НачалоАдминистративни актовеЗаповеди на кмета З А П О В Е Д № 8-Z-1208/29.07.2014 година

З А П О В Е Д № 8-Z-1208/29.07.2014 година

З А П О В Е Д

8-Z-1208/29.07.2014 година

НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

На основание  чл.44 ал.1 т.13 от ЗМСМА и чл.124а ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.135 ал.4 т.1 от ЗУТ, предложение на главният архитект на Община Созопол с изх.№7-91-00-35/03.06.2014 г. за допускане за  изработване на Подробен устройствен план  за част от урбанизирана територия – изменение на план за регулация и застрояване за поземлени имоти  67800.504.411, (участващ в УПИ ІІ „За детски атракции, параклис, трафопост и озеленяване” в кв.43  по плана на гр.Созопол), ПИ 67800.504.410 (пешеходна алея – улично регулационни мероприятия); ПИ 67800.504.21( УПИ X-563 в кв.43) , ПИ 67800.504.380 ( УПИ VI-564,565,566,567 в кв.43); ПИ 67800.504.25 ( УПИ IV-568,569 в кв.43) и  ПИ 67800.504.24 ( УПИ III-570 в кв.43) по плана на гр.Созопол, решение № 938 от протокол № 35/27.06.2014 г. на Общински съвет Созопол  и при следните мотиви:

- Настъпили изменения в обществено икономическите условия налагащи нови предвиждания на плана – инвестиционни намерения на Община Созопол за изграждане на терен за озеленяване и необходимост от отделяне в самостоятелни урегулирани поземлени имоти на изграден параклис  и техническа инфраструктура

- Необходимост от цялостна концепция за разработване на територията във връзка с целесъобразно застрояване

- Упълномеряване на съседни урегулирани поземлени имоти съгласно изискванията на чл.19 от ЗУТ

- Представени предварителни договори по чл.15 ал. от ЗУТ

- Съгласувателно писмо на РИОСВ гр.Бургас с изх.№5058/24.07.2014 г.

и на основание с чл.134 ал.1 т.1 и т.2 и чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ

РАЗРЕШАВАМ :

Да се изработи Подробен устройствен план за част от урбанизирана територия – изменение на план за регулация и застрояване за поземлени имоти 67800.504.411, (участващ в УПИ ІІ „За детски атракции, параклис, трафопост и озеленяване” в кв.43  по плана на гр.Созопол), ПИ 67800.504.410 (пешеходна алея – улично регулационни мероприятия); ПИ 67800.504.21( УПИ X-563 в кв.43) , ПИ 67800.504.380 ( УПИ VI-564,565,566,567 в кв.43); ПИ 67800.504.25 ( УПИ IV-568,569 в кв.43) и  ПИ 67800.504.24 ( УПИ III-570 в кв.43) както следва:

1. От УПИ II "За детски атракции, параклис, трафопост и озеленяване" в кв.43 по плана на гр.Созопол да се обособят нови урегулирани поземлени имоти, както следва:

-УПИ II "За озеленяване" с площ от 1816 кв.м.

-УПИ XVI "За КОО и техническа инфраструктура" с площ от 264 кв.м., като в него се ситуира застроителен обем при параметри на застрояване - плътност 40%, Кинт=0,5, Н=7,00 м.

-УПИ XVII "За параклис" с площ от 105 кв.м.

2. От УПИ II "За детски атракции, параклис, трафопост и озеленяване" в кв.43 по плана на гр.Созопол се придават площи към съседни УПИ с цел упълномеряването им съгласно изискванията на чл.19 от ЗУТ, както следва:

-към УПИ X 563 в кв.43 се придават 300 кв.м. от УПИ II и УПИ X 563 става с площ от 607 кв.м.

-към УПИ VI 564,565,566,567 в кв.43 се придават 300 кв.м. от УПИ II и УПИ VI става с площ от 2030 кв.м.

-към УПИ IV 568,569 в кв.43 се придават 300 кв.м. от УПИ II и УПИ IV става с площ от 1238 кв.м.

-към УПИ III 570 в кв.43 се придават 300 кв.м. от УПИ II и УПИ III става с площ от 536 кв.м.

3. Обособява се нов УПИ III "За трафопост" в кв.43а с площ от 10 кв.м. и в него се ситуира нов застроителен обем за изграждане на трафопост при параметри на застрояване плътност 90%, Н=3,60 м.

В бъдещата разработка да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени ПУП, които са публична общинска собственост.

При изработването на ПУП да се спазят следните нормативни изисквания, съгласно наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и ЗУТ.

Проекта за ПУП  предварително да се съгласува от възложителите по реда на чл.127 ал.2 преди внасянето му за приемане и одобряване със следните централни и териториални администрации и експлоатационни дружества:

o „ВиК” ЕАД гр.Бургас

o „ЕВН България Електроразпределение” КЕЦ гр.Приморско

o „БТК”ЕАД гр.Бургас

Съгласно чл.124б ал.1 от ЗУТ с настоящата Заповед се одобрява и приложеното Задание по чл.125 от ЗУТ.

Заповедта спира прилагането на ПУП в посочения обхват съгласно чл.135 ал.6 от ЗУТ.

Заповедта да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 ЗУТ.

Заповедта да се обяви по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

Същата не подлежи на оспорване съгласно чл.124б ал.4 от ЗУТ.

ПАНАЙОТ   РЕЙЗИ

Кмет на Община Созопол

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

април 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930