НачалоПрофил на купувачаДоговори, преди 01.10.2014 г.

Информация за изплатени суми по договори, сключени преди 01.10.2014 г.

  • ПДФ
  • Печат

 

1. Строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни дейности на обект: „Търговски комплекс с трибуни в УПИ I-1017, кв.87 – гр.Созопол

Справка 1

 

2. Реконструкция градски стадион в УПИ І -1017,кв 87 по плана на гр.Созопол” със следните подобекти: Подобект 1: „Подземен паркинг „Север” (№1) и тренировъчно игрище със съблекални и прилежаща инфраструктура в УПИ І -1017,кв 87.6, гр.Созопол“ Подобект 2: „Тренировъчно игрище със съблекални и прилежаща инфраструктура”

Справка 1


3. Управление  на проект "Инвестиции в съществуващо рибарско пристанище гр. Черноморец, община Созопол", съгласно българската и европейска законова рамка и с необходимото качество, коректност и бързина и съгласно изискванията на Оперативна програма за развитие на Сектор “РИБАРСТВО” /2007 – 2013/, Наредба № 10/27.06.2012 г. и разпоредбите на Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен между Възложителя и Министерство на земеделието и храните – Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (МЗХ – ИАРА). Процедурата има за цел да обезпечи прозрачност и законосъобразност на разходването на средства, предоставени от Оперативна програма за развитие на Сектор “РИБАРСТВО”

Справка 1

Справка 2

Информация за изпълнение на договора


4. Упражняване на независим строителен надзор по чл.168 от Закона за устройство на територията при изпълнението на строително-монтажни работи за изграждане на обект: „Съществуващо рибарско пристанище гр.Черноморец, Община Созопол“, по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ (2007-2013г.), приоритетна ос 3, мярка 3.3 „Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, места за разтоварване и закрити лодкостоянки“, финансирана от Европейския фонд за рибарство (ЕФР)“

Справка 1


5. Доставка на хранителни продукти за нуждите на  целодневни детски градини и обединено детско заведение на територията на Община Созопол

Справка 1Справка 2Справка 3Справка 4


6. Ремонт и асфалтиране на общинска пътна и улична мрежа Община Созопол

Справка 1


7. Строителство на ВиК мрежа  в землището на гр. Созопол - кв. Мисаря

Справка 1


8. Упражняване на авторски надзор на обект: Строителство на канални помпени станции (КПС), напорни тръбопроводи и колектори

Справка 1


9. Външна консултантска помощ за подкрепа при организацията и управлението на проект "Интегриран проект за водния цикъл на Созопол - І етап"

Справка 1Информация за изпълнен договор


10. Текущ и окончателен одит на проект "Интегриран проект за водния цикъл на Созопол - І етап"

Справка 1Информация за изпълнен договор


11. Договор за възлагане на услуга упражняване на авторски надзор на обект „Интегриран проект за водния цикъл на Созопол – І етап” Подобект: Битова канализационна мрежа в кв. “Мисаря” 2) Подобект: Водопроводна мрежа в кв. “Мисаря” 3) Подобект: Битова канализационна мрежа в м. “Провлака” 4) Подобект: Водопроводна мрежа в м. “Провлака” 5) Подобект: Колектори и канализационна мрежа I Етап- Главен колектор І – битов; Колектор "Черноморец"; Колектор ІІ – битов; Колектор ІІІ (от ОК 6 до включване в ПСт.1,) Профил 86 към Колектор Черноморец", Колектор "Златна рибка" 6) Подобект: КПСт 1 и напорен тръбопровод – Черноморец 7) Подобект: КПСт 2 и напорен тръбопровод – Черноморец 8) Подобект: КПСт II подем и напорен тръбопровод – Черноморец”

Справка 1

 

 12. Авторски надзор "Строителство на дълбокоморско заустване на пречистени от ПСОВ Созопол отпадни води"

Справка 1


13. Независим строителен надзор в строителството на обекти в рамките на проект "Интегриран проект за водния цикъл на Созопол - І етап"

Справка 1

Информация за приключил договор


14. Авторски надзор на обект: "Входна помпена станция и напорен тръбопровод до дълбокоморско заустване

Справка 1


15. Проектиране и строителство на Пречиствателна станция за отпадъчни води на Созопол – I етап

Справка 1


16. Строителство на ВиК мрежа и КПС в землището на гр. Черноморец

Справка 1

 

17. Текущ ремонт и поддръжка на тротоари, бордюри и други пешеходни участъци и паважни настилки на територията на гр.Созопол

ДоговорСправка 1


18. Проектиране,доставка и монтаж  на озвучителна система  за  спортен център  с  трибуни

ДоговорСправка 1


19. Дейности по проектиране и СМР на спортно игрище в УПИ І,кв.43, с.Росен

ДоговорСправка 1Справка 2


20. Упражняване независим строителен надзор при изпълнение на СМР за обект „Реконструкция гр.стадион, подобект 1 :подземен паркинг Север и подобект 2 :тренировъчно игрище със съблекални”

ДоговорСправка 1

 

21. Аварийни ремонти на водопроводна система на територията на гр.Черноморец, във връзка с изпълнение на „Строителство на ВиК мрежа и КПС за гр.Черноморец”

ДоговорСправка 1


22. Улично осветление за м.Буджака , гр.Созопол, етапно строителство, ІІІ етап

ДоговорСправка 1


23. Изграждане на улица в м. „Провлака”гр. Созопол, включително изграждане на подпорна стена

ДоговорСправка 1Справка 2


24. „Извършване на допълнителни СМР във връзка с възложена обществена поръчка с предмет „Строителство на Търговски комплекс с покрити трибуни в УПИ І-1017,кв.87 гр.Созопол” ,  открита с Решение 38 от 25.09.2013 г. и с уникален номер на процедурата 00568-2013-0022 в РОП

Справка 1


25. 
Извършване на СМР в съществуващо рибарско пристанище гр.  Черноморец, община Созопол

ДоговорСправка 1

 

26. „Общински лесопарк "Св. Марина", УПИ ХХVІІІ - 35136,35030,36016,м. " Св. Марина ", землище на гр. Созопол Първи етап : Амфитеатър, детски площадки, алеи, алейно осветление, места за отдих и почивка,поливна система, ВиК , залесяване”

ДоговорСправка 1 

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

май 2024
пвсчпсн
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031