НачалоОбяви и съобщенияОбявиОБЯВА 67800.504.224.4.1

ОБЯВА 67800.504.224.4.1

О Б Я В А

На основание чл.80 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и във връзка с изпълнение на  Решение на Общински съвет Созопол №175 от Протокол №8/29.05.2020г., съгл. решение по т.5 от Протокол №4/16.06.2020г. на Комисия чл.59, ал.6 от НРПУРОС, назначена със  Заповед №8-Z-773/19.06.2020г., ОБЩИНА СОЗОПОЛ открива процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на  обект- частна общинска собственост, представляващ: Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: „За делова и административна дейност”, с идентификатор - 67800.504.224.4.1 /ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и четири, поземлен имот - двеста двадесет и четири, сграда - четири, обект - едно/  с адрес- пл. “Черно море“ №1, бл.2, ет.0, с площ от 116 кв.м. /сто и шестнадесет квадратни метра/, брой нива на обекта 1 /едно/, находящ се в сграда с идентификатор 67800.504.224.4, разположена в поземлен имот с идентификатор 67800.504.224, идентичен с УПИ XI-общ. в кв.49 по плана на гр.Созопол,

1.Начална конкурсна месечна наемна цена съгласно оценка №2020EO009/11.05.2020г на независим лицензиран оценител в размер на

1 700,00лв./хиляда и седемстотин лева/ без ДДС

2. Размер на депозита за участие в процедурата – 170,00 /сто и седемдесет лева/

3.Цена на тръжната документация – 20,00лв.,/двадесет лева/ без ДДС.

4.Срок за отдаване под наем – 1/една/ година

5.Начин на плащане –  предложената наемна цена за първия месец се заплаща преди подписване на договора като се прихваща депозитът за участие в конкурсната процедура. Заплащането на наемната цена за следващите месеци се внася до 10/десето/число всеки следващ месец на срока по договора.

Депозитът се внася по банкова сметка на община Созопол при „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД- IBAN BG41 CECB 9790 3379 9626 02.

 

Изисквания към кандидатите: физически, юридически лица - да са търговци по смисъла на чл.1 от Търговския закон; да не са в производство по ликвидация или несъстоятелност.

 

Документи за участие в конкурса се закупуват от касата в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2 от всеки работен ден от 8.30ч. до 16.00ч./, но до 12.00ч. на  07.07.2020г.

 

Предложения за участие в конкурсната  процедура се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост всеки работен ден в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2 до 16.00часа на 07.07.2020год. Върху плика се отбелязват името на участника и предмета на конкурса.

Оглед ще се извършва всеки работен ден с представител от Община Созопол от 10.00 до 12.00 часа след предварителна заявка и закупена конкурсна документация до изтичане на крайния срок за подаване на офертите.

 

Конкурсът ще  се проведе на  08.07.2020г. от 15.00ч. в сградата на община Созопол в съответствие с описаните тук  и утвърдени от кмета на община Созопол условия

Спечелилият конкурса в 14-дневен срок от връчване на заповедта за определяне на наемател  внася по сметка  на община Созопол предложената наемна месечна цена, като се прихваща внесеният депозит за участие. В случай, че той не направи това, кметът на община Созопол със заповед ги обявява за декласирани и внесените депозити за участие не се възстановяват, а за спечелил се обявява участникът, класиран на следващо място.

Допълнителна информация: тел.0550/25772; 0550/25771

 

 

ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ

кмет на община Созопол

 

 

 

Съгласувал:

Йордан Петков

Директор д-ция „УССДП“  на община Созопол

 

Изготвил:

Дарин Хльостаров

Началник отдел“НСТ“ на община Созопол

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

юли 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031