НачалоАдминистративни актовеЗаповеди на кметаЗ А П О В Е Д №8-Z-1048/02.09.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

З А П О В Е Д №8-Z-1048/02.09.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

 

З А П О В Е Д

8-Z-1048/02.09.2020 година

НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

За разрешение за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация за УПИ Х-46 / ПИ 81178.501.80 по КК / в кв.9 по плана на гр.Черноморец .

В Община Созопол е постъпило заявление с вх.№УТ-2060-63/24.07.2020 год. Иван Радиев Танев за разрешаване изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план – план регулация . Съгласно документи за собственост представляващи нотариален акт №153, т.І, д.№590/1982 г., нотариален акт №52, т.ІІ, д.№880/1989 г., нотариален акт №197, т.ХVІ, д.№3855, вх.рег.№6440/2004 г. и нотариален акт №195, т.11, д.№2056, вх.рег.№3867/2019 г. Иван Радиев Танев и Димитрина Костадинова Стоянова са собственици на УПИ Х-46 / ПИ 81178.501.80 по КК / в кв.9 по плана на гр.Черноморец . Към заявлението е приложено задание , придружено от скица – предложение за изменението. Предвижда се УПИ Х-46 / ПИ 81178.501.80 по КК / в кв.9 по плана на гр.Черноморец , да се раздели на два самостоятелни урегулирани поземлени имота.

Представеното задание е съгласувано с РИОСВ видно от писмо с Изх.№ПД-1022/1//13.06.2020 г. от РИОСВ – Бургас . Издадено е становище на главният архитект на Община Созопол с изх.№УТ-2060-63-3/31.08.2020 год. за допустимост на процедурата по реда на чл 134, ал.1,т.1 и ал.2 ,т.6 от ЗУТ.

На основание чл.44 ал.1 т.13 от ЗМСМА , чл.124а ал.2 във връзка с чл.135 ал.3, ал.4 т.1 от ЗУТ, и предвид чл.134 ал.1 т.1, ал.2, т.6 от ЗУТ и във връзка с чл.110 ал.1 т.2 от ЗУТ

РАЗРЕШАВАМ :

Да се изработи проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация на УПИ Х-46 / ПИ с идентификатор 81178.501.80 по КК на гр.Черноморец / в кв.9 по действащия регулационен и застроителен план на гр.Черноморец , като се предвижда следното изменение :

-С проекта за ПУП-ПР , УПИ Х-46 / ПИ 81178.501.80 по КК / в кв.9 по плана на гр.Черноморец , да се раздели на два самостоятелни урегулирани поземлени имота.

Съгласно чл.124б ал.1 от ЗУТ с настоящата Заповед се одобрява и приложеното Задание по чл.125 от ЗУТ.

Проекта за изменение на ПУП-ПР да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, Наредба №8/14.06.2001 год. за обема и съдържанието на устройствените планове

Заповедта спира прилагането на ПУП в посочения обхват съгласно чл.135 ал.6 от ЗУТ.

Заповедта да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 от ЗУТ.

Заповедта да се обяви по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

Същата не подлежи на оспорване съгласно чл.124б ал.4 от ЗУТ.

 

ТИХОМИР ЯНАКИЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

април 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930