НачалоАдминистративни актовеЗаповеди на кметаЗ А П О В Е Д № 8-Z-618 от 14 май 2020 год.

З А П О В Е Д № 8-Z-618 от 14 май 2020 год.

 

З А П О В Е Д

8-Z-618 от 14 май 2020 год.

На основание чл. 15, ал.1 и ал.3 от Закон за черноморското крайбрежие/обн. ДВ, бр. 40 от 13 май 2014г./ и на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, и с оглед започване и протичане на туристическия сезон "Лято 2020година" на територията на гр. Созопол и община Созопол и при следните мотиви:

Съгласно Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето(посл.изм. обн.в ДВ бр.23,28 и 34 от 2020г.) съгласно §42 през 2020г., забраната за извършване на строителни и монтажни работи в националните курорти по черноморското крайбрежие по чл.15 от ЗУЧК е от 15 юни до 1 октомври.

За национални курорти са обявени гр.Созопол с РМС №89 от 1967г.(ДВ,бр.35 от 1967г.) и Ваканционно селище "Дюни" с РМС №45 от 2005г.(ДВ, бр.11 от 2005г.), във връзка с което е налице промяна в сроковете

 

ЗАПОВЯДВАМ:

1. Съгласно разпоредбите на чл. 15, ал.1 от Закон за устройството на черноморското крайбрежие и §42 от Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето(посл.изм. обн.в ДВ бр.23,28 и 34 от 2020г.) се спира извършването на строително монтажни дейности за територията на гр.Созопол и в.с."Дюни", считано от 15 юни 2020 г. до 1 октомври 2020г., включително вътрешните довършителни дейности и в този срок да се извършат ограждане и обезопасяване на строителните обекти, както и да изчистят тротоарите и уличните платна около строежите от строителни материали и механизация;

2. Съгласно разпоредбите на чл. 15,ал.3 от Закон за устройство на черноморското крайбрежие се спира за останалите територии, както следва:

2.1. За територията на гр.Черноморец, включително с.о."Червенка"; м.„Света Марина", м.”Буджака”, м.”Каваци”, м.”Мапи”, м.”Градина”, м.”Аклади”,м.Ачмалъци, м.”Герени”,м. „Аклади чеири”, м.”Акра” както и други самостоятелно обособени курортни комплекси ;курортни и вилни територии, къмпинги и ваканционни селища(вилни и туристически селища), находящи се в землището на гр.Созопол, гр.Черноморец и с.Равадиново считано от 15 май 2020г. до 1 октомври 2020г., при следните условия:

? от 15.05.2020год. да се преустанови достъпът на всякакъв вид тежка строителна механизация и извършването на всички видове строителни и монтажни работи на открито, като до 30.05.2020год. участниците в процеса на строителството да привършат и с вътрешните довършителни дейности без използване на строителна механизация/машини и приведат строителните обекти в подходящ вид, като за изпълнение на горното, транспортът следва да бъде организиран с МПС до 5т.;

2.2.  На територията на  с.Равадиново, както следва:

? от 01.07.2020год. до 30.09.2020год. да се преустанови достъпът на всякакъв вид тежка строителна механизация и извършването на всички видове строителни и монтажни работи на открито.

? при извършване на демонтажни и монтажни работи на закрито, да  се спазват изискванията и забраните, определени съгласно Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол

3. Участниците в процеса на строителството в горепосочените територии, при преустановяване на строителните и монтажни работи в определените  срокове, да предприемат необходимите мерки за ограждане и обезопасяване на строителните обекти, както и да изчистят тротоарите и уличните платна около строежите от строителни материали и механизация и да демонтират временно поставените/монтирани обслужващи обекти, разположени извън границите на строителната площадка, определена по установения ред.

4.Изключения от забраните се допускат за:

4.1.Неотложни аварийно-ремонтни работи и геозащитни мерки и дейности. Когато да изпълнението на същите е необходимо издаване на разрешение за строеж, това условие да се отбелязва в издаденото РС. Когато за изпълнението на същото не е необходимо издаването на РС, необходимите дейности да се удостоверяват чрез протоколи от длъжностни лица от общинска администрация и/или становища/доклади на правоспособни технически и инженерни лица.

За обезпечаване изпълнението на горното и на основание чл.44, ал. 1, т.4 от ЗМСМА,

НАРЕЖДАМ:

Органите на МВР/респ.КАТ, да предприемат необходимите действия за организиране на пропускателни пунктове на подходящите места, с цел недопускане на никаква строителна и друга тежка механизация.

Заповедта да се обяви на всички заинтересовани лица чрез поставянето й на информационното табло в сградата на общинска администрация и чрез средствата за масово осведомяване, като препис от нея бъде публикуван в поне един местен ежедневник.

Заповедта да се обяви на длъжностните лица за сведение и изпълнение. Заповедта да се обяви по реда на АПК.

ТИХОМИР ЯНАКИЕВ

Кмет на Община Созопол

изготвил:Г.Георгиева

директор д-ция "АП"

съгласувал:инж.Ив.Хльостарова

директор д-ция "УТСК"

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

април 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930