НачалоОбяви и съобщенияОбявиOткриване на процедура по издаване на разрешително за водовземане и ползване на воден обект – язовир "Факуда" в землището на с, Равадиново, общ. Созопол,представляващ имот № по КК 61042.11.120 с площ 38,534 дка

Oткриване на процедура по издаване на разрешително за водовземане и ползване на воден обект – язовир "Факуда" в землището на с, Равадиново, общ. Созопол,представляващ имот № по КК 61042.11.120 с площ 38,534 дка

ОБЩИНА СОЗОПОЛ 

С Ъ О БЩЕ Н И Е 

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите 

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка чл. 46, ал.1 т.2 и чл. 52, ал. 1, т. 3 от Закона за водите (ЗВ) е постъпило в заявление с заявление с Вх.№ 26-00-321/25.12.2019год.и придружаваща документация от „РАДО 2014“ ЕООД, ЕИК 203143824 , представлявано от Радостин Георгиев Щерионов -Управител за откриване на процедура по издаване на разрешително за водовземане и ползване на воден обект – язовир„Факуда“ в землище на с. Равадиново, област Бургас, община Созопол, публична общинска собственост съставляващ имот по КК 61042.11.120 с площ 38,534 дка и ПИ 61042.11.121 (язовирна стена) с площ 3,633 дка. с цел на водоползването изграждане на рибовъдна ферма за отглеждане и развъждане на раци и топлолюбиви видове риба в акваторията на язовир „Факуда”. стопанства и придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 т. 1 от ЗВ данни и документи. 

 1. 1.Целта на заявеното използване на водите:

Отглеждане и развъждане на раци и топлолюбиви видове риба в акваторията на язовир „Факуда”.

 1. 2.Водното тяло, в което се предвижда използване на водите; 
 1. Язовир”Факуда” ,представляващ КК 61042.11.120 и КК 61042.11.121 в землище на с.Равадиново попада в подземно водно тяло „Порови води в неоген - сармат Созопол" с код BG2GO000OONO23.В ПУРБ е определено в добро количествено и добро химично състояние.
 2. Язовирът попада в Натура 2000 за опазване на дивите птици с наименование на 33:„Бакърлъка" с код BG0002077. 
 1. Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира използването: 

Язовир Факуда”- с.Равадиново ,община Созопол 

Язовирна стена: 

        1.Тип на язовирната стена:

1.1   в зависимост от типа на конструкцията – гравитационна;

1.2   в зависимост от строителните материали - земнонасипна, еднородна.

         2. Година на строителство - I960 г.

         3.Водосборна площ - 3.6 кв.км

         4.Дължина на короната - 170 м

         5.Височина на язовирната стена - 9.5 м 

                 6.Широчина на короната - 5.0 м

                 7.Обем при НВРВН - 121 хил.мЗ

                8.Залята площ - 38.539 дка

                 9.Кота корона - 27.00 м.

               10.Кота НВРВН-25.50 m. 

         Данни за преливника 

 1. 1.Тип на преливника - челен с правоъгълно сечение изградено от бетон , разположен в десния бряг на язовирната стена.
 2. 2.Дължина на преливния ръб - 2.30 м
 3. 3.Максимално преливно водно количество - Омакс. пр. =4.12 мЗ/сек.
 4. 4.След преливника има изграден естествен енергогасител, който убива енергията на преливната вълна. 

          Данни за основен изпускател 

1.Вид на изпускателя - стоманена тръба с диаметър Dn 300.

2.Максимално водно количество - Омакс.ои. =0.47 мЗ/сек.

3.Тип на затворния орган - спирателен кран Dn 300q положен в бетонова шахта

4.Местоположение на затворния орган - в шахта

5.Машинно и електрическо оборудване – няма 

4. Място на използване на водите, местността, административно-териториалната

и териториалната единица, код по ЕКАТТЕ: 

 • ЕКАТТЕ 61042- землище с.Равадиново 
 • Язовир „Факуда“,с. Равадиниво, област Бургас, община Созопол съставляващ имот 61042.11.120 с площ 38,534 дка, при граници: имоти: 61042.12.52; 61042.8.261; 61042.8.86; 61042.12.70; 61042.8.87; 61042.12.13; 61042.12.52; 61042.12.112; 61042.12.60; 61042.12.61; 61042.12.5; 61042.12.1; 61042.11.44; 61042.11.64; 61042.11.36; 61042.11.92; 61042.11.121; 61042.10.11; 61042.8.74; 61042.8.82; 61042.8.180; 61042.8.264 и ПИ 61042.11.121 (язовирна стена) с площ 3,633 дка, находящ се в землището на с. Равадиново, област Бургас, община Созопол, 
 • Акт за публична общинска собственост № 3987/15.04.2016год. (язовир) 
 • Акт за публична общинска собственост № 3988/15.04.2016год. (язовирна стена)

