по КК/
по плана на с.Равадиново.

Oдобрен проект за ПУП - ПП на обект:
„Канализационен тласкател от ЛКПС в ПИ с идентификатор 67800.53.15,
м.“Мапи“, з-ще гр.Созопол до съществуваща канализация в м.“Буджака“,
з-ще гр.Созопол.

Одобрен със Заповед №8-Z-638/26.05.2021г., на Кмета на Община Созопол.
ПУП-ПРЗ се обособява един нов урегулиран поземлен имот – УПИ Х-7.31, 6.115,
с отреждане „За паркинг и трафопост“, образуван от  ПИ67800.7.31 и част, състояща се от 76 м2, от ПИ67800.6.115, по КК на гр.Созопол, м.“Буджака“, землище на гр.Созопол.

Одобрен ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-"За Здравна служба", кв.26
по плана на гр.Созопол /ПИ 67800.505.58 по КК/.

Одобрен ЧИ на ПУП-ПЗ за УПИ X-8580 по плана на м."Буджака",
з-ще гр.Созопол /ПИ 67800.8.1110 по КК/

Одобрен ПУП-ПП за  елементи  на  техническата  инфраструктура,   извън   границите   на   урбанизираните територии, за обект: „Кабели ниско напрежение за захранване на ПИ с идентификатор 40124.18.134, местност „Калън Бозалък“, с. Крушевец, община Созопол“ и обект „Уличен водопровод за водоснабдяване на ПИ 40124.18.134 в местност „Калън Бозалък“, с. Крушевец, община Созопол“.

Одобрен ЧИ на ПУП -ПРЗ за УПИ IX-10.455, 10.254,10.255/ ПИ с идентификатор 67800.10.784 по КК/,
УПИ IV-10249/ ПИ с идентификатор 67800.10.249 по КК/, УПИ III-10278
/ ПИ с идентификатор 67800.10.278 по КК/ и УПИ V-10251,10253,10460,10252
/ ПИ с идентификатор 67800.10.697 по КК/ в местност „Мапи“, з-ще гр.Созопол.

Одобрен ПУП - ПРЗ за ПИ с идентификатор 67800.7.75 по КК на гр.Созопол, м."Буджака".- грфична част

ЧИ на ПУП-ПР/план за регулация/ за УПИ V-442, кв.37 по плана на гр.Созопол /ПИ 67800.501.404 по КК/

Одобрен ПУП - ПРЗ /подробен устройствен план - план регулация и застрояване/
за промяна предназначението на ПИ с идентификатор 67800.53.42 с отреждане
"За сгради за отдих и курорт" в м."Мапи", з-ще гр.Созопол.

Одобрено Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 67800.10.239, 67800.10.729 и 67800.10.728 по КК на гр.Созопол в м. "Мапи".

Одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 67800.40.102 и ПИ с идентификатор 67800.40.119 по КК на гр.Созопол в м. "Синетудис".

Одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 67800.5.124 по КК на гр.Созопол в м. "Буджака"

Одобрен ПУП-ПРЗ и ПУР за ПИ с идентификатор 67800.8.1005 по КК в местност Каваци, землище гр.Созопол - графична част

Подробен устройствен план – план за застрояване в обхват на УПИ ХV-общ в кв.57 по плана на гр.Созопол / пи с идентификатор 67800.504.147 по КК на гр.Созопол

Одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 67800.10.297 по КК в местност Мапи, землище гр.Созопол - графична част

Одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 67800.7.532 по КК в местност Буджака, землище гр.Созопол - графична част

Одобрен ПУП-ПРЗ и ПУР,
за ПИ 67800.3.179, 67800.3.180, 67800.3.170 и 67800.503.81,
по КК на гр.Созопол,  местност „Мисаря“- в кв.154.

ПУП-ПП за проект: „Деривация „Ясна поляна“, в участъците ситуирани между: От главна разпределителна шахта 1 (ГРШ1), в ПИ с идентификатор 58356.73.113, по КК на гр.Приморско до разпределителна шахта 4 (РШ4), в ПИ с идентификатор 67800.16.177, по КК на гр.Созопол; От  разпределителна  шахта 4  (РШ4),  землище  на  гр.Созопол до отклонение за „НВ-„Черноморец“, в ПИ с идентификатор 81178.36.345, по КК на гр.Черноморец; Външен  захранващ  водопровод  от  разпределителна  шахта 4  (РШ4) до „НВ-„Каваците“, в ПИ с идентификатор 67800.40.119, по КК на гр.Созопол „

Одобрен ПУП-ПРЗ, за ПИ с идетификатор 67800.53.66, по КК карта на гр.Созопол, в м."Мапи", землище Созопол.

Одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ67800.8.70 и ПИ67800.8.149, м."Буджака", землище на гр.Созопол.

ПУП-ПРЗ за ПИ67800.3.179, ПИ67800.3.180, ПИ67800.3.170 и 67800.503.81, м."Мисаря", землище Созопол.


ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 67800.53.28 в местност "Мапи", з-ще гр.Созопол - графична част

ПУП-ПРЗ и ПУР за ПИ с идентификатор 67800.8.1005 в местност "Каваци", з-ще гр.Созопол - графична част

Одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ67800.10.445, ПИ67800.10.254 и ПИ67800.10.255, местност "Мапи", землище на гр.Созопол - графична част

Графична част ПУП за ПИ 67800.8.149 и 67800.8.70 Буджака

Графична част ПУП за ПИ 67800.10.445-67800.10.254-67800.10.255 Мапи

Графична част на ПУП за ПИ67800.10.267 - Мапи

Одобрен ПУП - ПРЗ в обхват на УПИ ІІІ-5085 /ПИ 81178.5.567 по КК/ и УПИ ІV/ПИ 81178.5.288 по КК/ в м."Аклади", з-ще гр.Черноморец.

ПУП - за публикуване

Съобщение по чл.129, ал.2 от ЗУТ, за одобрен ПУП, на ПИ с идентификатори 67800.8.626, 67800.8.625 и 67800.8.127, по КК на гр.Созопол, м."Буджака".

Одобрен ПУП, на ПИ с идентификатори 67800.8.626, 67800.8.625 и 67800.8.127 по КК на гр.Созопол, м."Буджака" - графична част;

Одобрен ПУП, на ПИ с идентификатори 67800.8.626, 67800.8.625 и 67800.8.127 по КК на гр.Созопол, м."Буджака" - графична част;
Съобщение по чл.129, ал.2 от ЗУТ, за одобрен ПУП, на ПИ с идентификатори 67800.8.626, 67800.8.625 и 67800.8.127, по КК на гр.Созопол, м."Буджака".

Съобщение по чл.129, ал.2 от ЗУТ, за одобрен ПУП, на ПИ идентификатори 67800.8.126 и 67800.8.125, по КК на гр.Созопол, м."Буджака".

Одобрен ПУП, на ПИ с идентификатори 67800.8.126 и 67800.8.125, по КК на гр.Созопол, м."Буджака" - графична част;

Съобщение по чл.129, ал.2 от ЗУТ, за одобрен ПУП, на ПИ с идентификатор 67800.10.401, по КК на гр.Созопол, м."Ачмалъци".

Одобрен ПУП, на ПИ с идентификатор 67800.10.401, по КК на гр.Созопол, м."Ачмалъци" - графична част;

Графична част към одобрен ПУП-ПР за ПИ 81178.5.105 м.Аклади , з-ще гр.Черноморец

Графичната част към одобрен ПУП - ПРЗ ЗА ПИ81178.36.265 в м."Външната чешма", з-ще гр.Черноморец

графична част към Одобрен с Решение №88, от Протокол №5/12.02.2020 г. , на Общински съвет гр.Созопол "ПУП-ПУР за осигуряване на транспортен достъп и трасета на техническата инфраструктураза ПИ 81178.32.461 по КК на гр.Черноморец

Одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ67800.54.34 Мапи

Одобрен ПУП-ПП за обект: „Външно ел. захранване на поземлени имоти в зоната по § 4, землище с. Крушевец, общ.Созопол“

Одобрен ПУП-ПП за обект: „Трасе на тласкател от проектно КПС „Червенка-2“ до изливна шахта от изграден колектор „Черноморец“, община Созопол“

Одобрен ПУП-ПП за обект: „Трасе на тласкател от проектно КПС „Червенка-1“ DN125 PE до изливна шахта на главен колектор към проектно КПС „Червенка-2“

Одобрен ПУП-ПРЗ и преотреждане за  УПИ V, кв.11 по ЗРП на с.Атия, общ. Созопол

Одобрен ПУП-ПРЗ, за  ПИ67800.9.130, з-ще гр.Созопол

Одобрен ПУП-ПРЗ, за част от ПИ 67800.40.102 и ПИ67800.40.119, нов ПИ67800.40.180, м.  “Синетудис“, з-ще гр.Созопол.

