НачалоАдминистративни актовеЗаповеди на кметаЗаповед на Кмета на община Созопол за спиране на строителството от 15.05.2018 г. до 01.10.2018 г..

Заповед на Кмета на община Созопол за спиране на строителството от 15.05.2018 г. до 01.10.2018 г..

З А П О В Е Д 

8-Z-496/13.04. 2018 год.               

На основание чл. 15, ал.1 и ал.2 от Закон за черноморското крайбрежие/обн. ДВ, бр. 40 от 13 май 2014г./, и на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, и с оглед започване и протичане на туристическия сезон "Лято 2018година" на територията на гр. Созопол и община Созопол, Решение № 1040 от 27 февруари 2018 г. на Общински Съвет Созопол;


ЗАПОВЯДВАМ:

 

  1. Съгласно разпоредбите на чл. 15, ал.1 от Закон за черноморското крайбрежие се спира извършването на строително монтажни дейности за територията на гр.Созопол, считано от 15 май 2018 г. до 1 октомври 2018г.
  2. Съгласно разпоредбите на чл. 15,ал.2 от Закон за черноморското крайбрежие и решение на Общински Съвет Созопол № 1040 от 27 февруари 2018г. се спира за останалите територии, както следва:

2.1. На територията на гр.Черноморец;  м.„Света Марина", м.”Буджака”, м.”Каваци”, м.”Мапи”, м.”Градина”, м.”Аклади”,м.”Ачмалъци”, м.”Герени”,м. „Аклади чеири”, м.”Акра”   както и  други самостоятелно обособени курортни комплекси и курортни територии, къмпинги и ваканционни селища(вилни и туристически селища), находящи се в землището на гр.Созопол и гр.Черноморец:

  • от 15.05.2018год. до 30.09.2018год.  да се преустанови достъпът на всякакъв вид тежка строителна механизация и извършването на всички видове строителни и монтажни работи на открито, като до 01.06.2018год. участниците в процеса на строителството да привършат и с вътрешните довършителни дейности и приведат строителните обекти в подходящ вид, като за изпълнение на горното, транспортът следва да бъде организиран с МПС до 5т.;

 2.2.  На територията на  с.Равадиново, както следва:

  • от 01.07.2018год. до 15.09.2018год. да се преустанови достъпът на всякакъв вид тежка строителна механизация и извършването на всички видове строителни и монтажни работи на открито.
  • при извършване на демонтажни и монтажни работи на закрито, да  се спазват изискванията и забраните, определени съгласно Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол

   2.3. Във всички останали курортни и вилни територии по чл.15 от ЗУЧК, в границите на Община Созопол, неупоменати по-горе и попадащи в Зони „А" и „Б", съгласно чл.10 и чл.11 от ЗУЧК:

  • ?от 01.06.2018год. до 15.09.2018год. - да се преустанови достъпът на всякакъв вид тежка строителна механизация и извършването на всички видове строителни и монтажни работи на открито, като вътрешни довършителни работи без използване на строителна техника и механизация се разрешават в  часовете - от 9.00ч. - 12.00ч. и от 16.00ч. - 19.00ч.

   3. Участниците в процеса на строителството в горепосочените територии, при преустановяване на строителните и монтажни работи в определените  срокове, да предприемат необходимите мерки за ограждане и обезопасяване на строителните обекти, както и да изчистят тротоарите и уличните платна около строежите от строителни материали и механизация и да демонтират временно поставените/монтирани обслужващи обекти, разположени извън границите на строителната площадка, определена по установения ред.

   4.Изключения от забраните се допускат за:

     4.1.Неотложни аварийно-ремонтни работи и геозащитни мерки и дейности. Когато да изпълнението на същите е необходимо издаване на разрешение за строеж, това условие да се отбелязва в издаденото РС. Когато за изпълнението на същото не е необходимо издаването на РС, необходимите дейности да се удостоверяват чрез протоколи от длъжностни лица от общинска администрация и/или становища/доклади на правоспособни технически и инженерни лица.

    4.2. Изпълнението на  обекти – общински или държавни, със значим обществен интерес , както и такива на които изпълнението  е обвързано с конкретни ангажименти по Оперативни програми, Кохезионен фонд, Републикански и общински бюджет и др.п., съгласно приложен списък-Приложение 1 към решение 1040 от 27 февруари 2018г.

     5. Във връзка с гореизложеното, участниците в процеса на строителството в горепосочените територии, да предприемат необходимите мерки за ограждане и обезопасяване на строителните обекти, както и да изчистят тротоарите и уличните платна около строежите от строителни материали и механизация и да демонтират временно поставените/монтирани обслужващи обекти, разположени извън границите на строителната площадка, определена по установения ред;

        За обезпечаване изпълнението на горното и на основание чл.44, ал. 1, т.4 от ЗМСМА,


НАРЕЖДАМ:

     Органите на МВР/респ.КАТ, да предприемат необходимите действия за организиране на пропускателни пунктове на подходящите места, с цел недопускане на никаква строителна и друга тежка механизация.

    Заповедта да се обяви на всички заинтересовани лица чрез поставянето й на информационното табло в сградата на общинска администрация и чрез средствата за масово осведомяване, като препис от нея бъде публикуван в поне един местен ежедневник.

       Заповедта да се обяви на длъжностните лица за сведение и изпълнение. Заповедта да се обяви по реда на АПК.

                

                             

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Кмет на Община СозополРешение № 1040 от 27.02.2018 г. на Общински съвет Созопол


scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

април 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930