НачалоАдминистративни актовеЗаповеди на кметаЗаповед № 8-Z-910/31.05. 2014 г. на Кмета на Община Созопол за забрана за извършване на строителни и монтажни работи на територии от Община Созопол по време на туристическия сезон - 2014 г.

Заповед № 8-Z-910/31.05. 2014 г. на Кмета на Община Созопол за забрана за извършване на строителни и монтажни работи на територии от Община Созопол по време на туристическия сезон - 2014 г.

 З А П О В Е Д

№ 8-Z-910/31.05. 2014 год.

НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

            

                       

    С оглед нормалното протичане на туристически сезон „Лято 2014 година" на територията на Община Созопол на основание предоставените ми с разпоредбата на чл.15 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие /ЗУЧК/ правомощия и на основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и във връзка с §25, ал.2 от ПЗР на ЗИДЗУЧК(обн.-ДВ,бр.40 от 2014г):

І.ЗАБРАНЯВАМ:

1.  Извършването на строителни и монтажни работи на територията на гр.Созопол -Старинна и Нова част ; гр.Черноморец; к.к. „Дюни" ; в.с.„Света Марина", м.”Буджака”  както и на други самостоятелно обособени курортни комплекси и курортни територии, къмпинги и ваканционни селища(вилни и туристически селища), находящи се в землището на гр.Созопол и гр.Черноморец, както следва:

  от 01.06.2014год. до 30.09.2014год.  да се преустанови достъпът на всякакъв вид тежка строителна механизация и извършването на всички видове строителни и монтажни работи на открито, като до 15.06.2014год. участниците в процеса на строителството да привършат и с вътрешните довършителни дейности и приведат строителните обекти в подходящ вид, като за изпълнение на горното, транспортът следва да бъде организиран с МПС до 5т.;

2.  Извършването на строителни и монтажни работи на територията на  с.Равадиново, както следва:

-  от 15.06.2014год.. до 30.09.2014год. да се преустанови достъпът на всякакъв вид тежка строителна механизация и извършването на всички видове строителни и монтажни работи на открито.

 - при извършване на демонтажни и монтажни работи на закрито, да  се спазват изискванията и забраните , определени съгласно Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол

 

3.  Във всички останали територии в границите на Община Созопол, неупоменати по-горе и попадащи в Зони „А" и „Б", съгласно чл.10 и чл.11 от ЗУЧК:

-  от 15.06.2014год. до 30.09.2014год. - да се преустанови достъпът на всякакъв вид тежка строителна механизация и извършването на всички видове строителни и монтажни работи на открито, като вътрешни довършителни работи без използване на строителна техника и механизация разрешавам в следните часове - от 9.00ч. - 12.00ч. и от 16.00ч. - 19.00ч.

(Под „територия" по смисъла на настоящата заповед, следва да се разбира съвкупност от съседни урегулирани поземлени имоти със сходни характеристики и преобладаващо конкретно предназначение /курортни и вилни/).

4. Абсолютно забранявам достъпа и преминаването на тежка строителна механизация през границите на гр.Созопол и гр.Черноморец от 01.06.2014год. до 30.09.2014 година.

ІІ.ЗАДЪЛЖАВАМ :

1.Участниците в процеса на строителството в горепосочените територии, при преустановяване на строителните и монтажни работи в определените с настоящата заповед срокове, да предприемат необходимите мерки за ограждане и обезопасяване на строителните обекти, както и да изчистят тротоарите и уличните платна около строежите от строителни материали и механизация и да демонтират временно поставените/монтирани обслужващи обекти, разположени извън границите на строителната площадка, определена по установения ред.

2. Горните лица да предприемат действия, необходими за възстановяването на засегнатите зелени площи около обектите им, като вземат мерки за почистването и засаждането им със съответните видове декоративна растителност; да приведат в първоначален вид нарушените в резултат на извършваните СМР или транспортни дейности тротоарни и пътни настилки.

3. Собствениците и наемателите на бетонови възли, лицата осигуряващи строителна механизация, както и други непосредствено обвързани със строителния процес в гореописаните територии, да предприемат необходимото с оглед недопускане на нарушаване на посочените в заповедта забрани.

ІІІ. РАЗРЕШАВАМ

Изключения от забраните включени в настоящата заповед се допускат за:

1.Неотложни аварийно-ремонтни работи и геозащитни мерки и дейности. Когато да изпълнението на същите е необходимо издаване на разрешение за строеж, това условие да се отбелязва в издаденото РС. Когато за изпълнението на същото не е необходимо издаването на РС, необходимите дейности да се удостоверяват чрез протоколи от длъжностни лица от общинска администрация и/или становища/доклади на правоспособни технически и инженерни лица.

2. Изпълнението на инфраструктурни обекти –общински или държавни, със значим обществен интерес , изпълнението на които е обвързано с конкретни ангажименти по Оперативни програми, Кохезионен фонд, Републикански бюджет и др.п.

За обезпечаване изпълнението на горното и на основание чл.44, ал.1, т.4 от ЗМСМА

IV. ОПРЕДЕЛЯМ

1.Органите на МВР, респективно КАТ, да предприемат необходимите действия с оглед организацията на пропускателни пунктове на подходящите за това места, с цел недопускане на никаква строителна или друга тежка механизация до описаните 'Територии за посочения в Заповедта период.

2. Контролът по повод изпълнението на настоящата Заповед да се осъществява от на Зам. кмет на Община Созопол - г-жа Петя Чапевова, Главния архитект на Община Созопол, Директор на Дирекция „УТКИПЕ към Община Созопол и Началника на РУП-гр.Созопол, на като настоящата Заповед да се връчи.

        Настоящата ми заповед да се обяви на всички заинтересовани лица, чрез поставянето й на информационното табло в сградата на общинската администрация и чрез средствата за масово осведомяване, като препис от нея да бъде публикуван в поне един местен ежедневник, както и на официалния сайт на Община Созопол.

      Заповедта подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от узнаването и пред Административен съд- гр.Бургас, като на основание чл.60 от АПК с цел защита на особено важни държавни или обществени интереси, разпореждам предварителното й изпълнение.

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Кмет

на Община Созопол

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

април 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930