НачалоАдминистративни актовеЗаповеди на кметаЗаповед № 8-Z-563/16.05.2013 г. на Кмета на Община Созопол, относно отчуждаване на поземлен имот

Заповед № 8-Z-563/16.05.2013 г. на Кмета на Община Созопол, относно отчуждаване на поземлен имот

 

З А П О В Е Д

  № 8-Z-563/16.05.2013 год.

НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

   

        На основание чл.44, ал.1 и ал. 2 от ЗМСМА  и във връзка с чл. 25, ал. 2 и 3 от ЗОС, чл.205, т.3 от ЗУТ и влязъл в сила от 17.09.2009г.ПУП -  ПРЗ „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в землище на гр.Созопол”, одобрен с Решение№ 517 от 07.08.2009 г. на Общински съвет Созопол и при следните мотиви:

  • задоволяване на важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг начин;
  • закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в землище на гр.Созопол;
  • извършено обявяване по реда на чл.25 от ЗОС;
  • изготвена и одобрена с Решение № 447/15.03.2013 г. на Общинския съвет – гр. Созопол оценка от лицензиран оценител


Н А Р Е Ж Д А М:

1. Да бъде извършено отчуждаване на Поземлен имот, целия с площ от 234 кв.м. с идентификатор 67800.17.40 по КККР на гр. Созопол, с предназначение на имота – земеделска, попадащ в Поземлен имот с нов идентификатор 67800.17.109 съгласно скица-проект за изменение на КККР за поземлени имоти с идентификатор 67800.17.90,  67800.17.86,  67800.17.83, 67800.17.61, 67800.17.44, 67800.17.40, 67800.17.38, 67800.17.92, 67800.17.89, 67800.17.73, 67800.17.60, 67800.17.59, 67800.17.47, 67800.17.46, 67800.17.45, 67800.17.32, 67800.17.31, 67800.17.29, 67800.16.93, 67800.16.84, 67800.16.9, 67800.16.5, 67800.16.2 по КККР на гр. Созопол, одобрена със Заповед № РД-18-60 от 04.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

2.Поземления имот с идентификатор 67800.17.40 по КК на гр.Созопол, одобрена със Заповед № РД-18-60 от 04.10.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 234 кв.м. е собственост на Атанас Апостолов Червенков.

            3.Пазарната стойност на отчуждавания имот по т.1 с площ от 234 кв.м. е определена от лицензиран оценител – Кера Стоева (удостоверение №762, ДВ, бр.19 от 01.03.2005г.). Същата възлиза на 2 256 лв. и е определена за обезщетение на собственика на Поземлен имот с идентификатор 67800.17.40 по КК на гр.Созопол. Средствата са осигурени от собствени приходи и разходът е одобрен с Решение № 447 от Протокол № 21 от 15.03.2013г. на Общинския съвет – гр.Созопол.

            4. Директорът на дирекция „АФ и ЧР” при Община Созопол да организира изплащането на обезщетението по т.3 от заповедта, на собственика на Поземлен имот с идентификатор 67800.17.40 по КК на гр.Созопол с площ 234 кв.м., като прехвърли средствата по банкова сметка на „Инвестбанк” АД, клон Созопол IBAN BG 38 IORT 7378 5011 1563 00 – „Обезщетение собственици от Община Созопол”.

       5. Изплащането на обезщетението на собственика на отчуждавания Поземлен имот с идентификатор 67800.17.40 по КК на гр. Созопол ще се изплаща по банков път чрез  “Инвестбанк” АД, клон Созопол в 7-дневен срок от влизане в сила на заповедта, като Община Созопол ще представи допълнителен списък на банката с имената на правоимащите, които не са обжалвали тази заповед. Ако има съдебно решение, изплащането започва от датата, определена в него.

6. В случай че възникне спор между няколко лица за правото върху дължимата сума или за права върху отчуждавания имот, обезщетението се внася в търговската банка по сметка на общината. В този случай банката изплаща сумата на лицето, което установи правата си по съдебен ред.

7. Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ пред Административния съд – гр.Бургас.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол.

              

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Кмет

на Община Созопол

 

бч/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

април 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930