НачалоОбяви и съобщенияОбявиОБЯВЯВА конкурс за длъжността Началник отдел „Началник отдел „Недвижима собственост и транспорт” при Община Созопол, при следните условия:

ОБЯВЯВА конкурс за длъжността Началник отдел „Началник отдел „Недвижима собственост и транспорт” при Община Созопол, при следните условия:

 

На основание чл. 10а, ал.2 от Закон за държавния служител, във връзка чл. 13, ал. 1 и чл. 14 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № 8-Z-911/27.07.2020 г. на кмета на община Созопол,

ОБЯВЯВА

конкурс за длъжността

Началник отдел „Началник отдел „Недвижима собственост и транспорт” при Община Созопол, при следните условия:

1. Изисквания за заемане на длъжността:

1.1.

Длъжността, за която се провежда конкурсът е за държавен служител;

1.2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

· минимална образователна степен - бакалавър;

· минимален професионален опит - 4 години или минимален ранг - ІII младши;

1.3.Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

· Висше юридическо образование, образователна степен магистър;

· 3 г.професионален опит в публична администрация – в правен отдел или в сфера на дейност, свързана с управление на собствеността;

· управленска компетентност, дигитална компетентност, ориентираност към резултати, работа в екип, фокус към клиента, Комуникативна компетентност, Професионална компетентност;

· Познания на нормативната уредба, касаеща дейността;

· Познания в областта на местното самоуправление и местната администрация;

· Умения за работа с MS office -Word, Excel; Internet и др

· владеене или ползване на чужд език;

2.Начин на провеждане на конкурса: тест и интервю.

3.Кратко описание на длъжността съгласно длъжностна характеристика: Разработването и прилагането на законовите уредби и подзаконови нормативни актове, свързани с придобиването, управлението и разпореждане с недвижими имоти и движими вещи-общинска собственост, инвестиционни общински програми, свързани с урбанизирането и опазването на околната среда на територията на община Созопол; Изготвянето на инвестиционни общински проекти, пряко касаещи дейностите по прилагане на законовите уредби и подзаконови нормативни актове, свързани с придобиване, управление и разпореждане с недвижими имоти и движими вещи-общинска собственост, урбанизирането , екологията и опазването на околната среда на територията на община Созопол; Изготвянето на правни анализи свързани с дейности по управление и разпореждане с недвижими имоти- общинска собственост; Организира провеждането на процедури по отдаване под наем в съответствие с Наредба по чл.8 ЗОС; Координира и контролира процедурите предвидени в ЗУТ касаещи имоти общинска собственост; Извършва контрол по стопанисване на общински имоти; Изготвя и организира изпълнението на заповеди за изземване на общински имоти; Подготвя и организира процесури по провеждане на конкурси и търгове за предоставяне на концесии за общински обекти и дейности в съответствие с наредбата за концесиите в общината; Организира, координира и контролира изпълнениоето на жилищната политика на Община Созопол; Участва в изпълнението на програми за разработване на нормативни актове в областта на транспорта и земеделието; Подготвя становища по проблемите на транспорта и земеделието, поставени в кореспонденция с държавните институции, организациите и гражданите; Участва в разрабитването на транспортна схема и я предлага за одобрение от Общинската комисия по безопастност на движението по пътищата в община Созопол.

4. Минимален размер на основната месечна заплата, определена за длъжността – I степен, 630лв. Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативни актове, определящи формиране на възнаграждението;

5. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:

- заявление по образец за участие в конкурса (Приложение № 3) към чл. 17, ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и за създаване на портал за работа в държавната администрация;

- декларация (по образец) от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от право да заеме определената длъжност;

- копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

- копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

- други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

6. Документите следва да бъдат подадени в 10-дневен дневен срок от датата на публикуване на обявлението на конкурса в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал и на интернет страницата на Община Созопол, всеки работен ден от 8.30 ч. до 17.15 ч.

7. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник. Документите може да се подават в деловодството на Община Созопол–гр.Созопол, пл.Хан Крум №2. Документите по т.5 може да се подават и по електронен път на адрес obshtina@sozopol.bg, като следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

8. При подаване на заявленията кандидатите лично или чрез пълномощника се уведомяват от служителите, които са определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и в други нормативни актове.

На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. В случаите когато документите са подадени по електронен път информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път.

С входящ номер се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи;

Заявленията, подадени след изтичане на срока, не се регистрират;

9. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на таблото за обявления в административната сграда на Община Созопол, както и на интернет страницата на Община Созопол: www.sozopol.bg

За информация: телефон 0550/25773 – Община Созопол, отдел „Правно-нормативен и човешки ресурси”.

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

юли 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031