Одобрен ПУП-ПРЗ, за ПИ 67800.6.150, м. “Буджака“, з-ще гр.Созопол

ПП Второстепенна улица ОТ52 - ОТ80 Каваците - графична част

графична част - ПП - Трасе на Главен водопровод от НВ Каваци

графична част - ПП - Трасе Главен водопровод от НВ Света Марина

графична част - ПП - Довеждащ Колектор до КПС Каваци

ПУП-ПРЗ за ПИ67800.6.150., местност "Буджака", землище Созопол

ПУП-ПРЗ за ПИ67800.44.29., местност "Мапи", землище Созопол

ПУП-ПЗ за ПИ 10117, м. "Мапи", з-ще гр.Созопол

Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I, кв.15 по плана на с.Равадиново, Община Созопол, ПИ с идентификатор 61042.501.327 по КК на с.Равадиново, с което УПИ I се разделя на два нови УПИ: нов УПИ I с отреждане „за детска градина”, отреден за ПИ с проектен идентификатор 61042.501.1081 по КК на с.Равадиново и нов УПИ III с отреждане „за общежитие”, отреден за ПИ с проектен идентификатор 61042.501.1082 по КК на с.Равадиново. Модел 1Модел 2 и Модел 3

ПУП - ПРЗ за ПИ с идентификатор 67800.6.171 по КК на гр.Созопол, м."Буджака", з-ще на гр. Созопол

ПУП-ПП за обект: “Трасе на главен водопровод от напорен водоем /НВ/ „Черноморец“ до разпределителна мрежа на гр. Черноморец„

ПУП-ПРЗ за ПИ67800.17.3., местност "Лафотумба", землище Созопол

ПУП-ПРЗ за ПИ67800.17.34., местност "Лафотумба", землище Созопол

ПП „Трасе на главен водопровод от НВ „Каваци“, до разпределителна мрежа на гр.Созопол“

ПП „Трасе на главен водопровод от НВ „Света Марина“

ПП „Довеждащ колектор до КПС „Каваци“

ПП „Изграждане на колектор „Смокиня“ до КПС “Каваци“

ПРЗ за ПИ67800.40.102,  с отреждане за нова водна камера

ПРЗ за ПИ67800.9.130, с отреждане за КПС

ПРЗ за ПИ679800.53.45, с отреждане за КПС и ТП

ПП Кабелиране на ВЛ 20 kV Равадиново“, ПС Созопол“, в участъка от СРС №49 до СРС №53“

ПП външно ел захранване на ПИ40124 134 129 §4 Крушевец

ПП външно ел захранване на ПИ40124 134 095 §4 Крушевец

ПП Второстепенна улица ОТ52 - ОТ80 Каваците

ПУП-ПП за обект: „Кабелиране на ВЛ 20 kV „Равадиново“, ПС „Созопол“, в участъка от СРС №49 до СРС №53"

ПУП-ПРЗ за ПИ 67800.10.741, "Мапи", з-ще гр. Созопол

ПУП-ПП за второстепенна улица от о.т. 62 до о.т. 62в, м. "Каваци", з-ще гр. Созопол

ПУП - ПУР "Второстепенна улица от О.Т.715 до О.Т.172", местност "Буджака", землище Созопол - Р. № 1334 от 25.01.2019г., на ОС Созопол

ПУП-ПРЗ за ПИ67800.10.224, м."Мапи", землище гр. Созопол, одобрен със Заповед №8-Z-88/11.01.2019 г.

ПУП-ПРЗ за ПИ67800.44.127, м."Мапи", землище гр. Созопол, одобрен със Заповед №8-Z-97/14.01.2019 г.

ПУП -ПРЗ за ПИ67800.5.185, м."Буджака", землище гр. Созопол, одобрен със Заповед №8-Z-1437/07.12.2018 г.

