НачалоАдминистративни актовеЗаповеди на кметаЗ А П О В Е Д №8-Z-815/01.07.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

З А П О В Е Д №8-Z-815/01.07.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

З А П О В Е Д

№8-Z-815/01.07.2020 година

НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

 

За разрешение за изработване на проект за изменение на подробен устройствен    план – план за регулация и застрояване  за УПИ ІІІ-5.114 / ПИ 81178.5.114 по КК / в м.“Аклади“, з-ще гр.Черноморец, Община Созопол.

В Община Созопол е постъпило заявление с вх.№УТ-2060-52/19.06.2020 год. от „Ем Стайл“ЕООД  за разрешаване изработването на проект за изменение на Подробен устройствен   план – план регулация и застрояване . Съгласно документ за собственост представляващ нотариален акт №44, т.46, рег.№15151, д.№8876/22.11.2019 г.,                         „Ем Стайл“ЕООД    е собственик на  УПИ ІІІ-5.114 / ПИ 81178.5.114 по КК / в м.“Аклади“, з-ще гр.Черноморец, Община Созопол. Към заявлението е приложено задание , придружено от скица – предложение за изменението.Предвижда се УПИ ІІІ-5.114 / ПИ с идентификатор 81178.5.114 по КК/ „За сгради за отдих и курорт“ , да се отреди в УПИ ІІІ-5.114 / ПИ с идентификатор 81178.5.114 по КК/ „За сгради за отдих и курорт и КОО“  в м.“Аклади“, з-ще гр.Черноморец, Община Созопол и се променя височината на застрояване за частта от УПИ в зона „А“ по ЗУЧК от „7 м“ да стане „до 7,50 м“, в съответствие с предвижданията на ОУП на Община Созопол.Представеното задание е съгласувано с РИОСВ видно от писмо с изх.№ПД-1276/1/ от 16.06.2020 година  от РИОСВ – Бургас . Издадено е становище на главният архитект на Община Созопол с изх.№УТ-2060-52-1/30.06.2020 год. за допустимост на процедурата по реда на чл.134, ал.2 т.2 от ЗУТ.

На основание чл.44 ал.1 т.13 от ЗМСМА , чл.124а ал.2 във връзка с  чл.135 ал.3, ал.4 т.1  и ал.5 от ЗУТ, и предвид чл.134 ал.1 т.1 и ал.2 т.6  от ЗУТ и чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ

 

РАЗРЕШАВАМ :

 

Да се изработи проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване  на УПИ ІІІ-5.114 / ПИ 81178.5.114 по КК / в м.“Аклади“, з-ще гр.Черноморец, Община Созопол , като   се предвижда следното изменение :

С проекта за ПУП-ПРЗ  УПИ ІІІ-5.114 / ПИ с идентификатор 81178.5.114 по КК/                       „За сгради за отдих и курорт“ , да се отреди в УПИ ІІІ-5.114 / ПИ с идентификатор 81178.5.114 по КК/ „За сгради за отдих и курорт и КОО“  в м.“Аклади“ и  се промени височината на застрояване за частта от УПИ в зона „А“ по ЗУЧК от „7 м“ да стане „до 7,50 м“, в съответствие с предвижданията на ОУП на Община Созопол.Запазва се предвиденото в УПИ ІІІ-5.114 ново свободно застрояване, показано с ограничителни линии, разположени на нормативните отстояния от регулационните граници с градоустройствените показатели на устройствена зона  ОК 4-17 по действащ ОУП на Община Созопол , както следва : за частта попадаща в охранителна зона „А“ - плътност на застрояване 20% , Н мак.= 7,50 м., Кинт = 0,5, мин.озеленена площ 70%, като ?  да е осигурена за висока дървесна разстителност, за частта попадаща в охранителна зона

 

„Б“ - плътност на застрояване 30% , Н мак.= 10 м., Кинт = 1, мин.озеленена площ 50%, като ?  да е осигурена за  дървесна разстителност,

Съгласно чл.124б ал.1 от ЗУТ с настоящата Заповед се одобрява и приложеното Задание по чл.125 от ЗУТ.

Проекта за изменение на ПУП-ПРЗ да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, Наредба №8/14.06.2001 год. за обема и съдържанието на устройствените планове

Заповедта спира прилагането на ПУП в посочения обхват съгласно чл.135 ал.6 от ЗУТ.

Заповедта да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 от ЗУТ.

Заповедта да се обяви по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

Същата не подлежи на оспорване съгласно чл.124б ал.4 от ЗУТ.

 

ТИХОМИР ЯНАКИЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

 

 

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

април 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930