НачалоОбяви и съобщенияОбявиOбява за отдаване под наем на имот 81178.9.436

Oбява за отдаване под наем на имот 81178.9.436

 

О Б Я В А

На основание чл.58 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол, и във връзка с изпълнение на Решение на Общински съвет Созопол 212 от 29.07.2020 г., съгл. решение по т.2 от Протокол №5/08.08.2020г. на Комисия чл.59, ал.6 от НРПУРОС /назначена със Заповед № 8-Z-265/18.02.2020г. на Кмета на Община Созопол, открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 81178.9.436 / ЕКАТТЕ-осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район- девет, поземлен имот- четиристотин тридесет и шест/ по КККР, одобрени със заповед РД-18-12/24.04.2007г. на ИД на АГКК, находящ се в з-ще гр.Черноморец, община Созопол, целия с площ от 848 кв.м. /осемстотин четиридесет и осем квадратни метра/ ,трайно предназначение на територията-„Земеделска“ и начин на трайно ползване – „Изоставена орна земя“ ,при съседи- 81178.9.37; 81178.9.437; 81178.9.147; 81178.9.432; 81178.9.47

Начална тръжна годишна наемна цена да се ползва одобрената пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител в размер 2 280,00лв./две хиляди двеста и осемдесет лева/

Стъпка за наддаване 114,00лв./сто и четиринадесет лева/- 5% от началната тръжна цена.

Размер на депозита заучастие в процедурата – 228,00 лв./двеста двадесет и осем лева/

Депозитът се внася по банкова сметка на община Созопол при „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД- IBAN BG41 CECB 9790 3379 9626 02.

Цена на тръжната документация20.00 лв./двадесет лева /

Документи за участие се закупуват от касата в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2, всеки работен ден до 12.00 ч. на 16.09.2020г.

Право на участие имат физически и юридически лица, които нямат непогасени данъчни задължения към Община Созопол, не са в процедура по ликвидация или обявяване в несъстоятелност /за ЕТ и ЮЛ/.

Предложения за участие в тръжната процедура се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост всеки работен ден в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2 до 16.00часа на 16.09.2020год. Върху плика се отбелязват името на участника и цялостното наименование на обекта. В плика с предложението за участие се представят всички изискуеми от тръжната документация документи. Към момента на подаване на предложението се представя копие от документа, доказващ внасянето на депозита. В плика се прилагат и документи, установяващи представителната власт на упълномощеното лице.
Спечелилият търга в 14-дневен срок от връчване на заповедта за обявяване на резултатите внася по сметка на Община Созопол, предложената от него цена увеличена с местен данък и административна такса с включено ДДС, като от нея се прихваща внесеният депозит за участие.

Оглед се прави от участник закупил тръжна документация в определен от общинската администрация ден и час в срока определен по-горе след предварителна заявка, тел. за контакти: 0550 / 25772.

Търгът ще се проведе на 17.09.2020г. от 14:45 часа в сградата на Община Созопол в съответствие с описаните тук и утвърдени от Кмета на Община Созопол условия.

Допълнителна информация: тел.0550/ 25772.

ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ

кмет на община Созопол

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

юли 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031