НачалоАдминистративни актовеЗаповеди на кметаЗ А П О В Е Д №8-z-971/12.08.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

З А П О В Е Д №8-z-971/12.08.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

З А П О В Е Д

№8-z-971/12.08.2020 година

НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

За разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в обхват на УПИ ХІ10239 / пи с идентификатор 67800.10.239 по КК на гр.Созопол /, УПИ ХV10238 / пи с идентификатор 67800.10.729 по КК на гр.Созопол /, УПИ ХІV10238 / пи с идентификатор 67800.10.728 по КК на гр.Созопол /, в м.”Мапи”, з-ще на гр.Созопол.

Постъпило заявление с вх.№ УТ 2060-62/24.07.2020 г. от „БЛЕК СИЙ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД, гр.Бургас, ул.”Сливница” №34 вх.1,ет.5 ап.10, чрез пълномощник Житомир Димитров Русинов, за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване. Съгласно Апорт № 152 т.29 р.10150 от 11.08.2015 година, „БЛЕК СИЙ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД е собственик на поземлени имоти с идентификатори 67800.10.239, 67800.10.729 и 67800.10.728 по КК на гр.Созопол и заинтересовано лице по чл.124а , ал.5 и чл.131 от ЗУТ.

Към заявлението е приложена скица – предложение за изменението, като: УПИ ХІ10239 / пи с идентификатор 67800.10.239 по КК на гр.Созопол /, УПИ ХV10238 / пи с идентификатор 67800.10.729 по КК на гр.Созопол / и УПИ ХІV10238 / пи с идентификатор 67800.10.728 по КК на гр.Созопол /, в м.”Мапи”, з-ще на гр.Созопол се обединяват в един нов урегулиран поземлен имот с нов номер ХІ с площ 2970 кв.м. и се отрежда за изграждане на сгради за отдих и курорт при плътност на застрояване 30%, Кинт=1,0 и Нмах=10.00 метра и минимално озеленена площ 50 %, като ? е отредена за дървесна растителност .

Представено е Писмо с изх.№ ПД-1427/(1)/22.07.2020 година на РИОСВ гр.Бургас за съгласуване на инвестиционното намерение.

Издадено е предложение на главният архитект на Община Созопол с изх.№ УТ–2060-62-1/11.08.2020 година за допустимост на процедурата по реда на чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ.

На основание чл.44 ал.1 т.13 от ЗМСМА, чл.124а ал.2 във връзка с чл.135 ал.3 и ал.4 т.1 от ЗУТ, и предвид чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ във връзка чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ

Р А З Р Е Ш А В А М :

Изработването на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в обхват на УПИ ХІ10239 / пи с идентификатор 67800.10.239 по КК на гр.Созопол /, УПИ ХV10238 / пи с идентификатор 67800.10.729 по КК на гр.Созопол / и УПИ ХІV10238 / пи с идентификатор 67800.10.728 по КК на гр.Созопол /, в м.”Мапи”, з-ще на гр.Созопол, като се предвижда следното изменение:

? УПИ ХІ10239 / пи с идентификатор 67800.10.239 по КК на гр.Созопол /, УПИ ХV10238 / пи с идентификатор 67800.10.729 по КК на гр.Созопол / и УПИ ХІV10238 / пи с идентификатор 67800.10.728 по КК на гр.Созопол /, в м.”Мапи”, з-ще на гр.Созопол се обединяват в един нов урегулиран поземлен имот с нов номер ХІ с площ 2970 кв.м. и се отрежда за изграждане на сгради за отдих и курорт, съгласно устройствена зона Ок4 (15**) по действащия общ устройствен план на Община Созопол, одобрен със Заповед № РД 01-14-539/13.07.2016 год. на Министъра на РРБ( обн. в ДВ бр.59 от 29.07.2016 год.) с плътност на застрояване 30%, Кинт=1,0 и Нмах=10.00 метра и минимално озеленена площ 50 %, като ? е отредена за дървесна растителност .

ПУП-ПРЗ да се съгласува с НИНКН/МК/ гр.София.

На основание чл.124б ал.1 от ЗУТ с настоящата заповед се одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ.

Проектът за изменение на ПУП-ПРЗ да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба № 8/14.06.2001 година За обема и съдържанието на устройствените планове.

Заповедта спира прилагането на ПУП в посочения обхват съгласно чл.135 ал.6 от ЗУТ.

Заповедта да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 ЗУТ.

Заповедта да се обяви по реда и условията на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

Същата не подлежи на оспорване съгласно чл.124б ал.4 от ЗУТ.

Д-Р ИНЖ.РУМЕН КИСЬОВ

Заместник Кмет на Община Созопол

( Заповед за заместване № 8-z-954/06.08.2020 година

на Кмета на Община Созопол)

Изготвил:

инж.Илиана Лулева гл. експерт “Кадастър” в Дирекция “УТСК”

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

април 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930