ПУП-ПП за обекти: "Външно ел. захранване на ПИ40124.134.095" и "Външно ел. захранване на ПИ40124.134.219", в зона по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, общ.Созопол

ПУП-ПУР от ОТ 715 до ОТ 172 в м-ст Буджака

ПУП-ПП за обект: „Изграждане на колектор „Смокиня“ до КПС “Каваци“, землище гр.Созопол

ПУП-ПП за обект"Довеждащ до ДСО - местен път", землище гр.Черноморец

ЧИ на ПУП-ПРЗ за ПИ 67800 8.624 и ПИ 67800 8.150 в м. Буджака, гр. Созопол

ПЗ от ПУП-ПРЗ за ПИ 67800.53.52, 67800.53.82 и 67800.53.143, м. "Мапи", з-ще гр.Созопол

ПУП-ПРЗ за ПИ 67800.54.44 и улична регулация Мапи

ПУП-ПРЗ за ПИ67800.3.81 и улична регулация в местност "Мисаря", землище на гр.Созопол

ПУП-ПРЗ за ПИ 67800 44.125

ПУП-ПРЗ за ПИ 67800 3,40

ПУП-ПРЗ за ПИ67800.53.130, местност "Мапи", землище гр.Созопол

ПУП-ПЗ и РУП за УПИ ll 274, кв. 31, ПИ 67800.501.236, гр. Созопол

ПУП-ПП за Обект:„Кабелиране на ВЛ 20кV „Аполония“, ПС „Приморско“ в участък от СРС №20 до СБС №20/1 (отклонение към ТП „ВСП Смокиня“) преминаваща през ПИ 67800.9.193, м. „Синетудис“, з-ще гр.Созопол

ПУП-ПРЗ за ПИ 81178.60.76

ПУП-ПЗ, одобрен със Заповед № 8-Z-420/26.03.2018 г.

ПУП-ПП за обект: "Второстепенна улица от о.т.62 до о.т.62в, м. "Каваци", з-ще гр .Созопол

ПУП-ПР за УПИ VII-279 в кв.31 по плана на гр.Созопол

ПУП-ПРЗ за ПИ81178.61.106, местност Митков мост, землище гр.Черноморец - графична част

ПУП-ПРЗ за ПИ67800.5.133, местност "Буджака", землище гр.Созопол

ПУП - ПРЗ за ПИ67800.1.67 и ПИ67800.1.71, местност "Пейчов мост", землище гр.Созопол

ПУП-ПРЗ в обхват на УПИ І-54.191 /ПИ с идентификатор 67800.54.191 по КК на гр.Созопол/ в м."Каваци" по план на гр.Созопол

ПУП-ПРЗ в обхват на УПИ XVIІ-8.117 /ПИ с идентификатор 67800.8.117 по КК на гр.Созопол/ в м."Буджака" по план на гр.Созопол

ПУП-ПРЗ в обхват на УПИ І-3.48 /ПИ с идентификатор 67800.3.48 по КК на гр. Созопол/ в м. "Мисаря" по план на гр. Созопол

ПУП-ПРЗ за ПИ 67800.8.37 м. "Буджака", гр. Созопол

Частично изменение на ПУП-ПЗ в обхват на УПИ І-13.76 /ПИ с идентификатор 61042.13.76 по КК на гр.Созопол/ в м."Халваджи дол" по план на с.Равадиново

Графична част на ПУП-ПП за обект: „Оптично кабелно захранване на БТК ЕАД, Базова станция ВS3238“, местност „Света Марина“, землище гр.Созопол

Частично изменение на ПУП-ПР в обхват на УПИ І-505 /ПИ с идентификатор 67800.505.62 по КК на гр.Созопол/ в кв.27 по план на гр.Созопол и ПИ с идентификатор 67800.505.129 по КК на гр.Созопол

Графична част за ПИ 67800.5.874

ПУП-ПРЗ за ПИ 67800.54.19 м. "Каваци", гр. Созопол

ПУП-ПЗ за ПИ 67800.503.367 м. "Мисаря", гр. Созопол

ПУП за ПИ67800.36.24, м."Света Марина", землище Созопол

ПУП за ПИ67800.10.431, м."Ачмалъци", землище Созопол

ПУП за ПИ67800.1.259, м."Герени", землище Созопол

ПУП за ПИ 160, зона по §4 от ЗСПЗЗ, м. "Митков мост" зе. гр. Черноморец, общ. Созопол

