НачалоПриоритетиПрограма на кмета за развитие на община Созопол за мандат 2015-2019 г.

Програма на кмета за развитие на община Созопол за мандат 2015-2019 г.

  • ПДФ
  • Печат

 

1.ВЪВЕДЕНИЕ

 

 

Програмата за управление на община Созопол през мандат 2015-2019 г. е естествено продължение на всичко постигнато от мен и общинската администрация през предходните два мандата. Програмата е ясна, реалистична и изпълнима и продължава набелязаните дългосрочни, стратегически цели и приоритетите, които ще допринесат за тяхното постигане, заложени в Общинския план за развитие за периода 2014-2020 г. . Общинският план за развитие като стратегически документ обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за постигане на стратегически задачи, свързани от общия стремеж към по-висок жизнен стандарт на хората в общината и устойчивото развитие.  Същевременно документът съответства на стратегическите цели на ЕС в областта на регионалната политика, насочени към намаляване на икономическите, социалните и териториалните неравенства и подобряване на жизнения стандарт.

В тази връзка Програмата за управление на община Созопол за мандат 2015-2019 г. има конкретната  задача да фокусира управленските процеси, създавайки рамката за използване на наличните ресурси в община Созопол за постигане на устойчиво местно развитие, като създаде трайни конкурентни предимства на общината пред останалите в региона.

 

 

2. ЦЕЛИ

 

Общата цел за развитие на община Созопол, която аз и моята администрация ще се стремим да постигнем е посочената в Общинския план за развитие за периода 2014-2020 г. : „Развитие на устойчива местна икономика чрез балансирано използване на природните и екологични ресурси и повишаване благосъстоянието на местната общност за превръщане на община Созопол в атрактивно място за живот, култура и туризъм.“

За реализирането на тази цел са дефинирани четирите стратегически цели:

Първата стратегическа цел – „Създаване на условия за ускорено и устойчиво икономическо развитие“ предвижда изпълнението на конкретни мерки, които ще окажат положителен ефект върху всички сектори на икономиката на общината и ще доведат до цялостно подобряване на нейните параметри в съответствие с общоевропейската политика за регионално развитие. За постигането на устойчиво и балансирано икономическо развитие ще допринесат дейностите за преструктуриране на основните икономически отрасли, стимулиране на заетостта и преодоляване на нейния сезонен характер, подобряване на техническата  и бизнес инфраструктура за привличане на нови инвестиции.

 

Втората стратегическа цел – „Превръщане на община Созопол във водеща дестинация на Южното Черноморие за целогодишен и многообразен туризъм“ акцентира върху устойчивото развитие и разнообразяване  на основния икономически сектор на общината – туризма. Целта е  свързана с по-пълноценното използване на местните конкурентните предимства– богато културно-историческо и природно наследство и популяризиране на алтернативни форми на туризъм за преодоляване на сезонния характер на предоставяните услуги. Изпълнението на конкретни мерки в тези сфери ще доведе до повишаване на темпа на икономически растеж, намаляване на безработицата и повишаване стандарта на живот на територията на цялата община. От съществено значение за постигане на конкретни резултати в това направление са партньорството между административния сектор, бизнеса и социално-икономическите партньори.

 

Третата стратегическа цел -  „Подобряване стандарта на живот на населението и засилване на институционалния капацитет“ обуславя комплексното развитие на общината, което е насочено към повишаване качествата на човешкия капитал, на предоставяните услуги в полза на населението и към подобряване на административния и институционален капацитет на общината. Към тази цел принадлежат усилията за подобряване на стандартите в социалния сектор (образование, култура, спорт, здравеопазване, социални грижи и т.н.).

 

Четвъртата стратегическа целПодобряване на инфраструктурата и опазване на околната среда“ е насочена към подобряване качеството на инфраструктурата и същевременно запазване на околната среда, което ще допринесе за повишаване на качеството на живот и интереса за инвестиции в екологично чисти производства и сектори.

 

3. ПРИОРИТЕТИ

 

Приоритетите, които ще допринесат за постигане на стратегическите цели, отразяват спецификата на общината и са формулирани на базата на изводите от SWOT анализа, направен при изготвяне на Общинския план за развитие на общината. Приоритетите за развитие отразяват възможностите на общината за постигане на устойчив социално-икономически растеж и целят преодоляване на слабите й страни и потенциалните заплахи и пречки.

На всяка стратегическа цел съответства по един приоритет, който ще допринесе до нейното постигане:

 

3.1.Приоритет 1: Диверсификация и повишаване конкурентоспособността на местната икономика

За постигане на устойчив икономически растеж, както и за преодоляване на проблеми като безработица и сезонна заетост и изоставането в развитието на периферията, е необходимо изпълнение на мерки, свързани с подобряване на икономическата конюнктура. Реализирането на приоритета следва да доведе до резултати в няколко насоки – развитието на традиционни отрасли в общината като земеделие и рибарство, диверсификация на производството, повишаване конкурентно способността на малките и средни предприятия, създаване на благоприятни условия за развитие както на местния бизнес, така и за привличане на външни инвестиции.

