НачалоАдминистративни актовеЗаповеди на кметаЗ А П О В Е Д-пуп

З А П О В Е Д-пуп

З А П О В Е Д

НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

На основание  чл.44 ал.1 т.13 от ЗМСМА, чл.124а ал.2 във връзка с чл.135 ал.3 и ал.4 от ЗУТ, Предложение с изх.№ 4-26-00-266(2)/29.04.2014 година на главният архитект на Община Созопол, постъпило заявление от „ЕМ СИ ИНВЕСТ“ ЕООД – гр.Пловдив, район Северен, ул.”Белград” №6 ет.6 и Община Созопол, гр.Созопол, ул.”Хан Крум” №2 с вх.№ 4-26-00-266/23.04.2014 година за допускане изработването на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и РУП  в обхват на УПИ І „За казино” /ПИ с идентификатор 67800.505.87 по КК на гр.Созопол/  и УПИ ІІ „За читалище, музей и параклис“ /ПИ с идентификатор 67800.505.88 по КК на гр.Созопол/   в квартал 146 по плана  на гр.Созопол и ПИ с идентификатор 67800.505.131 по КК на гр.Созопол, Писмо с изх.№ 8792/16.12.2013 година на РИОСВ гр.Бургас за съгласуване на инвестиционното намерение и предвид чл.134 ал.1 т.1 и ал.2 т.2 и т.6 от ЗУТ  във връзка с чл.110 ал.1 т.1 и т.4 от ЗУТ

Д О П У С К А М :

Да се проведе процедура за изменение на ПУП – план за регулация и застрояване и РУП  в обхват на УПИ І „За казино” /ПИ с идентификатор 67800.505.87 по КК на гр.Созопол/  и УПИ ІІ „За читалище, музей и параклис“ /ПИ с идентификатор 67800.505.88 по КК на гр.Созопол/   в квартал 146 по плана  на гр.Созопол и ПИ с идентификатор 67800.505.131 по КК на гр.Созопол като се предвижда следното изменение:

? Обособява се нов УПИ І -  по регулационни граници съвпадащи с границите по действаща кадастрална карта на гр.Созопол - с площ от 1472 кв.метра и с отреждане „За ЗОХ, нощен клуб, жилища и магазини” / ПИ с идентификатор 67800.505.87 по КК на гр.Созопол/ в квартал 146 по плана  на гр.Созопол, Провлака, общ.Созопол при следните параметри на застрояване : плътност на застрояване – съгласно чл.27 ал.3 от ЗУТ, Нмах=7.00 метра, Кинт= съгласно чл.27 ал.3 от ЗУТ, минимално озеленена площ - съгласно чл.27 ал.3 от ЗУТ

? Обособява се нов УПИ ІІ „За читалище, музей и параклис“, като към новообразуваният урегулиран поземлен имот се приобщават площи от ПИ с идентификатор № 67800.505.131  и се ситуират застроителни обеми с Нмах=7.00 метра съгласно приложената графичната част.

Заповедта спира прилагането на ПУП в посочения обхват съгласно чл.135 ал.6 от ЗУТ.

Главният архитект да издаде скица с виза.

С настоящата заповед се одобрява задание с изх.№ 4-26-00-266(2)/29.04.2014 година на основание чл.124б ал.1 от ЗУТ.

Заповедта да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 ЗУТ.

Заповедта да се обяви по реда и условията на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

Същата не подлежи на оспорване съгласно чл.124б ал.4 от ЗУТ.

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Кмет на Община Созопол

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

април 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930