НачалоАдминистративни актовеЗаповеди на кметаЗАПОВЕД №8-Z-89/10.01.2020 относно Забраняване пашата на селскостопански животни

ЗАПОВЕД №8-Z-89/10.01.2020 относно Забраняване пашата на селскостопански животни

 

З А П О В Е Д

№ 8-Z-89 / 10.01.2020 г.

НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

На основание чл.44, ал.2 от Закона за месното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.125, ал.2, т1 от Закона за горите

ЗАПОВЯДВАМ:

Забранявам пашата на селскостопански животни в горски територии държавна собственост на ТП“Държавно горско стопанство – Бургас“, ТП“Държавно горско стопанство - Ново Паничарево“ и ТП“Държавно ловно стопанство – Ропотамо“ находящи се в административните териториални граници на община Созопол.

 

С изключение на изброените подотдели по ГП от 2014г. по землища, площ и вид на животните, както следва:

  1. За територията в обхвата на ТП“Държавно горско стопанство – Бургас“

Землище: Присад

отд. 37 - в, д, е, 1, 2, 3;

отд. 38 – а, в, г, е, з, и, к, л, 1;

отд. 39 – д, е, ж, з, 1, 2, 3;

отд. 40 – б, в, 1;

отд. 41 – б, в;

отд. 42 - м, 1;

отд. 44 – б, в, з, и, 1;

отд. 45 – ж, 1;

отд. 46 – г, 1;

отд. 47 – 2;

площ 1 357 дка

за ползване на странични горски продукти - паша за овце и за едър добитък.

Землище: Габър

отд. 80 – 1;

отд. 81 – а, б, в;

отд. 82 – а, б, в, д, е, ж, з, и, к, 1, 2;

отд. 83 – г, д, е, 2, 3, 4, 5, 6;

отд. 89 – а, б, г, д, 1, 2;

отд. 90 -1;

отд. 91 – 1, 2, 3;

отд. 92 – 1, 2;

отд. 93 – 1;

отд. 72 – е;

отд. 74 - д, 1, 2;

отд. 75 - 1, 2, 3;

отд. 79 – 1, 2, 3;

отд. 104 – 2;

отд. 107 – а, б, е, ж, з;

отд. 108 – б, в, г, е, ж, з, м, о, п, с, у, ф, ч, 1, 2, 3, 4, 6, 7;

отд. 109 – 1;

отд. 110 – а, б, в, г, д, е, з, и, к, л, о, т, 1;

отд. 111 – а, в, г, д, 1, 2;

отд. 112 – а, в, 1, 2;

отд. 113 – а, б, в, д, 1, 2, 3;

отд. 114 – а, в, д, 1, 2, 3, 4, 5;

отд. 115 – а, б, в, г, ж, з, 1;

отд. 116 – а, ж, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

отд. 117 – в, г, ж, з, к, 1, 2, 3, 4;

отд. 118 – а, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

отд. 119 – б, в, 1, 2, 3;

отд. 120 – а, б, д, 1, 2;

отд. 121 – з, 1;

отд. 125 – а;

отд. 126 – в, г, 1, 2;

отд. 127 – а, 1, 2, 3;

отд. 128 – е, 1, 2, 3, 4;

отд. 129 - 6;

отд. 130 - 1;

отд. 131 – 1;

отд. 132 – з, 1, 4;

площ 6 930дка

за ползване на странични горски продукти - паша за овце и едър добитък.

Землище: Зидарово

отд. 42 - н, р, 2, 3, 4;

отд. 43 - г, 4;

отд. 86 – 3, 4;

отд. 93 – б, г, 2, 3;

отд. 94 – 1, 2;

отд. 95 – а, в, н, п, р, х, 1, 2, 3, 4;

отд. 129 – 1;

отд. 142 – а, б, в, д, к, 1, 2;

отд. 143 – д, е, к, л, 1, 2, 3;

отд. 144 – а, в, е, 1, 2, 3;

отд. 145 – ж, к, 1, 2, 3, 4, 5, 6;

отд. 146 – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

отд. 162 – а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

отд. 163 – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

отд. 164 – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

отд. 165 – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

отд. 166 – 1, 2;

отд. 168 – г, 1, 2;

отд. 169 – г, д, 1, 2, 3;

отд. 170 – 1, 2, 3, 4;

отд. 171 – 1, 2, 3;

отд. 172 – а, в, 1, 3, 4, 5, 6;

отд. 173 – а, 1;

отд. 177 – 1;

отд. 179 – л, 1, 2;

отд. 180 – б, 1;

отд. 218 – 5, 6;

площ 1 880 дка

за ползване на странични горски продукти - паша за овце и едър добитък.