ПУП-ПРЗ за ПИ 67800.5.257 по КК на гр. Созопол, м. "Буджака"

Графична част на ПУП-ПРЗ за ПИ67800.7.189, м."Буджака", землище Созопол

Графична част на ПУП-ПП за „Второстепенна улица от ОТ 63 до ОТ 78“ , м.“Каваците“, землище гр.Созопол

ПУП-ПРЗ за ПИ 67800.10.215, м. "Мапи", з-ще гр.Созопол

План за застрояване на ПИ 67800.54.24

Графика за УПИ XII-6.33 и УПИ XIII-6.33 в м."Буджака", землище на гр.Созопол

План за застрояване на УПИ XIX-10335 и УПИ XX-10335 в м."Мапи", землище на гр.Созопол

Графична част към Заповед № 8-Z- 1243/13.10.2017

ПУП-ПРЗ за ПИ 81178.5.92 и ПИ 81178.5.93 в м."Аклади" з-ще гр.Черноморец

ПУП-ПРЗ за ПИ6780010.375, м. "Мапи", землище Созопол; и ПУП-ПРЗ за ПИ6780010.389, м. "Ачмалъци", землище Созопол

ПУП-ПП за обект : „Улица IV клас, като продължение на улица с ОТ 956-957 до връзката с общински път ВGS1220 /II-99, Созопол – Приморско – в.с.Дюни - /II-99/ Созопол“, землище гр.Созопол

ПУП-ПП за обект: „Оптично кабелно захранване на БТК ЕАД, Базова станция ВS3238“, местност „Света Марина“, землище гр. Созопол

ПУП-ПРЗ за ПИ 67800.7.18 по КК на гр. Созопол, м. "Буджака"

ПУП-ПЗ за ПИ 67800.10.278, м. Мапи, землище на гр. Созопол

Проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 67800.6.554, м. Буджака, землище на гр. Созопол

Работен устройствен план за УПИ Х-343, кв. 32, гр. Созопол

ПУП за ПИ 67800.54.33, м."Мапи", землище гр.Созопол

ПУП за ПИ 67800.42.80, м."Мапи", землище Созопол

ПУП-ПП за Тласкател за отпадни битово-фекални води към градската канализационна мрежа на гр.Созопол от ваканционни жилищни сгради от комплекс "Хасиенда Бийч" в УПИ IV-1035,1108,1234 и V-1250 (67800.1.314 по КК на гр.Созопол), м."Герени", землище на гр.Соз

Уличен водопровод за захранване на ваканционни жилищни сгради от комплекс "Хасиенда Бийч" в УПИ IV-1035,1108,1234 и V-1250 (67800.1.314 по КК на гр.Созопол), м."Герени", землище на гр.Созопол

Частично изменение на ПУП-ПР за УПИ IX-181 в кв.47A по плана на с.Равадиново

ПУП-ПРЗ за имот 67800.9.193 в м."Синетудис", землище на гр.Созопол

ПУП-ПРЗ за имот 67800.42.59 в м."Каваци", землище на гр.Созопол

ПУП -ПРЗ за имот 056024 и имот 056025 м. Дренака , з-ще с. Крушевец

ПП - Външно водоснабдяване и СКО за УПИ I-5121, м. Буджака, землище на гр. Созопол

ПП за обект „Улица IV клас, като продължение на улица с ОТ 956-957 до връзката с общински път ВGS1220 /II-99, Созопол – Приморско – в.с.Дюни - /II-99/ Созопол“

ПУП-ПРЗ за ПИ 67800.5.175, мест. "Буджака", гр. Созопол

ПУП - Изменение на ПРС за УПИ XV в кв. 6 по плана на с. Равадиново, общ. Созопол

ПУП-ПРЗ за пи 81178.5.92 и пи 81178.5.93 в м.Аклади з-ще гр.Черноморец

ПУП-ПП за обект: „Напорен тръбопровод от КПСт „Света Марина 2“ до Вр44 ? Вр2“, землище гр.Созопол

ПУП за имот 8045 в м. "Аклади", землището на гр. Черноморец, община Созопол

ПУП-ПРЗ и план за улична регулация за им.034006, м. Баира, з-ще с. Вършило

ПУП-ПРЗ за пи 81178.5.108 и част от пи 8178.5.444 м. "Аклади" з-ще гр. Черноморец

