НачалоЕкологияУведомления по НУРИОВОСИнформация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно намерение: "Изграждане на Оптична кабелна линия с трасе Бургас - Ахтопол"

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно намерение: "Изграждане на Оптична кабелна линия с трасе Бургас - Ахтопол"

  • ПДФ
  • Печат

ДО

                                                                                  КМЕТА НА ОБЩИНА

                                                                                  гр. Созопол

 

 

                                               УВЕДОМЛЕНИЕ

                                   за инвестиционно предложение


От: “МОБИЛТЕЛ” ЕАД вписано в Търговския регистър с ЕИК: 131468980

седалище и адрес на управление: град София, район „Илинден”, ул.”Кукуш” № 1

представлявано от:

Хорст Пертъл и Милан Залетел – Изпълнителни директори

чрез пълномощник „Трансконтинентал Бизнес Консултинг” ЕООД

представлявано от Галин Маринов Петров - управител

Адрес за кореспонденция: град София, бул.”Фритьоф Нансен” № 37 А

телефон: (02) 9376485, GSM: 0888 988485

Лице за контакти: Саша Лилова град София, бул.”Фритьоф Нансен” № 37 А

телефон: (02) 9376485, GSM: 0888 988485

За: изграждане на Оптична кабелна линия с трасе Бургас - Ахтопол

Уважаеми господин (госпожо) Кмет,

„Мобилтел” ЕАД планира да изгради нова оптична кабелна линия извън урбанизираната територия с трасе: Бургас – Черноморец – Созопол – Приморско – Китен – Лозенец – Царево – къмпинг „Нестинарка” - Ахтопол и вътрешни кабелни мрежи в населените места. Чрез нея ще се осигури доставянето на телекомуникационни услуги на населението, производствените и търговски обекти и обществени институции.

 „Мобилтел” ЕАД има следното инвестиционно предложение:

Резюме: изграждане на оптична кабелна линия с трасе Бургас – Черноморец – Созопол – Приморско – Китен – Лозенец – Царево – Нестинарка - Ахтопол и вътрешни кабелни мрежи в населените места: Бургас, Черноморец, Созопол, с.Равадиново, с.Веселие, с.Ясна Поляна, Приморско, Китен, Лозенец, Царево, къмпинг „Нестинарка” и Ахтопол. Трасето е определено с Протокол от 11.06.2014 г. за оглед на комисия с участието на представители на Областно пътно управление – Бургас и „Мобилтел” ЕАД.

Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности: Инвестиционното предложение няма пряка връзка с други инвестиционни предложения. Не се предвиждат други подобни инвестиционни проекти в близост до обекта.

            Местоположение на обекта: общини Бургас, Созопол, Приморско, Царево.

Финансиране на изграждането на мрежата: собствени на дружеството средства.

Трасето на мрежата ще следва основно четвъртокласния път Бургас- Черноморец - Созопол – Приморско – Китен - Царево – Ахтопол. В няколко участъка то ще следва сервитута на пътища І-9, ІІ-99 и ІІІ-992 и ІІІ-9901, като ще се изградят отклонения към населените места и вътрешна оптична мрежа в тях, съгласно Протокол от 11.06.2014 г. за оглед на трасето с участието на представители на ОПУ – Бургас и „Мобилтел” ЕАД.

Трасето на мрежата няма да засегне частни имоти. То не налага промяна на съществуващата пътна инфраструктура и прокарването на нови пътни връзки.

Инвестиционното предложение не засяга режима на повърхностните водни течения и на подземните води, както и територии с особен режим на защита (защитени територии, влажни зони и др.)

Основни процеси и методи на строителство: Оптичната кабелна мрежа ще се изгради чрез подземно полагане на нови HDPE – тръби (полиетиленови) с размер Ф 40 в канал с дълбочина до 0,80 м. и широчина до 0,40 м., като ще се използва съществуващата канална мрежа, там където има техническа възможност. Ще бъдат изтеглени оптични кабели и изградени шахти.

След разкопаване тръбите ще се полагат и ще се извършва обратна засипка, последвана от хоризонтална и вертикална планировка.

Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията: По време на строителството ще се използва минимално количество инертни материали (пясък, чакъл), водни и енергийни ресурси (електроенергия, горива и вода). По време на експлоатацията не се използват допълнителни природни ресурси.

