НачалоСоциални дейностиМеханизъм за лична помощ

Механизъм за лична помощ

  • ПДФ
  • Печат

КЪДЕ И КАК В ОБЩИНА СОЗОПОЛ ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ МОГАТ ДА ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ

p help
   Наредбата за включване в механизма лична помощ влезе в сила след обнародването й в държавен вестник на 5 юли 2019г. Нормативният акт е разработен в изпълнение на чл. 17 от Закона за личната помощ. С наредбата се урежда реда за предварителен контрол, текущ контрол върху изпълнението предоставяне на механизма лична помощ и последващи оценки на изпълнението. Регламентира се и сключването, изменението и прекратяването на споразумението за предоставяне и ползване на лична помощ между ползвателя, асистента и доставчика на лична помощ, както и изпълнение на трудовите правоотношения при спазване на изискванията на трудовото законодателство.

   До 31.12.2020 г. право за включване в механизма  лична помощ имат:

   - лицата с право на чужда помощ и определени 90 и над 90 процента трайна намалена работоспособност или вид и степен на увреждане;

   - децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;

   - децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.

   Когато ползвател на лична помощ е дете с увреждания  с 90 и над 90% степен на увреждане, се дава съгласие до 380 от месечната помощ от 930лв., която то получава по Закона за семейни помощи за деца, да се превежда от Агенция за социално подпомагане на Кмета на Община Созопол като Доставчик на лична помощ. Конкретната сума се изчислява на база на определения брой часове лична помощ, умножена по часовата ставка за положения труд от асистентите. Превеждането на средствата става след определяне на асистент на детето и сключване на трудов договор с него.

   В случай, че ползвател на лична помощ е пълнолетен човек с увреждане с 90 и над 90% степен на увреждане и с право на добавка за чужда помощ, заявителят за ползване на лична помощ трябва да даде съгласие същата добавка, която е в размер на 75% от социалната пенсия за старост, да се превежда от Националния осигурителен институт на Агенцията за социално подпомагане, която от своя страна ги превежда на ОАбщина Созопол като Доставчик на лична помощ.

ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЛИЧНА ПОМОЩ / С НАСТОЯЩ АДРЕС В ОБЩИНА СОЗОПОЛ/

Потребител, на когото е изготвена индивидуална оценка на потребностите и е издадено направление с определен брой часове за лична помощ от Дирекция „Социално подпомагане” – Созопол, може да заяви предоставяне на механизма лична помощ.

Заявлението-декларация  (по образец) се подава до Кмета на Община Созопол ЛИЧНО или чрез упълномощено лице.

Заявленията се приемат в Офис на Домашен социален патронаж, пл. Черно море всеки работен ден от 9.00ч. до 16.00ч.

В заявлението потребителят декларира, че няма да получава друга подкрепа за задоволяване на същите потребности за периода, през който ще му бъде осигурена лична помощ.

Потребителят може да посочи личен асистент. В случай, че не е направил това, Община Созопол може да насочи личен асистент, при наличие на подходящи кандидати.

Към заявлението се прилага направлението с определения брой часове лична помощ и се представя за справка документ за самоличност на потребителя, неговия законен представител или на упълномощеното лице.

АСИСТЕНТИ

Асистент може да бъде всяко пълнолетно лице, което не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие на ползвател на лична помощ. НЯМА ДОХОДЕН КРИТЕРИЙ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ЛИЧЕН АСИСТЕНТ.

Кандидатът за асистент подава до Кмета на Община Созопол заявление по образец, към което прилага:

  1. Документ за самоличност
  2. Автобиография
  3. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен
  4. Копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи или декларация, че няма сключен договор (по образец)
  5. Декларация, че спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие на ползвател на лична помощ (по образец)
  6. Копие от трудова книжка за удостоверяване наличие на стаж, сходен с предмета на кандидатстване
  7. По преценка кандидатът за асистент може да представи копие от документ, удостоверяващ успешно преминат курс на обучение по ОПРЧР 2007-2013, ОПРЧР 2014-2020 и/или други проекти и програми

В заявлението си всеки кандидат може да посочи потребител, за когото желае да полага грижи.

Заявлението-декларация (по образец) се подава ЛИЧНО и след извършено събеседване и одобрение ще бъде вписан в регистър Лични асистенти  Община Созопол.

Заявленията се приемат Офис на Домашен социален патронаж, пл. Черно море всеки работен ден от 9.00ч. до 16.00ч.

РЕАЛНОТО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНА ПОМОЩ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ЩЕ ЗАПОЧНЕ ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2019г.

Образци на заявленията могат да се получат във Фронт-офиса на Община Созопол, Офиса на Домашен социален патронаж или да се изтеглят от сайта на Община Созопол - тук.


scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

юли 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031