НачалоОбяви и съобщенияОбявиОБЯВЯВА конкурс за длъжността Главен вътрешен одитор при Община Созопол - прекратен

ОБЯВЯВА конкурс за длъжността Главен вътрешен одитор при Община Созопол - прекратен

 

На основание чл. 10а, ал.2 от Закон за държавния служител, във връзка чл. 13, ал. 1 и чл. 14 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № 8-Z-946/04.08.2020 г. на кмета на община Созопол,

ОБЯВЯВА

конкурс за длъжността

Главен вътрешен одитор при Община Созопол, при следните условия:

1. Изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

· минимална образователна степен - бакалавър;

· минимален професионален опит - 2 години или минимален ранг - ІV младши;

· Длъжностно ниво 9;

· Експертно ниво: 5.

· Висше образование в следната професионална област – „Социални, стопански и правни науки”

· вид правоотношение – служебно

· специфично изискване за заемане на конкурсната длъжност: да отговаря на изискванията на чл. 19 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

1.2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

· професионална компетентност, дигитална компетентност, работа в екип, фокус към клиента, комуникативна компетентност, аналитична компетентност;

· компютърни умения - умения за работа с компютърна и  информационна техника и системи;

· добро познаване на законодателството, свързано с вътрешния одит и контрол и правилно прилагане на разпоредбите му в съответната област;

2.Начин на провеждане на конкурса: тест и интервю.

3.Кратко описание на длъжността съгласно длъжностна характеристика:

осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси с оглед постигане целите на Общината;

4.Минимален размер на основната месечна заплата, определена за длъжността – 1200 лв.

5. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:

- заявление по образец за участие в конкурса (Приложение № 3) към чл. 17, ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и за създаване на портал за работа в държавната администрация;

- декларация (по образец) от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от право да заеме определената длъжност;

- копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

- Копие на сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор” издаден от министъра на финансите;

- копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит

- други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

6. Документите следва да бъдат подадени в 10-дневен дневен срок от датата на публикуване на обявлението на конкурса в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията за провеждане на конкурса и на интернет страницата на Община Созопол, всеки работен ден от 8.30 ч. до 17.15 ч.

7. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник. Документите може да се подават в деловодството на Община Созопол–гр.Созопол, пл.Хан Крум №2. Документите по т.5 може да се подават и по електронен път на адрес obshtina@sozopol.bg, като следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

8. При подаване на заявленията кандидатите лично или чрез пълномощника се уведомяват от служителите, които са определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и в други нормативни актове.

На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. В случаите когато документите са подадени по електронен път информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път.

С входящ номер се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи;

Заявленията, подадени след изтичане на срока, не се регистрират;

9. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на таблото за обявления в административната сграда на Община Созопол, както и на интернет страницата на Община Созопол: www.sozopol.bg

За информация: телефон 0550/25773 – Община Созопол, отдел „Правно-нормативен и човешки ресурси”.

 

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

юли 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031