НачалоАдминистративни актовеЗаповеди на кметаЗ А П О В Е Д № 8-z-719 / 08.06.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

З А П О В Е Д № 8-z-719 / 08.06.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

З А П О В Е Д

№ 8-z-719 / 08.06.2020 година

НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

За разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в обхват на УПИ V-15 в квартал 25 по плана на с.Равадиново / пи с идентификатор 61042.501.81 по КК на с.Равадиново / .

Постъпило заявление с вх.№ УТ-2060-40/21.05.2020 година от Марин Павлов Чачев, гр.Созопол, ул.”Пеликан” №3 за разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване . Съгласно н.а. №70 т.ІІ р.5219 д.206 от 15.06.2015 година на нотариус Марияна Атанасова - Тумбакова, вписан в службата по вписванията акт № 71 т.21 вх.р.№ 7340 д.3670 от 15.06.2015 година, същият е собственик на УПИ V-15 в квартал 25 по плана на с.Равадиново / пи с идентификатор 61042.501.81 по КК на с.Равадиново / и заинтересовано лице по чл.124а , ал.5 и чл.131 от ЗУТ.

? Към заявлението е приложена скица – предложение за изменението, като се предвижда следната промяна – регулационните граници между УПИ V-15 с УПИ VІ-16 и УПИ ІV-14 в квартал 25 по плана на с.Равадиново, одобрен със Заповед № 54/1984 год. се проведе по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор 61042.501.81 с поземлени имоти с идентификатори 61042.501.82 и 61042.501.80 по КК на с.Равадиново, одобрена със Заповед № РД 18-55/2015 г.; и новообособеният УПИ V-15 в квартал 25 по плана на с.Равадиново / пи с идентификатор 61042.501.81 по КК на с.Равадиново / се отрежда „За къща за гости и винарска изба за дегустация и производство” при слидните градоустройствени показатели : плътност на застрояване 40%, Нмах.=10.00 метра, Кинт=1.2 и минимално озеленена площ 40% .

Представено е Писмо с изх.№ ПД-105-(3)/20.03.2020 година на РИОСВ гр.Бургас за съгласуване на инвестиционното намерение.

Издадено е предложение на главният архитект на Община Созопол с изх.№ УТ -2060-40-1/03.06.2020 година за допустимост на процедурата по реда на чл.134 ал.2 т.2 от ЗУТ.

На основание чл.44 ал.1 т.13 от ЗМСМА, чл.124а ал.2 във връзка с чл.135 ал.3 и ал.4 т.1 от ЗУТ, и предвид чл.134 ал.2 т.2 и ал.6 от ЗУТ във връзка чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ

Р А З Р Е Ш А В А М :

Изработването на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в обхват на УПИ V-15 в квартал 25 по плана на с.Равадиново / пи с идентификатор 61042.501.81 по КК на с.Равадиново /, като :

? регулационните граници между УПИ V-15 с УПИ VІ-16 и УПИ ІV-14 в квартал 25 по плана на с.Равадиново, одобрен със Заповед № 54/1984 год. се проведе по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор 61042.501.81 с поземлени имоти с идентификатори 61042.501.82 и 61042.501.80 по КК на с.Равадиново, одобрена със Заповед № РД 18-55/2015 г.

? новообособеният УПИ V-15 в квартал 25 по плана на с.Равадиново / пи с идентификатор 61042.501.81 по КК на с.Равадиново / се отрежда „За къща за гости и винарска изба за дегустация и производство” при следните градоустройствени показатели : плътност на застрояване 40%, Нмах.=10.00 метра, Кинт=1.2 и минимално озеленена площ 40% .

На основание чл.124б ал.1 от ЗУТ с настоящата заповед се одобрява и съгласуваното задание по чл.125 от ЗУТ.

Проектът за изменение на ПУП-ПРЗ да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба № 8/14.06.2001 година За обема и съдържанието на устройствените планове.

Заповедта спира прилагането на ПУП в посочения обхват съгласно чл.135 ал.6 от ЗУТ.

Заповедта да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 ЗУТ.

Заповедта да се обяви по реда и условията на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

Същата не подлежи на оспорване съгласно чл.124б ал.4 от ЗУТ.

 

ТИХОМИР ЯНАКИЕВ

Кмет на Община Созопол

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

април 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930