Землище: Вършило

отд. 106 – а, б, в, ж, з, 1, 2, 3, 4;

отд. 108 – т, х, ц, 5;

отд. 109 – г, д, е, з, и, к, о, р, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

отд. 110 – м, н, 2, 3;

отд. 120 – ж, з, к, л, 3, 4, 5, 6, 7;

отд. 121 – в, г, д, ж;

отд. 122 – х, о1, е2, 1, 2, 3, 4, 5, 6;

отд. 123 – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

отд. 124 – г, д, е, з, и, л, 1, 2, 3, 4, 5;

отд. 125 – 1;

отд. 129 – ж, л, 2, 3, 4, 5;

отд. 130 – в, г, 2;

отд. 131 – б, 2, 3;

отд. 132 – а, в, д, ж, 2, 3;

отд. 133 – а, в, г, д, ж, з, и, 1, 2, 3, 4, 5, 6;

отд. 134 – а, б, в, г, д, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

отд. 135 – а, б, д, е, ж, и, 1;

отд. 136 – б, г, ж, к, л, м, 1, 2, 3, 4, 5, 6;

отд. 137 – а, б, г, и, н, с, т, у, 1;

отд. 138 – ж, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;

отд. 139 – в, д, 1, 2, 3, 4;

отд. 140 – к, н, ф, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;

отд. 141 – а, б, г, д, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;

отд. 142 – н, о, у, ф, х, ц;

отд. 146 – 10, 11, 12, 13, 14;

отд. 147 – 1, 2, 3, 4, 5, 6;

отд. 148 – б, 1, 2;

отд. 149 – а, г, 1, 2, 3, 4;

отд. 150 – 1;

отд. 151 – в, г, 1, 2, 3, 4;

отд. 152 – и, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

отд. 153 – 1, 2, 3, 4, 5;

отд. 154 – а, к, л, 1, 2, 3;

отд. 155 – а, в, г, ж, н, о, п;

отд. 156 – б, е, з, и, р, с, 1;

отд. 157 – а, в, д, ж, з, 1, 2, 3;

отд. 158 – а, д, 1;

отд. 159 – а, б, г, д, з, и, к, л, м, 1, 2, 3, 4;

отд. 160 – а, б, г, д, е, ж, з, к, 1, 2, 3;

отд. 161 - б, г, ж, и, к, 1, 2, 3, 4;

отд. 539 – б, г, д, л, м, п, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14;

площ 9 533 дка

за ползване на странични горски продукти - паша за овце и едър добитък.

Землище: Равадиново

отд. 406 – у;

площ 15 дка

за ползване на странични горски продукти - паша за овце 5бр.

Землище: Росен

отд. 385 – 6, 11;

отд. 392 – 4;

площ 144 дка

за ползване на странични горски продукти - паша за овце и едър добитък.

  1. За територията на ТП „Държавно горско стопанство - Ново Паничарево“ пашата е забранена са следните отдели и подотдели.

Землище: Крушевец

отд. 3 – 4;

отд. 5 – 3;

отд. 6 – 8;

отд. 7 – 6;

отд. 8 – 1;

отд. 9 – 5;

отд. 10 – 3;

отд. 11 – к;

отд. 12 – д, д1, з1, н1, п, п1, р, р1, ш, я;

отд. 13 - 2;

отд. 14 – 2;

отд. 15 – 3;

отд. 46 – ж, 2, 4;

отд. 52 – в;

отд. 262 – г1;

отд. 268 – б1;

отд. 433 – а1, г, д, е, е1, ж, ж1, и, к, к1, м, м1, н1, о, о1, п1, с, у, у1, ф, ч, ш;

отд. 434 – а, б, в, д, ж, з, к, л, м, о, с, щ;

площ 91.6 дка

за ползване на странични горски продукти - паша за овце, свине и едър добитък.

