НачалоАдминистративни актовеЗаповеди на кметаЗ А П О В Е Д №8-Z-724/09.06.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

З А П О В Е Д №8-Z-724/09.06.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

З А П О В Е Д

8-Z-724/09.06.2020 година

НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

За разрешение за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация за УПИ І„За ресторант“/ ПИ с идентификатори 81178.501.582, 81178.501.621, 81178.501.622, 81178.501.634 и 81178.501.635 по КК на гр.Черноморец / в кв.74 по плана на гр.Черноморец .

В Община Созопол е постъпило заявление с вх.№УТ-2060-45/04.06.2020 год. от „ИНСТРОЙ БУРГАС“ООД и Васил Димитров Тодоров за разрешаване изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване . Съгласно документи за собственост представляващи нотариален акт № 89, т.30, вх.рег.№9944 , дело №5696 от 09.08.2019 год., нотариален акт № 121, т.10, вх.рег.№3442, дело №1798 от 22.03.2019год. и нотариален акт № 49, т.51, вх.рег.№16692, дело №9893 от 18.12.2019.2019год., „ИНСТРОЙ БУРГАС“ООД са собственици на ПИ 81178.501.634, ПИ 81178.501.621, ПИ 81178.501.583 и ПИ 81178.501.635 по кадастралната карта на гр.Черноморец. Съгласно документ за собственост представляващи нотариален акт № 74, т.34, вх.рег.№13192 , дело №8464 от 23.08.2007 год. и Решение на ПК по чл.14, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ за възстановяване на право на собственост в стари реални граници №3150 от 08.12.2008 г., издаден от ОСЗГ гр.Созопол , Васил Димитров Тодоров и Мариора Василева Георгиева са собственици на ПИ 81178.501.622 по кадастралната карта на гр.Черноморец.. Към заявлението е приложено задание , придружено от скица – предложение за изменението. Предвижда се от УПИ І- „За ресторант“/ ПИ с идентификатори 81178.501.582, 81178.501.621, 81178.501.622, 81178.501.634 и 81178.501.635 по КК на гр.Черноморец / в кв.74 по действащия регулационен и застроителен план на гр.Черноморец, да се обособят два нови урегулирани поземлени имота с предвидено ново свободно застрояване. Представеното задание е съгласувано с РИОСВ видно от писмо с изх.№ПД-673/2/ от 02.04.2020 година и писмо с изх.№ПД-673/4/ от 29.05.2020 година от РИОСВ – Бургас . Издадено е становище на главният архитект на Община Созопол с изх.№УТ-2060-45-1/08.06.2020 год. за допустимост на процедурата по реда на чл.134, ал.2 т.2 от ЗУТ.

На основание чл.44 ал.1 т.13 от ЗМСМА , чл.124а ал.2 във връзка с чл.135 ал.3, ал.4 т.1 от ЗУТ, и предвид чл.134 ал.1 т.1 във връзка с ал.2, т.2,т.6 от ЗУТ и чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ

РАЗРЕШАВАМ :

Да се изработи проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на УПИ І- „За ресторант“/ ПИ с идентификатори 81178.501.582, 81178.501.621, 81178.501.622, 81178.501.634 и 81178.501.635 по КК на гр.Черноморец / в кв.74 по действащия регулационен и застроителен план на гр.Черноморец , одобрен със Заповед №621/1982 год., като се предвижда следното изменение :

-С проекта за ПУП-ПРЗ УПИ І в кв.74 идентичен с ПИ с идентификатори 81178.501.582, 81178.501.621, 81178.501.622, 81178.501.634 и 81178.501.635 по КК на града , с отреждане „за ресторант“ да се раздели на два нови урегулирани поземлени имота.Нов УПИ І с площ от 951 кв.м. / образуван от ПИ с идентификатори 81178.501.582, 81178.501.621, 81178.501.634 и 81178.501.635 по КК/ , с отреждане „за жилищно строителство и КОО“ и нов УПИ V / образуван от ПИ с идентификатор 81178.501.622 по КК/ с площ от 299 кв.м. с отреждане „за КОО“.

-В новообразуваните УПИ І и УПИ V в кв.74 по плана на гр.Черноморец се предвижда ново свободно застрояване , показано с ограничетелни линии, на нормативни отстояния от регулационните граници, с показатели на застрояване в съответствие с допустимите за зона „Б“ по ЗУЧК и устройствена зона Жм по действащ ОУП на Община Созопол, както следва : плътност до 60%, Кинт до 1,5, Височина до 10 м./3 ет./ и озеленяване мин. 40%.

Съгласно чл.124б ал.1 от ЗУТ с настоящата Заповед се одобрява и приложеното Задание по чл.125 от ЗУТ.

Проекта за изменение на ПУП-ПР да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, Наредба №8/14.06.2001 год. за обема и съдържанието на устройствените планове

Заповедта спира прилагането на ПУП в посочения обхват съгласно чл.135 ал.6 от ЗУТ.

Заповедта да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 от ЗУТ.

Заповедта да се обяви по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

Същата не подлежи на оспорване съгласно чл.124б ал.4 от ЗУТ.

 

ТИХОМИР ЯНАКИЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

април 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930