НачалоАдминистративни актовеЗаповеди на кметаЗ А П О В Е Д №8-Z-671/27.05.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

З А П О В Е Д №8-Z-671/27.05.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

 

З А П О В Е Д

8-Z-671/27.05.2020 година

НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

За разрешение за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация за УПИ ІІ-155 / ПИ 81178.501.130 по КК / в кв.26 по плана на гр.Черноморец .

В Община Созопол е постъпило заявление с вх.№УТ-2060-37/07.05.2020 год. от Руси Иванов Петров за разрешаване изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план – план регулация . Съгласно документ за собственост представляващ нотариален акт № 66, т.25,дело №4252, вх.рег.№8049 от 17.07.2013 год., Руси Иванов Петров е собственик на ПИ 81178.501.130 по КК / идентичен с УПИ ІІ-155 в кв.26 по плана на гр.Черноморец/ . Към заявлението е приложено задание , придружено от скица – предложение за изменението. Предвижда се дворищно регулационните граници на УПИ ІІ-155 в кв.26 , да се проведе по съществуващите кадастрални граници на ПИ 81178.501.130 по кадастралната карта на гр.Черноморец, одобрена със Заповед №РД 18-12/2007 година. Представеното задание е съгласувано с РИОСВ видно от писмо с изх.№ПД-3233/1/ от 09.01.2018 година от РИОСВ – Бургас . Издадено е становище на главният архитект на Община Созопол с изх.№УТ-2060-37-1/20.05.2020 год. за допустимост на процедурата по реда на чл.134, ал.2 т.2 от ЗУТ.

На основание чл.44 ал.1 т.13 от ЗМСМА , чл.124а ал.2 във връзка с чл.135 ал.3, ал.4 т.1 от ЗУТ, и предвид чл.134 ал.1 т.1 във връзка с ал.2, т.2 от ЗУТ и чл.110 ал.1 т.2 от ЗУТ

РАЗРЕШАВАМ :

Да се изработи проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация на УПИ ІІ-155 / ПИ с идентификатор 81178.501.130 по КК на гр.Черноморец / в кв.26 по действащия регулационен и застроителен план на гр.Черноморец , като се предвижда следното изменение :

-С проекта за ПУП-ПР , дворищно регулационните граници на УПИ ІІ-155 в кв.26 , да се проведат по съществуващите кадастрални граници на ПИ 81178.501.130 по кадастралната карта на гр.Черноморец, одобрена със Заповед №РД 18-12/2007 година.

Съгласно чл.124б ал.1 от ЗУТ с настоящата Заповед се одобрява и приложеното Задание по чл.125 от ЗУТ.

Проекта за изменение на ПУП-ПР да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, Наредба №8/14.06.2001 год. за обема и съдържанието на устройствените планове

Заповедта спира прилагането на ПУП в посочения обхват съгласно чл.135 ал.6 от ЗУТ.

Заповедта да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 от ЗУТ.

Заповедта да се обяви по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

Същата не подлежи на оспорване съгласно чл.124б ал.4 от ЗУТ.

ТИХОМИР ЯНАКИЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

април 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930