Землище: Индже войвода

отд. 84 – а;

отд. 329 - к, л, м, о, 3;

отд. 334 – а, б, в, г, д, е, ж, з, 1;

отд. 335 – а, б, в, г, д, е, 1;

отд. 336 – а, б, в, 1;

отд. 337 – а, б, в, г, д, е ж;

отд. 338 – а, б;

отд. 339 – а, б, в, г, д, 1;

отд. 340 – а, б, в, г;

отд. 341 – а, б, в, г, д, е, 1;

отд. 342 – а, б, в, г, 1;

отд. 343 – а, б, в, г, д, е, ж, 1;

отд. 344 – а, б, в, г, 1;

отд. 345 – а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 4;

отд. 346 – а, б, в, г, д, 1;

отд. 347 – а, б, в, г, д, е, з, и, 1;

отд. 348 – а, б, в, г, д, е, ж, л, м, н, п, с, т, 1;

отд. 349 – а, б, в, г, д, е, ж, л, м, 1, 4, 5;

отд. 350 – а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1;

отд. 351 – а, б, в, г, д, е, 1;

отд. 352 – а, б, в;

отд. 353 – а, б, в, г, д, е, 1;

отд. 354 – а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3;

отд. 355 – а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, м, п, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

отд. 358 – а, б, в, 1, 2;

отд. 359 – а, б, в, 2, 3;

отд. 360 –б;

отд. 361 – б, в, г;

отд. 362 – а, з, и, к, 1;

отд. 363 – а, д, 1;

отд. 364 – а, в, д, н, о, р, с;

отд. 365 – н, п, т, у, ф, 2;

отд. 366 – б, в, 1, 2;

отд. 367 – а, а2, б1, б2, в1, е, ж, к, к1, м, м1, н, р, с1, х, ч, ш, ш1, щ, я;

отд. 368 – б, в, г, д, и, о, р, 1, 2;

отд. 369 – м, н;

отд. 370 – г. и;

отд. 372 – а, б, в, м, н, 1, 2, 3;

отд. 373 – а1, б, в, в1, г, д, ж, м, о, у, ф, ц, ш, я, 1;

отд. 376 –о, п;

отд. 378 – а, б, в, г, д, е, ж, л, м, о, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

отд. 379 – а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, х, ч, 1, 2, 3, 4, 5, 6;

отд. 380 – а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;

отд. 381 – а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3;

отд. 382 – а, б, в, г, д, е, к, 1, 2, 3, 4;

отд. 383 – а, б, в, г, д, е, ж, з, и, л;

отд. 384 – а, а1, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, 1, 2, 3, 4;

отд. 385 – а, б, в, г, д;

отд. 386 – а, б, в, г, д, е, и, к, м, 1;

отд. 387 – а, а1, б, г, д, е, ж, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, щ, ю, я, 1, 2, 6;

отд. 388 – а, б, в, г, д, з, и, к, л, м, н, о, п, 1, 2, 3, 4, 5;

отд. 389 – н, у, 5;

отд. 393 – з, 1;

отд. 394 – з, и;

отд. 395 – г, д, е, 2;

отд. 397 – б, в, о;

отд. 398 – ж;

отд. 399 – а, б, б1, в, г1, е1, ж, з1, и, л1, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ш, щ, я, 1;

отд. 400 – а, б, б1, в, г, и, к, м, п, р, с, у, ш, 1, 2, 3;

отд. 401 – а, а1, б, б1, в, г, г1, д, д1, е, ж1, и1, л, м о, с1, ф1, х1, ч1, щ, ю, я1, 1, 2;

отд. 402 – а, б, в, г, д, з, к, н, о, п, 1, 2;

отд. 403 – а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, н, р, т, 1, 2, 3, 4;

отд. 414 – а, б, в, 1;

отд. 415 – а, б, в, г, д, 1;

отд. 416 – а, б, в, г, д, 1, 2;

отд. 417 – а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2;

отд. 418 – а, б, в, г, 1, 2, 3, 4;

отд. 419 – а;

площ 3 343,2 дка

  1. Във връзка с чл. 125, ал.2 т.1 от Закона за горите / ДВ, бр.19/08.03.2011г. /, ТП „Държавно ловно стопанство – Ропотамо“, относно пашата на селскостопански животни във всички горски територии – държавна собственост е забранена за териториалният обхват на цялото стопанство.

Органите на МВР да предприемат необходимите действие за съблюдаване и изпълнението на настоящата заповед.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на кметовете на населените места и кметските наместници на територията на община Созопол.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните заинтересовани лица.

ТИХОМИР ЯНАКИЕВ

Кмет на община Созопол

Съгласувано с:

Йордан Петков

Директор Дирекция „УССДК“

Съставил:

инж. Даниела Стоянова

мл. експ. „Транспорт и Земеделие“

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

април 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930