Отпадъци, които се очаква да бъдат генерирани: При строителството няма да се формират големи количества отпадъци, а изкопаните земни маси ще се използват за обратна засипка. По време на експлоатацията не се формират отпадъци.

Мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда: При строителството и експлоатацията на мрежата се намаляват до минимум отрицателните въздействия върху околната среда. Инвеститорът предвижда при строителството:

-          да се ползват най-кратките маршрути за придвижване на техниката;

-          да се ползва наличната инфраструктура;

-          да се депонират и съхраняват изкопаните земни маси при обратната засипка на траншеите;

-          да не се допуска течове на нефтопродукти от строителната и транспортната техника върху земята;

-          да се извърши регламентирано управление на генерираните отпадъци.

При строителството няма да бъдат извършвани други строителни и добивни дейности (добив на строителен материал, добив и пренасяне на енергия, вода и др.).

Изграждането на оптичното трасе няма да засегне елементи на Националната екологична мрежа.

Разрешителни, свързани с инвестиционното предложение: За реализиране на инвестиционното предложение е необходимо съгласуване със съответните държавни и общински администрации и експлоатационните предприятия и общините, утвърждаване на трасетата на мрежата, одобряването на: ПУП – парцеларен план и план – схеми към ПУП за териториите на населените места и инвестиционен проект, като части от комплексен проект за инвестиционна инициатива (чл.150 от Закона за устройство на територията).

Замърсяване на околната среда: Изграждането и експлоатацията на оптичното трасе не е предпоставка за замърсяване на околната среда и създаване на специфичен дискомфорт.

Риск от инциденти: Инвестиционното предложение и реализацията му не създава рискове от инциденти и замърсяване на околната среда.

Реализацията на инвестиционното предложение ще осигури предоставянето на телекомуникационни услуги от високо качество на жителите, предприятията и общинските и държавни администрации в населените места, които са в обхвата на трасето.

Към настоящето уведомление прилагаме схема на оптичната кабелна мрежа.

„Мобилтел” ЕАД ще уведоми населението за настоящото инвестиционно предложение чрез местните средства за масово осведомяване.

Поради изложеното, моля:

1. Да осигурите обществен достъп до Информацията, като поставите съобщение на интернет страницата и на информационно табло в сградата на Общината за запознава на заинтересованите лица.

2.  Да изпратите служебно до РИОСВ – Бургас след изтичане на 14-дневния срок резултатите от обществения достъп, включително и начина на осигуряването му.

Приложение:

1. Информация по чл.6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС на хартиен носител и на електронен носител – два броя;

2. Протокол от 11.06.2014 г. за избор на трасе с участието на представители на Областно пътно управление – Бургас и „Мобилтел” ЕАД;

3. Схема на трасето;

4. Обявление.

5. Пълномощно

                                           С уважение: 

                                                                                          ......................................

Галин Петров

по пълномощие


На основание чл.4, ал.2 и 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,

“МОБИЛТЕЛ” ЕАД вписано в Търговския регистър с ЕИК: 131468980

седалище и адрес на управление: град София, район „Илинден”, ул.”Кукуш” № 1,


ОБЯВЯВА

НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА, ЧЕ:

 

„Мобилтел” ЕАД планира да изгради нова оптична кабелна линия извън урбанизираната територия с трасе: Бургас – Черноморец – Созопол – Приморско – Китен – Лозенец – Царево – къмпинг „Нестинарка” - Ахтопол и вътрешни кабелни линии в населените места. Чрез нея ще се осигури доставянето на телекомуникационни услуги на населението, промишлените обекти и обществени институции.

Връзка с други дейости: Инвестиционното предложение няма пряка връзка с други инвестиционни предложения.

            Местоположение на обекта: Бургас – Черноморец – Созопол – Приморско – Китен – Лозенец – Царево – Нестинарка - Ахтопол и вътрешни кабелни мрежи в населените места: Бургас, Черноморец, Созопол, с.Равадиново, с.Веселие, с.Ясна Поляна, Приморско, Китен, Лозенец, Царево, къмпинг „Нестинарка” и Ахтопол и вътрешни кабелни линии в населените места

Финансиране на изграждането на мрежата: собствени на дружеството средства.

