НачалоПрофил на купувачаОбществени поръчки, стартирани след 15.04.2016.г. до 14.06.2020 г.Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОПИнвестиции в съществуващо рибарско пристанище гр. Созопол – терминал 1

Инвестиции в съществуващо рибарско пристанище гр. Созопол – терминал 1

  • ПДФ
  • Печат

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

С ПРЕДСТАВЯНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ОФЕРТИ  

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Публикуваме настоящата покана на основание на чл.44, ал.1 от Закона за обществените поръчки и във връзка Условия за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство, Сектор „Инвестиции, насочени към изграждане и/или модернизация на покрити лодкостоянки“

Община Созопол подготвя проектно предложение: „Инвестиции в съществуващо рибарско пристанище гр. Созопол – терминал 1“

Отправяме настоящата покана, във връзка с възникналата необходимост, Община Созопол да определи част от заявените за финансиране разходи по проекта, чрез прилагане на способа за пазарни консултации по смисъла на чл.44 от ЗОП. 

Предвид гореизложеното, моля да представите индикативни оферти по отношение извършването на строително-монтажни дейности за следния обект:

 

„Инвестиции в съществуващо рибарско пристанище гр. Созопол – терминал 1“

 

ВАЖНО! Офертата следва да бъде изготвена на официална бланка на представляваната от Вас фирма и да съдържа изискуемата информация и данни в нея, Условия за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020., а именно:

-          Пълно наименование на оферента;

-          Срок на валидност на офертата, като препоръчваме да не бъде по – малък от 60 /шестдесет/ дни

-          Дата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента

-          Подробни количествено-стойностни сметки с посочени единични цени за всяка позиция и обща прогнозна цена на строителството, посочена в левове /без вкл. ДДС и вкл.ДДС/

-          ЕИК от Търговския регистър към Агенцията по вписванията на оферента.

-          Декларация, подписана от счетоводителя и лицето, представляващо по закон оферента, във връзка с изискването за доказване на специфичен оборот от оферента 

Моля, имайте предвид, че оферентите следва да отговарят на следните изисквания: когато са местни лица, да са вписани в търговския регистър, а оферентите – чуждестранни лица, следва да представят документ за просубективност, съгласно националното им законодателство. Оферентите също следва да бъдат вписани в Централен професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на чл.3, ал.2 от Закона за Камарата на строителите. 

Уведомяваме Ви, че обекта съставлява трета категория строежи съгласно Наредба №1 за номенклатурата на видовете строежи в Република България.

Офертата следва да представите в два оригинала на хартиен носител и количествено – стойностни сметки на електронен носител във формат „xls“, до 17:00 часа на 20.09.2018г. на адрес: град Созопол, пл. „Хан Крум“ №2 по пощата с обратна разписка, с куриер или доставена лично.

 

Приложения:

1.Техническа спецификация – Количествена сметка

 

Предварително благодаря за проявения интерес и Вашето участие! 

 

С уважение, 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Кмет на Община Созопол


scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

април 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930