НачалоАдминистративни актовеЗаповеди на кметаЗ А П О В Е Д № 8-Z-259 /17.02.2020 година

З А П О В Е Д № 8-Z-259 /17.02.2020 година

З А П О В Е Д

8-Z-259 /17.02.2020 година

НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

 

За разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация  в обхват на УПИ І-5245 / пи с идентификатор 67800.4.56 по КК на гр.Созопол / в  м.“Буджака, з-ще на гр.Созопол.

Постъпило заявление от „ЕМ ПИ РЕНТ” ЕООД, гр.Бургас, ул.”Фердинандова” №78 вх.1 ет.3  ап.8, чрез пълномощник Житомир Димитров Русинов с вх.№ УТ-2060-13/06.02.2020 година за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация. Съгласно н.а.№116 т.І р.№1137 д.105 от 05.04.2018 год. на нотариус Атанас Димов, вписан в службата по вписванията акт № 135 т.12 вх.р.4462 д.№2130 от 05.04.2018 година, същата е собственик на УПИ І-5245 / пи с идентификатор 67800.4.56 по КК на гр.Созопол / в  м.“Буджака, з-ще на гр.Созопол и заинтересовано лице по чл.124а , ал.5 и чл.131 от ЗУТ.

Към заявлението е приложена скица – предложение за изменението, като УПИ І-5245 / пи с идентификатор 67800.4.56 по КК на гр.Созопол / в м.”Буджака”, з-ще на гр.Созопол се преотрежда  от „За вилна сгради” на „За семеен хотел и КОО”,  като градоустройствените показатели се запазват съгласно действащият ПУП за имота.

Представено е Писмо с изх.№ ПД -359(9)/22.10.2019 година и Писмо с изх.№ ПД -359(12)/31.01.2020 година на РИОСВ гр.Бургас за съгласуване на инвестиционното намерение.

Издадено е предложение на главният архитект на Община Созопол с изх.№ УТ-2060-13-002/14.02.2020 година за допустимост на процедурата по реда на чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ.

На основание  чл.44 ал.1 т.13 от ЗМСМА, чл.124а ал.2 във връзка с чл.135 ал.3 и ал.4 т.1 от ЗУТ,  и предвид чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ във връзка чл.110 ал.1 т.2 от ЗУТ

Р А З Р Е Ш А В А М :

Изработването на  Подробен устройствен план – план за регулация  в обхват на УПИ І-5245 / пи с идентификатор 67800.4.56 по КК на гр.Созопол / в  м.“Буджака, з-ще на гр.Созопол, като се предвижда следното изменение:

? С проекта за ПУП-ПР, УПИ І-5245 / пи с идентификатор 67800.4.56 по КК на гр.Созопол / в м.”Буджака”, з-ще на гр.Созопол се преотрежда  от „За вилна сгради” на „За семеен хотел и КОО”, като градоустройствените показатели се запазват съгласно действащият ПУП за имота.

На основание чл.124б ал.1 от ЗУТ с настоящата заповед се одобрява задание с изх.№ УТ-2060-13-001/14.02.2020 година по чл.125 от ЗУТ.

Проектът за изменение на ПУП-ПР да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба № 8/14.06.2001 година За обема и съдържанието на устройствените планове.

Заповедта спира прилагането на ПУП в посочения обхват съгласно чл.135 ал.6 от ЗУТ.

Заповедта да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 ЗУТ.

Заповедта да се обяви по реда и условията на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

Същата не подлежи на оспорване съгласно чл.124б ал.4 от ЗУТ.

ТИХОМИР  ЯНАКИЕВ

Кмет на Община Созопол

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

април 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930