Предприетите мерки имат за цел да засилят и процесите на трансгранично, транс-национално и европейско сътрудничество, посредством местни инициативи и действия, които водят до интегрирано териториално развитие и са обвързани с приоритетите на Европейската общност за икономическо и социално сближаване и намаляване на различията между регионите. Цели се също така повишаване степента на ефикасното и устойчиво използване и разработване на местните ресурси в отделните отрасли.

Финансовото подпомагане за увеличаване на конкурентоспособността на малките и средни предприятия във всички сектори е основна политика в рамките на помощта от ЕС, особено чрез интервенции, стимулиращи цялостното подобряване на бизнес средата, повишаване на производителността, улесняване на достъпа до нови пазари, осигуряване на интернационализация на българските фирми.

За постигането на този приоритет са заложени следните специфични цели:

 

?    Специфична цел 1.1. Диверсификация на икономическите дейности и повишаване на конкурентоспособността на малкия и среден бизнес

?    Специфична цел 1.2. Създаване на благоприятна бизнес среда и привличане на чуждестранни инвестиции

?    Специфична цел 1.3. Балансирано развитие на традиционни отрасли и насърчаване на сътрудничеството между производителите

?     

3.2.Приоритет 2: Балансирано използване на ресурсите за устойчиво развитие на целогодишен и многообразен туризъм

 

Туризмът е основен сектор на икономиката в общината, главен източник на поминък и представлява ключов инвеститорски интерес. Въпреки развитието на сектора като цяло, анализът показва, че пред развитието на туристическия сектор стоят множество предизвикателства. Приоритет 2 е насочен именно към преодоляването на проблемите в сектора за постигане на оптимално използване на наличните природни и културно-исторически дадености. По този начин се цели създаването на многообразен продукт, който не само е привлекателен за туристите, но ще разшири възможностите в сектора за създаване на работни места за жителите на общината през цялата година.

Мерките към втория приоритет са насочени към създаването на условия като инфраструктура, туристически центрове, разработване на реклама и характерен за общината алтернативен туристически продукт, които да привличат не само туристи, но и инвеститори. В рамките на тези мерки не само ще се надграждат съществуващите условия за развитие на туризма, но и ще се търсят нови пазарни ниши и възможности, които да интегрират вътрешността на общината и да спомогнат за преодоляване на сезонния характер на заетостта в сектора. В основата на тези условия е партньорството между местната власт, бизнеса, гражданите и потенциалните и настоящи инвеститори. С постигането на приоритета ще се повиши икономическата жизнено-способност и активност на местните единици на територията на община Созопол, ще се увеличи заетостта и равнището на разполагаеми доход у населението.

Приоритетът включва следните специфични цели, постигането, на които ще допринесе за по-устойчивото развитие на туризма в община Созопол:

?    Специфична цел 2.1: Балансирано развитие на туристическия продукт по цялата верига на туристическото обслужване

?    Специфична цел 2.2: Насърчаване устойчивото развитие на алтернативни и разнообразни форми на туризъм през цялата година

 

3.3.Приоритет 3: Повишаване качеството на живот, насърчаване на социалното включване, развитие на човешките ресурси и административния капацитет

 

Усилията в рамките на този приоритет са насочени към повишаване стандарта на живот на населението и развитие на човешкия потенциал. Същевременно е важно и подобряването на административния капацитет и предоставяните услуги. Приоритетът цели подобряване на общинския трудов пазар чрез стимулиране на трудовата мобилност, младежката заетост, професионално-образователните системи, формите за квалификация и преквалификация и учене през целия живот.  Предвижда се подкрепа на социалната интеграция, намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване на непривилегированите групи от населението. В рамките на приоритета се акцентира и върху оптимизиране и повишаване качеството на системата на здравеопазване и социални услуги, подобряване образователната система и съхраняване и развитие на културата, културното наследство и културните институции.

Приоритетът включва мерки, които целят постигането на следните специфични цели.

?    Специфична цел 3.1: Повишаване качеството на човешкия капитал

?    Специфична цел 3.2: Противодействие и превенция на отпадането от пазара на труда

?    Специфична цел 3.3: Оказване помощ и подкрепа на групи в неравностойно положение за социално включване

?    Специфична цел 3.4. Повишаване на институционалния капацитет и развитие на ефективна публична администрация

 

3.4.Приоритет 4: Изграждане и модернизиране на инфраструктурата за интегрирано пространствено развитие и опазване на околната среда

 

Развитието и модернизацията на инфраструктурата е от определящо значение за увеличаване инвестиционната атрактивност и конкурентоспособност на общината. Инфраструктурата е ключов фактор за развитието на бизнеса и източник за създаване на нови работни места. Тя има и важно значение за подобряване условията на живот в общината и компенсиране на изоставането на периферията. Проектите за развитие и модернизация на инфраструктурата се оценяват за тяхното въздействие върху околната среда, което е от особена важност за прилагане принципите на устойчивото развитие.

 

Мерките в рамките на този приоритет са разделени по специфични цели, както следва:

 

?    Специфична цел 4.1. Подобряване и развитие на техническата инфраструктура

?    Специфична цел 4.2. Интегрирано пространствено развитие

?    Специфична цел 4.3. Опазване на околната среда и биоразнообразието

 

 .................................................................


Вижте пълния текст на Програмата
 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

април 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930