5. Проектните параметри на ползването:

 • Язовир „Факуда“,с. Равадиниво, област Бургас, община Созопол

Координати:

42о22‘ 36.32“ С   27 о39’26.76“И

42о22‘ 33.46“ С   27 о39’29.36“И

42о22‘ 33.47“ С   27 о39’16.37“И

42о22‘ 31.30“ С   27 о39’19.12“И

 • площ на язовира - 38,534 дка
 • язовирна стена) с площ 3,633 дка,
 • параметри залята площ 38,534 дка.
 • Не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура.
 • Не се очаква генериране на производствени отпадъчни води 

6. Условията, при които би могло да се предостави правото за използване на водите. 

6.1. Задължения при ползването на водния обект: 

 • Водния обект – язовир „Факуда „ да се използва в съответствие с обявената в заявлението цел и в посочените параметри, както и да се спазят условията на тяхното предоставяне ;
 • Да се осъществява от водоползвателя постоянен надзор на съоръженията.Язовирната стена и съоръженията към нея да бъдат в изправно техническо състояние за осъществяването на конкретната дейност.
 • Да се поддържа нормалната проводимост на трасето на преливника и отвеждащия канал на разстояние до 500м. от язовирната стена като своевременно се отстранява храстовата и дървесна растителност.
 • Да се осъществява собствен мониторинг на екологичното състояние на повърхностните води, като се вземат 1 път годишно, в периода 1 юни - 30 септември, водни проби за определяне качеството на водите в язовира. Анализът на повърхностните води да се извършва по следните показатели: разтворен кислород, водороден показател (рН), биохимична потребност от кислород – БПК5 (mg/l О2), общ фосфор, нитрити, амониеви йони, нейонизиран амоняк и суспендирани вещества в съответствие с изискванията на чл. 7 от Наредба № 4 от 20.10.2000 г. (обн. ДВ. бр. 88 / 2000 г.) за качеството на водите за рибовъдство и за развъждане на черупкови организми и съгласно чл. 67, ал. 1, т. 1 от Наредба № 1 от 11.04.2011 г. (обн. ДВ, бр.34 / 2011 г.) за мониторинг на водите.
 • Пробовземането и изпитването на повърхностни води да се извършва от акредитирана лаборатория.
 • При отглеждането на аквакултурите да се прилага оптимален режим на хранене, с цел предотвратяване на замърсяване на водното тяло. 
 • В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от Закона за водите, водния обект да се опазва от замърсяване и увреждане. При реализиране на ИП да се предвидят мерки за недопускане на влошаване на състоянието на повърхностните и подземните води.
 • Да не се изграждат стопански постройки в сервитута на хидротехническите съоръжения.
 • Да предоставя на кмета на община Созопол доклад за изпълнението на условията, посочени в разрешителното, в срок до 31 март на следващата отчетна година;
 • Да се осигурява достъп при осъществяване на контрол на разрешителното и да предоставя необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешителното
 • Да се спазват нормативните изисквания в областта на опазване на околната среда;
 • Да се заплаща таксата за водоползване съгласно ТАРИФА за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване Обн., ДВ, бр. 50 от 1.07.2011 г., в сила от 1.01.2012 г., изм., бр. 3 от 10.01.2012 г., в сила от 1.01.2012 г., отм., бр. 2 от 6.01.2017 г., в сила от 1.01.2017 г.Таксите да се заплащат не по-късно от 31 март на следващата година по бюджетна сметка на общината; 

6.2. Задължение за заплащане на такси и индивидуални показатели за определяне на таксата за предоставеното право на използване на водите:

Съгласно Договор № 8-603/20.11.2016год. и таксите за ползване на водния обект

срок: до1 месец от пробонабирането. 

7. Мястото за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица.

Община Созопол

   гр.Созопол

   площад „Хан Крум” № 2

   гр.Созопол ,п.к. 8130

                      Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗВ заинтересуваните лица могат да възразят срещу издаването на Разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ 

 

Съставил:инж.Мадлен Вълчева

Началник отдел „Инвестиционна политика и екология”

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

юли 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031