НачалоАдминистративни актовеЗаповеди на кметаЗ А П О В Е Д №8-Z-561/27.04.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

З А П О В Е Д №8-Z-561/27.04.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

 

З А П О В Е Д

8-Z-561/27.04.2020 година

НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

За разрешение за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ ІІ-623/ПИ с идентификатор 81178.501.650 по КК/ в кв.12 по действащия регулационен и застроителен план на гр.Черноморец, Община Созопол .

В Община Созопол е постъпило заявление с вх.№УТ-2060-10/03.02.2020 год. от Таня Христова Христова, Зоица Тодорова Стаматова и Живко Христов Стаматов за разрешаване изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване. Съгласно документ за собственост представляващ Договор за делба № 209, т.2, рег.№7485 от 17.06.2015 г. ,Таня Христова Христова, Зоица Тодорова Стаматова и Живко Христов Стаматов са собственици на УПИ ІІ-623 в кв.12 по плана на гр.Черноморец идентичен с ПИ с идентификатор 81178.501.650 по КК на гр.Черноморец .Към заявлението е приложено задание , придружено от скица – предложение за изменението. Предвижда се УПИ ІІ-623 /ПИ с идентификатор 81178.501.650 по КК / в кв.12 по действащия регулационен и застроителен план на гр.Черноморец ,да се раздели на два нови урегулирани поземлени имота с лица към улици с осови точки 27-81 и осови точки 81-82 и площи съответно 445 кв.м и 446 кв.м.В новообразуваните урегулирани поземлени имота се ситуират нови застроителни петна с параметри на застрояване : плътност- 60%; Кинт.=1,5; Нмак.=10,00 м. и озеленяване 40%, начин на застрояване – свободно , за изграждане на жилищни сгради. Представеното задание е съгласувано с РИОСВ - Бургас видно от писмо с изх.№ПД-1259/5//27.03.2020 година. Издадено е становище на главният архитект на Община Созопол с изх.№УТ-2060-10-3/21.04.2020 год. за допустимост на процедурата по реда на чл.134, ал.1,т.1 и ал.2 ,т.6 от ЗУТ.

На основание чл.44 ал.1 т.13 от ЗМСМА и чл.135 ал.3, ал.4 т.1 и ал.5 от ЗУТ

РАЗРЕШАВАМ :

Да се изработи проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ ІІ-623 / идентичен с ПИ 81178.501.650 по КК / в кв.12 по действащия регулационен и застроителен план на гр.Черноморец , одобрен със Заповед №621/1982 година .

Съгласно чл.124б ал.1 от ЗУТ с настоящата Заповед се одобрява и приложеното Задание по чл.125 от ЗУТ.

Изработването на проекта за изменение на ПУП да се възложи от Таня Христова Христова, Зоица Тодорова Стаматова и Живко Христов Стаматов.

Проекта за изменение на ПУП-ПРЗ да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, Наредба №8/14.06.2001 год. за обема и съдържанието на устройствените планове

Заповедта спира прилагането на ПУП в посочения обхват съгласно чл.135 ал.6 от ЗУТ.

Заповедта да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 от ЗУТ.

Заповедта да се обяви по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

Същата не подлежи на оспорване съгласно чл.124б ал.4 от ЗУТ.

ТИХОМИР ЯНАКИЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

 

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

април 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930