НачалоОбяви и съобщенияОбявиОБЯВЯВА конкурс за длъжността „Началник отдел "Специални и контролни дейности" и Служител по сигурността на информацията““ при Община Созопол - ПРЕКРАТЕНА-10.07.2020

ОБЯВЯВА конкурс за длъжността „Началник отдел "Специални и контролни дейности" и Служител по сигурността на информацията““ при Община Созопол - ПРЕКРАТЕНА-10.07.2020

 

На основание членове. 10а, ал.2 от Закон за постоянно служител, във връзка с членовете. 13, ал. 1 и член. 14 от Наредба за проверка на конкурс и подбор при мобилност на държавните служители и Заповед № 8-Z- 834 /06.07.2020 г. на кмета на община Созопол ,

ОБЯВЯВА

конкурс за служебност

„Началник отдел„ Специални и контролни дейности “и Служител по сигурността на информацията„ „ при Община Созопол , при следните условия:

1. Изисквания за използване на отговорността:

1.1 Длъжност, за която се проверява конкурсът е за висш държавен служител;

1.2. Минимални и специфични предложения, които са включени във всички актове за използване на отговорността:

· Минимална образователна степен - бакалавър;

· минимален професионален опит - 4 години или минимален ранг - ІII младши;

· висше образование в следната професионална област – компютърни системи и технологии;

· издадено от Държавната комисия по сигурността на информацията разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво на класификация  „секретно” е  предимство.

1.2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

· управленска компетентност, дигитална компетентност, ориентираност към резултати, работа в екип, фокус към клиента, Комуникативна компетентност, Професионална компетентност;

· Познания на нормативната уредба, касаеща дейността;

· Познания в областта на местното самоуправление и местната администрация;

· Умения за работа с MS office -Word, Excel; Internet и др

· владеене или ползване на чужд език;

· За заемане на длъжността се изисква достъп до класифицирана информация ниво „секретно”. Актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаване на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.

· Кандидатите следва да имат предвид обстоятелствата, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, както и задължението им при класиране да представят необходимите документи за проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно ЗЗКИ и ППЗЗКИ.

2.Начин на провеждане на конкурса: тест и интервю.

3.Кратко описание на длъжността съгласно длъжностна характеристика: Организиране и пряко ръководене на дейността на отдел Специални и Контролни Дейности в Община Созопол; Ръководи и контролира дейността на служител ССИ по защита на класифицираната информация в Община Созопол съгласно изискванията на Закона за защита на класифицираната информация ( ЗЗКИ ) и Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация ( ППЗЗКИ ); Ръководи и контролира дейността на главния вътрешен одитор и стажант одитора в съответствие с изискванията на Закона за вътрешен одит в публичния сектор (ЗВОПС) и помага на общинската администрация да постигне целите си чрез прилагането систематичен подход за оценяване и подобряване ефективността на работа на общинската администрация; Ръководи и контролира дейността на финансовия контрольор в съответствие с всички законосъобразни изисквания на документи и действия, свързани с финансовата дейност на Община Созопол; Ръководи и контролира дейността на служител отбранително – мобилизационна подготовка свързани с дейностите и задачите по отбранително – мобилизационната подготовка на органите на изпълнителната власт в Община Созопол и юридическите лица с военно временни задачи.

4. Минимален размер на основната месечна заплата, определена за длъжността – I степен, 630лв. Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативни актове, определящи формиране на възнаграждението;

5. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:

- заявление по образец за участие в конкурса (Приложение № 3) към чл. 17, ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и за създаване на портал за работа в държавната администрация;

- декларация (по образец) от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от право да заеме определената длъжност;

- копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

- копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

- други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

6. Документите следва да бъдат представени в 10-дневен дневен срок от датата на публикуване на обявите на конкурса в регистъра по членове. 61, ал. 1 от Закона за администрация, в специализиран сайт или портал и на интернет страница в Община Созопол, всеки работен ден от 8.30 ч. до 17.15 ч.

7. Подаване на заявление за приложение и приложение към него се представя лично или по-скоро трябва. Документацията може да се представи в деловодството на Община Созопол – гр.Созопол, пл.Хан Крум №2. Документите по т.5 могат да се предоставят и по електронен път на адрес obshtina @ sozopol . bg , които след това ще бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

8. При подаване на заявления за кандидатури лично или чрез разрешение трябва да се уверите в служителите, които могат да приемат документи, за да прегледат за определение, посочват членове . 7, ал. 2 от ЗДСл и в други нормативни актове.

Намерете кандидатурата си за най-значима характеристика за конкурсна публичност. В случай, че документите могат да бъдат представени по електронен път, информация за преглед за определяне и достоверност характеристика се изпраща на кандидата по електронен път.

Със значителен номер се регистрират само заявки, които могат да представят всички посочени в тези документи;

Заявяване, подадено след изтичане на срока, не се регистрира;

9. Списъци и други съобщения във връзка с конкурса ще се публикуват на таблото за обяви в административните сгради на Община Созопол, каквато и на интернет страницата на Община Созопол: www. sozopol .bg

За информация: телефон 0550/25773 - Община Созопол, отдел „Правно-нормативен и човешки ресурси”.

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

юли 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031