Трасето на мрежата ще следва основно четвъртокласния път Бургас- Черноморец - Созопол – Приморско – Китен - Царево – Ахтопол. В няколко участъка то ще следва сервитута на пътища І-9, ІІ-99 и ІІІ-992 и ІІІ-9901, като ще се изградят отклонения към населените места и вътрешна оптична мрежа в тях. Трасето е определено с Протокол от 11.06.2014 г. за избор на трасе с участието на представители на Областно пътно управление – Бургас и „Мобилтел” ЕАД.

 Използвани природни ресурси: По време на строителството няма да се използват инертни материали (пясък, чакъл), водни и енергийни ресурси (горива и вода). По време на експлоатацията не се използват допълнителни природни ресурси.

Отпадъци: По време на строителството и експлоатацията няма да се формират отпадъци.

Писмени становища и мнения могат да се изпращат в Министерство на околната среда и водите, град София, ул.”Гладстон” № 67 и бул.”Мария Луиза” № 22, и РИОСВ – Бургас, град Бургас, ж.к.”Лазур”, ул.”Перущица” № 67.

....................................


ИНФОРМАЦИЯ

за преценяване необходимостта от ОВОС

на основание чл.6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда


От: “МОБИЛТЕЛ” ЕАД вписано в Търговския регистър с ЕИК: 131468980

седалище и адрес на управление: град София, район „Илинден”, ул.”Кукуш” № 1

представлявано от:

Хорст Пертъл и Милан Залетел – Изпълнителни директори

чрез пълномощник „Трансконтинентал Бизнес Консултинг” ЕООД

представлявано от Галин Маринов Петров - управител

Адрес за кореспонденция: град София, бул.”Фритьоф Нансен” № 37 А

телефон: (02) 9376485, GSM: 0888 988485

Лице за контакти: Саша Лилова град София, бул.”Фритьоф Нансен” № 37 А

телефон: (02) 9376485, GSM: 0888 988485

За: изграждане на Оптична кабелна линия с трасе Бургас - Ахтопол

ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1. Резюме на предложението:

Изграждане на оптична кабелна линия с трасе Бургас – Черноморец – Созопол – Приморско – Китен – Лозенец – Царево – Нестинарка - Ахтопол и вътрешни кабелни мрежи в населените места: Бургас, Черноморец, Созопол, с.Равадиново, с.Веселие, с.Ясна Поляна, Приморско, Китен, Лозенец, Царево, къмпинг „Нестинарка” и Ахтопол и вътрешни кабелни линии в населените места.

2. Необходимост от инвестиционното предложение:

Новата оптична кабелна линия е необходима за разширяване обхвата и подобряване на качеството на предоставяните телекомуникационни услуги. Инвестиционното предложение произтича от обществения интерес от висококачествени телекомуникационни услуги.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение:

Няма връзка с други устройствени или други планове.

4. Информация за разгледани алтернативи:

            Разгледани са и са отхвърлени алтернативи на трасето, което ще засегне в по-голяма степен сервитута на първокласен път І-9, както и поземлени имоти на физически лица.

5. Местоположение на мрежата:

Трасето на мрежата ще следва основно четвъртокласния път Бургас- Черноморец - Созопол – Приморско – Китен - Царево – Ахтопол. В няколко участъка то ще следва сервитута на пътища І-9, ІІ-99 и ІІІ-992 и ІІІ-9901, като ще се изградят отклонения към населените места и вътрешна оптична мрежа в тях. Трасето е определено с Протокол от 11.06.2014 г. за избор на трасе с участието на представители на Областно пътно управление – Бургас и „Мобилтел” ЕАД.

6. Описание на основните процеси:

Изграждане чрез подземно полагане на нови HDPE – тръби (полиетиленови) с размер Ф 40 в канал с дълбочина до 0,80 м. и широчина до 0,40 м., като ще се използва съществуващата канална мрежа, там където има техническа възможност. Ще бъдат изтеглени оптични кабели и изградени шахти.

След разкопаване тръбите ще се полагат и ще се извършва обратна засипка, последвана от хоризонтална и вертикална планировка.

