НачалоАдминистративни актовеЗаповеди на кметаЗ А П О В Е Д №8-z-801/30.06.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

З А П О В Е Д №8-z-801/30.06.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

З А П О В Е Д

8-z-801/30.06.2020 година

НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

За разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за застрояване и РУП в обхват на УПИ ІХ-357 в квартал 34 по плана на гр.Созопол / пи с идентификатор 67800.501.319 по КК на гр.Созопол / .

Постъпили заявления с вх.№ УТ-2060-5002/23.12.2019 г.; УТ-2060-5002-2/15.06.2020 година от Осман Мюсреф Осман, гр.Ямбол, ул.”Кичева” № 46, чрез пълномощник Росен Костадинов Атанасов, гр.Созопол, ул.“Рила“ № 3 за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за застрояване и РУП. Съгласно нот.акт. № 52 т.І рег.№552 д.39 от 30.01.2015 година на нотариус Кремена Консулова, вписан в службата по вписванията акт№100 т.3 д.381 вх.р.975 от 30.01.2015 година, същият е собственик на УПИ ІХ-357 в квартал 34 по плана на гр.Созопол / пи с идентификатор 67800.501.319 по КК на гр.Созопол / и заинтересовано лице по чл.124а , ал.5 и чл.131 от ЗУТ.

Към заявлението са приложени: Задание за проектиране на ПУП-ПЗ и РУП за ПИ с идентификатор 67800.501.319 , представляващ УПИ ІХ-357 в кв.34 по плана на гр.Созопол; Писмо с изх.№ ПД-358-(1)/24.02.2020 година на РИОСВ гр.Бургас за съгласуване на инвестиционното намерение;и Становище на НИНКН /МК/ с изх.№ СТ-84-114/28.05.2020 година за съгласуване на Задание за проектиране на ПУП-ПЗ и РУП за ПИ с идентификатор 67800.501.319 , представляващ УПИ ІХ-357 в кв.34 по плана на гр.Созопол

Издадено е предложение на главният архитект на Община Созопол с изх.№ УТ-2060-5002-3/26.06.2020 година за допустимост на процедурата по реда на чл.134 ал.1 т.1, ал.2 т.6 от ЗУТ.

На основание чл.44 ал.1 т.13 от ЗМСМА, чл.124а ал.2 във връзка с чл.135 ал.3 и ал.4 т.1 от ЗУТ, и предвид чл.134 ал.1 т.1 и ал.2 т.6 от ЗУТ във връзка чл.110 ал.1 т.3 и т.4 от ЗУТ

Р А З Р Е Ш А В А М :

Изработването на Подробен устройствен план – план за застрояване и РУП в обхват на УПИ ІХ357 / пи с идентификатор 67800.501.319 по КК на гр.Созопол / в квартал 34 по плана на гр.Созопол, като съгласно съгласуваното задание инвестиционното намерение включва:

Изработване на ПУП-ПЗ и РУП в обхват на УПИ ІХ357 в квартал 34 по плана на гр.Созопол / пи с идентификатор 67800.501.319 по КК на гр.Созопол /, като на мястото на съществуващата в имота едноетажна сграда се предвижда двуетажно застрояване в рамките на имота и силуети адаптирани спрямо архитектурно-историческя резерват „Старата част на гр.Созопол”

На основание чл.124б ал.1 от ЗУТ с настоящата заповед се одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ.

Проектът за изменение на ПУП-ПЗ и РУП да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, ЗКН, Наредба №8 на КК и КАБ за архитектурно-историческ резервати и туристически обекти Созопол и Несебър, Наредба № 8/14.06.2001 година За обема и съдържанието на устройствените планове. ПУП-ПЗ и РУП да бъде съгласуван с НИНКН/МК/.

Заповедта спира прилагането на ПУП в посочения обхват съгласно чл.135 ал.6 от ЗУТ.

Заповедта да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 ЗУТ.

Заповедта да се обяви по реда и условията на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

Същата не подлежи на оспорване съгласно чл.124б ал.4 от ЗУТ.

ТИХОМИР ЯНАКИЕВ

Кмет на Община Созопол

Съгласувал ……………………. Д-р инж.Румен Кисьов

Зам Кмет на Община Созопол

Съгласувал ……………… арх.Радост Георгиева

Главен архитект на Община Созопол

Съгласувал юрист: ………………………………..

…………………………………………………………

 

Изготвил:

инж.Илиана Лулева гл. експ. “Кадастър” в Дирекция “УТСК”

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

април 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930