НачалоОбяви и съобщенияОбявиОБЩИНА СОЗОПОЛ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ“ към Дирекция „Административно-правна“, отдел „Правно-нормативен и човешки ресурси“ при Община Созопол

ОБЩИНА СОЗОПОЛ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ“ към Дирекция „Административно-правна“, отдел „Правно-нормативен и човешки ресурси“ при Община Созопол

 

На основание чл. 10а, ал.2 от Закон за държавния служител, във връзка чл. 13, ал. 1 и чл. 14 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № 8-Z-993/19.08.2020г. на кмета на община Созопол,

ОБЩИНА СОЗОПОЛ

ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

„СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ“ към Дирекция „Административно-правна“, отдел „Правно-нормативен и човешки ресурси“ при Община Созопол, при следните условия:

Длъжността, за която се провежда конкурсът е за държавен служител

1.2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

· Образование: висше, образователна степен - магистър;

· Професионален опит - 1 година или минимален ранг – V младши;

· Длъжностно ниво по КДА - 10

· Наименование на длъжностното ниво - Експертно ниво 6

· Вид правоотношение – служебно

· Професионално направление на висшето образование: специалност право

· Придобита юридическа правоспособност

· Да отговаря на условията на чл.7 от Закона за държавния служител

1.2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

· 3 години професионален опит в администрация – в правен отдел или в сфера, свързана с правни дейности

· владеене или ползване на чужд език

· компютърни умения - много добро ниво в използването на Microsoft Office продукти /Word, Excel, Power point/, Internet

· Компетентност, свързана с познаване, ползване и прилагане на нормативните актове, свързани с дейността на общината – ЗОП, ЗНА, ЗА, ЗОС, ЗС, ЗМСМА, ЗДС, КТ, ЗУТ; ЗАНН и др. както и подзаконовите нормативни актове, произтичащи от тях

· Аналитична компетентност, работа в екип, комуникативна компетентност, фокус към клиента, професионална компетентност

2. Начин на провеждане на конкурса: тест и интервю.

3.Кратко описание на длъжността съгласно длъжностна характеристика:

Организира, координира и контролира законосъобразното функциониране на дейността в общинската администрация; изготвя правни становища и юридически консултации по проблеми, касаещи законосъобразното функциониране на общинската администрация; осъществява процесуално представителство на община Созопол; участва в изготвянето на вътрешни нормативни актове; изготвя искови молби, заявления за заповедни производства, жалби срещу административни и съдебни актове, молби за образуване на изпълнителни дела; изготвя правни анализи, решения, становища, отговори на искания, жалби, писма, сигнали; подготвя проекти на договори; съгласува заповеди на кмета на общината; разработва предложения за решения на правни проблеми, свързани с дейността на общината; участва в юридическата подготовка и юридическото обслужване на процедури по възлагане на обществени поръчки; оформя документи при сключване и промяна на трудово правоотношение; извършва правни дейности в сферата на управлението на човешки ресурси; дава становище за законосъобразността на съставените от съответните органи актове за установяване на административни нарушения и др.

4. Минимален размер на основна месечна заплата, определена за длъжносттаI степен, 610 лв. Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативни актове, определящи формиране на възнаграждението;

5. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:

- заявление по образец за участие в конкурса (Приложение № 3) към чл. 17, ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и за създаване на портал за работа в държавната администрация;

- декларация (по образец) от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от право да заеме определената длъжност;

- копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

- копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит/труд.книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка/

- други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността: за дигитални компетентности, допълнителна квалификация и други по преценка на кандидата

- подробна автобиография – CV

6. Документите следва да бъдат подадени в 10-дневен дневен срок от датата на публикуване на обявлението на конкурса в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията за провеждане на конкурса и на интернет страницата на Община Созопол, всеки работен ден от 8.30 ч. до 17.15 ч.

7. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник. Документите може да се подават в деловодството на Община Созопол–гр.Созопол, пл.Хан Крум №2. Документите по т.5 може да се подават и по електронен път на адрес obshtina@sozopol.bg, като следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

8. При подаване на заявленията кандидатите лично или чрез пълномощника се уведомяват от служителите, които са определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и в други нормативни актове.

На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. В случаите когато документите са подадени по електронен път информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път.

С входящ номер се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи;

Заявленията, подадени след изтичане на срока, не се регистрират;

9. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на таблото за обявления в административната сграда на Община Созопол, както и на интернет страницата на Община Созопол: www.sozopol.bg

За информация: телефон 0550/25773 – Община Созопол, отдел „Правно-нормативен и човешки ресурси”.

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

юли 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031