НачалоАдминистративни актовеЗаповеди на кметаЗаповед № 8 - Z - 597 / 07.05.2020 за разрешаване изработване на ПУП за имот №81178.6.624 в м."Аклади"

Заповед № 8 - Z - 597 / 07.05.2020 за разрешаване изработване на ПУП за имот №81178.6.624 в м."Аклади"

З А П О В Е Д

№8-Z-597/07.05.2020 година

НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

За разрешение за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ І-6273,6274, м.“Аклади“, з-ще гр.Черноморец, ПИ с идентификатор 81178.6.624 по КК на гр.Черноморец .

В Община Созопол е постъпило заявление с вх.№УТ-2060-33/24.04.2020 год. от Красимир Димов Георгиев чрез пълномощник Житомир Димитров Русинов за разрешаване изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване. Съгласно документ за собственост представляващ нотариален акт №137, т.37, рег.№12242, дело № 7129 от 26.09.2019 г. Димитър Борисов Чепанов, Красимир Димов Георгиев и Петър Георгиев Меразчиев са собственици на УПИ І-6273,6274, м.“Аклади“, з-ще гр.Черноморец, ПИ с идентификатор 81178.6.624 по КК на гр.Черноморец .Към заявлението е приложено задание , придружено от скица – предложение за изменението. Предвижда УПИ І-6273,6274 да се раздели на два нови урегулирани поземлени имота. Нов УПИ І , с отреждане „за сгради за отдих и курорт“, като реализираната в него сграда , съгласно Разрешение за строеж №35/07.03.2019 г., издадено от гл. архитект на Община Созопол и Протокол за откриване на строителна площадка и определяна на строителна линия и ниво на строежа от 29.03.2019 г. е предвидена за запазване и нов УПИ ІХ с отреждане „за сгради за отдих и курорт“, с предвидено в тях ново свободно застрояване, показано с ограничителни линии, разположени на нормативни отстояния от регулационните граници и съществуваща сграда и с градоустройствени показатели за устройствена зона ОК 4 18д по действащ ОУП на Община Созопол и зона „Б“ по ЗУЧК , както следва : плътност на застрояване 30% , Н мак.= 10,00 м., Кинт = 1, мин.озеленена площ 50%, като ? да е осигурена за дървесна разстителност. Представеното задание е съгласувано с РИОСВ видно от писмо с изх.№ПД-2350/18//21.04.2020 г. от РИОСВ – Бургас . Издадено е становище на главният архитект на Община Созопол с изх.№УТ-2060-33-1/07.05.2020 год. за допустимост на процедурата по реда на чл.134, ал.1,т.1 и ал.2 ,т.6 от ЗУТ.

На основание чл.44 ал.1 т.13 от ЗМСМА и чл.135 ал.3, ал.4 т.1 и ал.5 от ЗУТ

РАЗРЕШАВАМ :

Да се изработи проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ І-6273,6274, м.“Аклади“, з-ще гр.Черноморец, ПИ с идентификатор 81178.6.624 по КК на гр.Черноморец , одобрен със Заповед №Z-619/20.04.2010 година на Кмета на Община Созопол .

Съгласно чл.124б ал.1 от ЗУТ с настоящата Заповед се одобрява и приложеното Задание по чл.125 от ЗУТ.

Изработването на проекта за изменение на ПУП да се възложи от Димитър Борисов Чепанов, Красимир Димов Георгиев и Петър Георгиев Меразчиев.

Проекта за изменение на ПУП-ПРЗ да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, Наредба №8/14.06.2001 год. за обема и съдържанието на устройствените планове

Заповедта спира прилагането на ПУП в посочения обхват съгласно чл.135 ал.6 от ЗУТ.

Заповедта да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 от ЗУТ.

Заповедта да се обяви по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

Същата не подлежи на оспорване съгласно чл.124б ал.4 от ЗУТ.

ТИХОМИР ЯНАКИЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

април 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930