НачалоАдминистративни актовеЗаповеди на кметаЗ А П О В Е Д №8-Z-912/27.07.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ За разрешение за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план

З А П О В Е Д №8-Z-912/27.07.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ За разрешение за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план

 

З А П О В Е Д

8-Z-912/27.07.2020 година

НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

За разрешение за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ Х-48 /ПИ 58400.501.31 по КК/, УПИ ХV-48/ПИ 58400.501.32 по КК/ , УПИ ХVІ-48/ПИ 58400.501.34 по КК/ и УПИ ХVІІ-48/ПИ 58400.501.33 по КК/ в кв.6 по плана на с.Присад.

В Община Созопол е постъпило Заявление с вх.№УТ-2060-1-2/15.07.2020 г. от Андон Милев Вълков, Маргарита Андонова Димитрова, Пеню Георгиев Фъртунов и Мария Атанасова Фъртунова за разрешаване изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване . Съгласно документ за собственост представляващ нотариален акт №94, т.14, рег.№5379, д.№2569/2017 г. и н.акт №100, т.VІІІ, д.№2658 от 1991 г., Пеню Георгиев Фъртунов, Андон Милев Вълков и Анастасия Лазарова Вълкова са собственици на УПИ Х-48 /ПИ 58400.501.31 по КК/ в кв.6, с нотариален акт №94, т.14, рег.№5379, д.№2569/2017 г. и н.акт №99, т.VІІІ, д.№2657 от 1991 г., Пеню Георгиев Фъртунов и Анастасия Лазарова Вълкова са собственици на УПИ ХV-48/ПИ 58400.501.32 по КК/ в кв.6, с н.акт №12, т.ХІ, д.№6220/1998 г., Пеню Георгиев Фъртунов е собственик на УПИ ХVІІ-48/ПИ 58400.501.33 по КК/ и на УПИ ХVІ-48/ПИ 58400.501.34 по КК/ в кв.6 по плана на с.Присад. Към заявлението е приложено задание , придружено от скица – предложение за изменението. Предвижда се промяна на дворищната регулация между УПИ Х-48 /ПИ 58400.501.31 по КК/, УПИ ХV-48/ПИ 58400.501.32 по КК/ , УПИ ХVІ-48/ПИ 58400.501.34 по КК/ и УПИ ХVІІ-48/ПИ 58400.501.33 по КК/ в кв.6 по плана на с.Присад и ситуиране на нови застроителни петна в новообразуваните урегулирани поземлени имоти. Представеното задание е съгласувано с РИОСВ видно от писмо с изх.№ ПД-1122/2//07.05.2019 г. от РИОСВ – Бургас . Издадено е становище на главният архитект на Община Созопол с изх.№УТ-2060-1-3/27.07.2020 год. за допустимост на процедурата по реда на чл.134, ал.2 т.2 от ЗУТ.

На основание чл.44 ал.1 т.13 от ЗМСМА , чл.124а ал.2 във връзка с чл.135 ал.3, ал.4 т.1 от ЗУТ, и предвид чл.134 ал.1 т.1 във връзка с ал.2, т.6 от ЗУТ и чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ

РАЗРЕШАВАМ :

Да се изработи проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на УПИ Х-48 /ПИ 58400.501.31 по КК/, УПИ ХV-48/ПИ 58400.501.32 по КК/ , УПИ ХVІ-48/ПИ 58400.501.34 по КК/ и УПИ ХVІІ-48/ПИ 58400.501.33 по КК/ в кв.6 по плана на с.Присад, като се предвиждат следните изменения :

1.Променя се дворищната регулация между УПИ Х-48 /ПИ 58400.501.31 по КК/, УПИ ХV-48/ПИ 58400.501.32 по КК/ , УПИ ХVІ-48/ПИ 58400.501.34 по КК/ и УПИ ХVІІ-48/ПИ 58400.501.33 по КК/ в кв.6 по плана на с.Присад, както следва:

- към новообразуван УПИ ХVІІ-48 се придават 60 кв.м. от УПИ Х-48 /ПИ 58400.501.31 по КК/ и новообразувания УПИ ХVІІ-48 в кв.6 се урегулира с нова площ от 560 кв.м., съгласно Предварителен договор за доброволна делба на съсобствени недвижими имоти от 14.07.2020 г. , нотариално заверен с Рег.№1118/14.07.2020 г.

- към новообразуван УПИ ХVІ-48 се придават 85 кв.м. от УПИ ХV-48 /ПИ 58400.501.32 по КК/ и новообразувания УПИ ХVІ-48 в кв.6 се урегулира с нова площ от 585 кв.м., съгласно Предварителен договор за доброволна делба на съсобствени недвижими имоти от 14.07.2020 г. , нотариално заверен с Рег.№1118/14.07.2020 г.

- новообразуван УПИ ХV-48 в кв.6 се урегулира с нова площ от 672 кв.м., съгласно Предварителен договор за доброволна делба на съсобствени недвижими имоти от 14.07.2020 г. , нотариално заверен с Рег.№1118/14.07.2020 г.

- новообразуван УПИ Х-48 в кв.6 се урегулира с нова площ от 746 кв.м., съгласно Предварителен договор за доброволна делба на съсобствени недвижими имоти от 14.07.2020 г. , нотариално заверен с Рег.№1118/14.07.2020 г.

2.В новообразуваните урегулирани поземлени имоти се ситуират нови застроителни петна с отреждане „За жилищни сгради“ с параметри на застрояване Пл. = 40% , Кинт. = 1,2, височина Нмак.= 10 м. и озеленяване 40%, начин на застрояване – свободно.

Към изменението на ПУП-ПРЗ да се изготви проект за промяна на кадастралната карта , съгласуван със СГКК-гр.Бургас и новообразуваните УПИ да се отредят за ПИ с проектни идентификатори.

Съгласно чл.124б ал.1 от ЗУТ с настоящата Заповед се одобрява и приложеното Задание по чл.125 от ЗУТ.

Проекта за изменение на ПУП-ПРЗ да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, Наредба №8/14.06.2001 год. за обема и съдържанието на устройствените планове

Заповедта спира прилагането на ПУП в посочения обхват съгласно чл.135 ал.6 от ЗУТ.

Заповедта да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 от ЗУТ.

Заповедта да се обяви по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

Същата не подлежи на оспорване съгласно чл.124б ал.4 от ЗУТ.

ТИХОМИР ЯНАКИЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

април 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930