НачалоАдминистративни актовеЗаповеди на кметаЗ А П О В Е Д №8-Z-816/01.07.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

З А П О В Е Д №8-Z-816/01.07.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

З А П О В Е Д

8-Z-816/01.07.2020 година

НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

За разрешение за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ І-5086 / ПИ 81178.5.570 по КК / в м.“Аклади“, з-ще гр.Черноморец, Община Созопол.

В Община Созопол е постъпило заявление с вх.№УТ-2060-51/19.06.2020 год. от Момчил Симеонов Симеонов за разрешаване изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване . Съгласно документ за собственост представляващ Заповед по чл.16 от ЗУТ №164, т.2, рег.№814 от 29.01.2020 г., Момчил Симеонов Симеонов е собственик на УПИ І-5086 / ПИ 81178.5.570 по КК / в м.“Аклади“, з-ще гр.Черноморец, Община Созопол. Към заявлението е приложено задание , придружено от скица – предложение за изменението. Предвижда се УПИ І-5086 / ПИ с идентификатор 81178.5.570 по КК/ „За вилни сгради“ , да се отреди в УПИ І-5086 / ПИ с идентификатор 81178.5.570 по КК/ „За сгради за отдих и курорт и КОО“ м.“Аклади“, з-ще гр.Черноморец , както и промяна на градоустройствените показатели на застрояване – Н мак. от „до7м.“, става „до 7,50 м.“, Кинт от „до 0,6“ , става „до 0,5“ и Позел. от „мин.60%“, става „мин.70%“, в съответствие с предвижданията на ОУП на Община Созопол.Запазва се предвиденото в УПИ УПИ І-5086 ново свободно застрояване показано с ограничителни линии, на нормативните отстояния от регулационните граници и съществуващи сгради. Показателите на застрояване за УПИ са в съответствие с предвижданията на действащ ОУП на Община Созопол за устройствена зона Ок4-17 и зона „А“ по ЗУЧК“.Представеното задание е съгласувано с РИОСВ видно от писмо с изх.№ПД-2555/6/ от 29.10.2019 година от РИОСВ – Бургас . Издадено е становище на главният архитект на Община Созопол с изх.№УТ-2060-51-1/30.06.2020 год. за допустимост на процедурата по реда на чл.134, ал.2 т.2 от ЗУТ.

На основание чл.44 ал.1 т.13 от ЗМСМА , чл.124а ал.2 във връзка с чл.135 ал.3, ал.4 т.1 и ал.5 от ЗУТ, и предвид чл.134 ал.1 т.1 и ал.2 т.6 от ЗУТ и чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ

РАЗРЕШАВАМ :

Да се изработи проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на УПИ І-5086 / ПИ 81178.5.570 по КК / в м.“Аклади“, з-ще гр.Черноморец, Община Созопол , като се предвижда следното изменение :

С проекта за ПУП-ПРЗ УПИ І-5086 / ПИ с идентификатор 81178.5.570 по КК/ „За вилни сгради“ , да се отреди в УПИ І-5086 / ПИ с идентификатор 81178.5.570 по КК/ „За сгради за отдих и курорт и КОО“ м.“Аклади“, з-ще гр.Черноморец , както и промяна на градоустройствените показатели на застрояване – Н мак. от „до7м.“, става „до 7,50 м.“, Кинт от „до 0,6“ , става „до 0,5“ и Позел. от „мин.60%“, става „мин.70%“, в съответствие с предвижданията на ОУП на Община Созопол.Запазва се предвиденото в

УПИ УПИ І-5086 ново свободно застрояване показано с ограничителни линии, на нормативните отстояния от регулационните граници и съществуващи сгради. Показателите на застрояване за УПИ са в съответствие с предвижданията на действащ ОУП на Община Созопол за устройствена зона Ок4-17 и зона „А“ по ЗУЧК“, както следва : плътност на застрояване 20% , Н мак.= 7,50 м., Кинт = 0,5, мин.озеленена площ 70%, като ? да е осигурена за висока дървесна разстителност.

Съгласно чл.124б ал.1 от ЗУТ с настоящата Заповед се одобрява и приложеното Задание по чл.125 от ЗУТ.

Проекта за изменение на ПУП-ПРЗ да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, Наредба №8/14.06.2001 год. за обема и съдържанието на устройствените планове

Заповедта спира прилагането на ПУП в посочения обхват съгласно чл.135 ал.6 от ЗУТ.

Заповедта да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 от ЗУТ.

Заповедта да се обяви по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

Същата не подлежи на оспорване съгласно чл.124б ал.4 от ЗУТ.

ТИХОМИР ЯНАКИЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

април 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930