7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура:

Не се предвижда изграждане или промяна на съществуващ пътна инфраструктура.

8. Програма на дейностите:

Последователно изграждане на новите трасета.

9. Предлагани методи за строителство:

Оптичната кабелна мрежа ще се изгради чрез подземно полагане на нови HDPE – тръби (полиетиленови) с размер Ф 40 в канал с дълбочина до 0,80 м. и широчина до 0,40 м., като ще се използва съществуващата канална мрежа, там където има техническа възможност. Ще бъдат изтеглени оптични кабели и изградени шахти.

10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

По време на строителството ще се използва минимално количество инертни материали (пясък, чакъл), водни и енергийни ресурси (електроенергия, горива и вода). По време на експлоатацията не се използват допълнителни природни ресурси.

11. Отпадъци, които се очаква да се генерират:

При строителството няма да се формират големи количества отпадъци, а изкопаните земни маси ще се използват за обратна засипка. По време на експлоатацията не се формират отпадъци.

12. Разгледани мерки за намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда:

Реализацията на инвестиционното предложение не предполага отрицателно въздействие върху околната среда.

13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение:

Няма други дейности.

14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение:

За реализиране на инвестиционното предложение е необходимо съгласуване със съответните държавни и общински администрации и експлоатационните предприятия и общините, утвърждаване на трасетата на мрежата, одобряването на: ПУП – парцеларен план и план – схеми към ПУП за териториите на населените места и инвестиционен проект, като части от комплексен проект за инвестиционна инициатива (чл.150 от Закона за устройство на територията).

15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда:

Изграждането и експлоатацията на оптичното трасе не е предпоставка за замърсяване на околната среда и създаване на специфичен дискомфорт.

16. Риск от инциденти:

Инвестиционното предложение и реализацията му не създава рискове от инциденти и замърсяване на околната среда.

ІІІ. Местоположение на инвестиционното предложение

Трасето на мрежата следва основно четвъртокласния път Бургас- Черноморец - Созопол – Приморско – Китен - Царево – Ахтопол. В няколко участъка то ще следва сервитута на пътища І-9, ІІ-99 и ІІІ-992 и ІІІ-9901, като ще се изградят отклонения към населените места и вътрешна оптична мрежа в тях. Трасето е определено с Протокол от 11.06.2014 г. за избор на трасе с участието на представители на Областно пътно управление – Бургас и „Мобилтел” ЕАД

1.         План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях:

Схема на трасето.

2.         Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към оптичното кабелно трасе и бъдещи планирани ползватели на земи:

Не се налага приспособяването на ползвателите на земя към изграденото оптично трасе.

3.         Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.

Не се предвижда.

4.         Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа:

Не се засягат такива зони.

4а.       Качеството и регенеративната способност на природните ресурси: Възстановими ресурси.

5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи местоположение:

Инвестиционното предложение има технически и икономически преимущества пред останалите варианти за изграждане на оптичната кабелна мрежа, които засягат в по-голяма степен сервитута на първостепенен път І-9, както и поземлени имоти на физически лица.

ІV. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОТЕНЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ (Кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение)

1.         Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови недвижими културни ценности, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми:

Оптичното кабелно трасе не предизвиква вредни влияния върху хората и тяхното здраве, както и върху околната среда.

2.         Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение:

Кабелното оптично трасе не преминава в близост до такива обекти.

3.         Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно):

Кабелното оптично трасе няма пряко въздействие върху околната среда.

4.         Обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой жители и др.):

Не засяга пряко населението, а създава предпоставки за подобряване условията за живот и труд.

5.         Вероятност на поява на въздействието:

Няма въздействие.

6.         Продължителност, честота и обратимост на въздействието:

Няма въздействие.

7.         Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве:

-          да се ползват най-кратките маршрути за придвижване на техниката;

-          да се ползва наличната инфраструктура;

-          да се депонират и съхраняват изкопаните земни маси при обратната засипка на траншеите;

-          да не се допуска течове на нефтопродукти от строителната и транспортната техника върху земята;

-          да се извърши регламентирано управление на генерираните отпадъци.

8.Трансграничен характер на въздействията:

Няма таково въздействие.

Дата: ............2014 г.                                                                        .....................................

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

май 2024
пвсчпсн
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031