НачалоАдминистративни актовеЗаповеди на кметаЗ А П О В Е Д №8-Z-763/ 15.05.2014 година

З А П О В Е Д №8-Z-763/ 15.05.2014 година

З А П О В Е Д

№8-Z-763/ 15.05.2014 година

НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

На основание  чл.44 ал.1 т.13 от ЗМСМА и чл.124а ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.135 ал.4 т.1 от ЗУТ, предложение на главният архитект на Община Созопол с изх.№5-94-00-46(1)/14.05.2014 г. за допускане за  изработване на Подробен устройствен план  за част от урбанизирана територия - План за регулация и застрояване за поземлен имот 67800.504.286, (участващ в УПИ І”За туристическо бюро” и УПИ ІІ „За парк, спортни площадки, съблекални и сладкарница” в кв.86  по плана на гр.Созопол), ПИ 67800.504.357 и ПИ 67800.504.285 по КК (участващи в улично регулационни мероприятия), становище на РИОСВ гр.Бургас с изх.№1272/07.03.2014 г., Решение № 842 от протокол №32/28.03.2014 г. на Общински съвет Созопол, Предварителен договор по чл.15 ал.3 от ЗУТ №8-251/14.05.2014 г.  и при следните мотиви:

- Постъпило заявление от собственици  на поземлен имот, представляващ бивша земеделска земя, възстановена по реда на ЗСПЗЗ и понастоящем попадащи в регулационните граници на населеното място в кв.86 гр.Созопол.

- Неурегулиран поземлен имот и неприложена регулация по действащ ПУП

- Необходимост от цялостна концепция за разработване на територията във връзка с целесъобразно застрояване.

- Незапочната процедура за отчуждаване в срок по чл.208 от ЗУТ.

- Настъпване на съществени промени в обществено икономическите и устройствени условия и възникването на нови общински нужди за обекти – собственост на общината.

и на основание чл.15 ал.3  от ЗУТ във връзка с чл.134 ал.1 т.1 и т.2, чл.134 ал.2 т.1 от ЗУТ

РАЗРЕШАВАМ :

Да се изработи Подробен устройствен план за част от урбанизирана територия – План за регулация и застрояване за поземлен имот 67800.504.286, (участващ в УПИ І”За туристическо бюро” и УПИ ІІ „За парк, спортни площадки, съблекални и сладкарница” в кв.86  по плана на гр.Созопол), ПИ 67800.504.357 и ПИ 67800.504.285 по КК (участващи в улично регулационни мероприятия)

Да се спазват следните изисквания:

- В бъдещата разработка да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени ПУП, които са публична общинска собственост.

При изработването на ПУП да се спазят следните нормативни изисквания, съгласно ЗУЧК, наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и ЗУТ и показатели на застрояване:

o Плътност на застрояване 20%

o Кинт = 0,50

o Кота корниз Н макс= 7,00 м.

o Озеленяване 70%, като ? от площта да е с дървесна растителност.

- Проекта за ПУП  предварително да се съгласува от възложителите по реда на чл.127 ал.2 преди внасянето му за приемане и одобряване със следните централни и териториални администрации и експлоатационни дружества:

o МОСВ – РИОСВ гр.Бургас

o „ВиК” ЕАД гр.Бургас

o „ЕВН България Електроразпределение” КЕЦ гр.Приморско

o „БТК”ЕАД гр.Бургас

Съгласно чл.124б ал.1 от ЗУТ с настоящата Заповед се одобрява и приложеното Задание по чл.125 от ЗУТ.

Заповедта спира прилагането на ПУП в посочения обхват съгласно чл.135 ал.6 от ЗУТ.

Заповедта да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 ЗУТ.

Заповедта да се обяви по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

Същата не подлежи на оспорване съгласно чл.124б ал.4 от ЗУТ.

ПАНАЙОТ   РЕЙЗИ

 

Кмет на Община Созопол

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

април 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930