ПУП - ПРЗ за им.81178.5.114 в м."Аклади" з-ще гр. Черноморец

ПУП-ПРЗ за пи 81178.5.127 м. Аклади

ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ I-8157 /ПИ 67800.8.157 по КК на гр.Созопол/ в м."Буджака", землище на гр.Созопол

ПУП – ПП за обект Уличен водопровод за водоснабдяване на урегулиран поземлен имот І-5121 в м. "Буджака", з-ще на гр. Созопол - на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ

ПУП - ПРЗ на ПИ67800.50.229, зона по §4 от ЗСПЗЗ, м.”Куку баир”, землище Созопол - на основание чл.129, ал.5 от ЗУТ

ПУП - ПРЗ на ПИ67800.42.77, м.”Ликовуня”, землище Созопол - на основание чл.129, ал.5 от ЗУТ

ПУП – ПП за обект „Напорен тръбопровод от КПСт “Света Марина 2“ до Вр44 ? Вр2“, землище гр.Созопол - на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ

ПУП-ПРЗ за ПИ67800.5.606, м."Буджака", землище Созопол

ПУП-ПРЗ за ПИ67800.8.256 и ПИ67800.8.80, м."Буджака", землище Созопол

ПУП-ПРЗ за ПИ67800.50.10, зона по §4, м."Куку баир", землище Созопол

ПУП–ПП за „Довеждащ водопровод“ – захранващ УПИ I“За ДСМЗМИМ“ (по КК ПИ81178.51.48) и УПИ II “За ДСМЗМИМ“ (по КК ПИ81178.48.26), землище гр. Черноморец, общ. Созопол.

ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на ПИ67800.5.259, 67800.5.260, 67800.5.261, 67800.5.194, 67800.5.195 и 67800.5.212, местност ”Буджака”, землище Созопол

Проект за ПУП-ПП довеждащ водопровод за захранване на ДСМЗМИМ Черноморец

Парцеларен план на кабел НН в ПИ 51 в м. "Митков мост", гр. Черноморец, общ. Созопол

Отклонение от съществуващ главен водопровод – клон II от водоем „Каваци", за захранване на уличен водопровод за вилно селище в УПИ IV-10416, 10525, 10552 /ПИ67800.10.707/, местност „Ачмалъци", землище гр.Созопол

Кабелна линия 20kV от П/С „Созопол“ до В/С „Буджака“, землище гр.Черноморец и землище гр.Созопол - Лист 1Лист 2Лист 3Лист 4

ПУП-ПП за обект: „Кабели 20kV от БКТП „Клен“ местност „Ачмалъци“, землище гр.Созопол - Лист 1Лист 2Лист 3

ПУП-ПП - Подземен ел. кабел по §4 от ЗСПЗЗ в землището на с. Крушевец

ПУП-ПП - Уличен водопповод в зона по §4 от ЗСПЗЗ в землището на с. Крушевец

ПУП-ПП Второстепенна улица м. Буджака

ПУП-ПП Кабели м. Мапи

ПУП-ПП Външен водопровод с. Равадиново

ПУП-ПП Второстепенна улица с. Равадиново

ПУП-ПП Кабелна линия с. Равадиново - Лист 1Лист 2

ПУП-ПП за обект: „Кабели 20kV от БКТП „Клен“ местност „Ачмалъци“, землище гр.Созопол - Лист 1Лист 2Лист 3

Проект за ПУП – изменение на ПРЗ за УПИ I ”За обществено жилищно строителство” в кв.80 по плана на гр.Созопол /ПИ по КК67800.502.76 и 67800.502.147/.

ПУП-ПР за УПИ I ’’За спортен комплекс’’ в кв.87 по плана на гр.Созопол /ПИ по КК 67800.503.573 и 67800.503.574/ и УПИ V 503.560 в кв.87 /ПИ по КК 67800.503.560/

ПУП-ПРЗ за имот 134.352 в зоната по § 4 в землището на с. Крушевец, общ. Созопол

ПУП-ПРЗ за ПИ 67800.50.69 м. "Куку баир", землище на гр. Созопол

ПУП-ПП Отклонение от съществуващ главен водопровод – клон II от водоем „Каваци“, за захранване на уличен водопровод за вилно селище

ПУП-ПРЗ за ПИ 67800.50.143, зона по §4 от ЗСПЗЗ м. "Куку баир", землище на гр. Созопол

ПУП ПП Уличен водопровод за водоснабдяване на имот 81178.8.167, м. Буджака, гр. Созопол

ПУП – план за улична регулация за второстепенна улица-тупик в м.“Света Марина“, з-ще гр.Созопол, обл.Бургас

ПУП ПП - Второстепенна улица с о.т.133-134 местност "Света Марина", землище на гр. Созопол

Второстепенна улица, осигуряваща достъп до ПИ67800.35.101, местност „Света Марина“, землище гр.Созопол - Лист 1Лист 2Лист 3

ПУП ПП Местен път в местност "Равадиново" землище Равадиново - лист 1лист 2лист 3

ПУП ПП уличен водопровод за ПИ67800 8 167 Буджака

ПУП ПП-второстепенна улица за ПИ67800 8 167 Буджака

Графична част на ПУП-ПРЗ за ПИ000519, местност, Факуда, землище с. Равадиново

ПУП ПП Второстепенна улица м. "Факуда", землище на с. Равадиново

ПУП ПРЗ за ПИ с идентификатори 67800.1.145 и 67800.1.332 - м. "Соленки", гр. Созопол

ПУП ПРЗ за ПИ с идентификатор 67800.1.178 - м. "Соленки", гр. Созопол

Към решение № 1048/30.10.2014 г. на Общински съвет Созопол

Към решение № 1049/30.10.2014 г. на Общински съвет Созопол

Към решение № 1047/30.10.2014 г. на Общински съвет Созопол

ПУП - парцеларен план на обект: "Второстепенни улици - местност „Соленки“, землище гр.Созопол и землище с. Равадиново"

Второстепенна улица за 015226 местност Равадиново

Външен водопровод за 015226 местност Равадиново

Кабелна линия за 015226 местност Равадиново Лист 2

Кабелна линия за 015226 местност Равадиново Лист 1

ЧИ на ПУП-ПРЗ на УПИ I-11050

2 бр. ПП за две кабелни линии от ПС Созопол до ВЛ Алепу и ВС Буджака

ПУП ПРЗ за ПИ с идентификатор 67800.4.46 - м. "Буджака", гр. Созопол

ПУП - ПП на обект: „БКТП 1х800 kVA, 20/0,4 kV в ПИ67800.53.35 (УПИ V-10127) , местност “Мапи“, землище гр.Созопол

ПУП - парцеларен план на обект: "Второстепенни улици - местност „Соленки“, землище гр.Созопол и землище с. Равадиново" (проект)

ПУП - парцеларен план за обект: „Дълбокоморско заустване на пречистени от пречиствателна станция Созопол отпадъчни води” – морска част

Парцеларен план за обект: „Местен път в местност „Равадиново”, землище с. Равадиново, общ.Созопол

Парцеларен план - подобект: Отвеждащ колектор до дълбокоморско заустване на пречистени от пречиствателна станция "Созопол" отпадни води, землище гр. Созопол

Парцеларен план от ОТ 353, ОТ 371 до ОТ 418, м. Факуда с. Равадиново, зем. гр. Созопол, обл. Бургаска

ПУП - ПРЗ на ПИ с идентификатор 67800.36.6, м. "Света Марина", землище на гр. Созопол

ПУП-ПП за обект: Напорна канализация от КПС 1 до РШ 1 до довеждащ колектор „Созопол”, местност „Света Марина”, землище гр.Созопол

Към Решение № 509/24.04.2013 г. на Общински съвет гр. Созопол

Към Решение № 518/24.04.2013г на Общински съвет гр. Созопол

Към Решение № 513/24.04.2013г на Общински съвет гр. Созопол

Парцеларен план за улична регулация осигуряващ достъп до ПИ №014104 - м. "Край село", з-ще на с. Росен

„Външно кабелно захранване за имот 134.168”, зона по §4, в землището на с. Крушевец

„Външно кабелно захранване за имот 134.206”, зона по §4, в землището на с. Крушевец

„Външно кабелно захранване за имот 134.80”, зона по §4, в землището на с. Крушевец

Напорна канализация

Лесопарк

Графична част на ПУП-ПРЗ за

ПИ67800.7.189, м."Буджака", землище Созопол

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

май 2024
пвсчпсн
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031