Начало

Променена дата за обработка против комари

Поради неблагоприятните метеорологични условия планираната за 25.08.2022 г. обработка против комари на територията на град Созопол се отмени. Предвид променливото време, третиране ще бъде извършено в подходящ ден през периода 26-30.08.2022 г. от 1:00 ч.
Датите могат да бъдат променени спрямо метеорологичната обстановка или други непредвидени факти.
scroll back to top
 

Приемна за граждани с регионалния представител на Комисията за защита от дискриминацията

Община Созопол уведомява жителите, че на 26 август от 10.00 ч. до 12.00. часа в Консултативния кабинет на МКБППМН /пл. "Черно море" №1/ ще се проведе открита приемна за граждани с регионалния представител на Комисията за защита от дискриминацията.
Комисията е специализиран орган, призван да провежда държавната политика в областта на равните възможности и равното третиране на всички граждани на територията на Република България. Различията между хората, основани на пол, раса, етнос, религия, обществено положение, както и на какъвто и да било друг признак, не могат и не бива да стават причина за неравенство, привилегии или каквито и да било други прояви на нетолерантност. За постигането на тази нелека задача са необходими усилията на цялото гражданско общество.
Регионалният представител на Комисията консултира хората срещу които се проявява дискриминация и се нарушават техните граждански права и им оказва методическа помощ при подаване жалба, ако това е необходимо.
за контакт:
Ирина Иванова
/Регионален представител на КЗД- Бургас/
Тел. 056/826082
GSM: 0895507339
scroll back to top
 

Заявления за гласуване по настоящ адрес се подават до 17.09.22 г.

Във връзка с предстоящите на 2.10.2022 г. парламентарни избори,Община Созопол уведомява избирателите с постоянен и настоящ адрес в две различни населени места в страната, че фигурират в избирателния списък в съответната секция по постоянен адрес. Желаещите да гласуват в секция по настоящ адрес, е необходимо да подадат заявление за вписване в избирателния списък по настоящия адрес не по-късно от 17.09.2022 г. Заявлението се подава по образец утвърден от Централната избирателна комисия – Приложение № 21-НС от изборните книжа.
Заявлението се подава в Общината по настоящ адрес или електронно (задължително подписано с електронен подпис) на e-mail адреса на съответната Община (официален e-mail адрес на Община Созопол – Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ).
Заявлението може да се подаде и по електронен път през интернет страницата на ГД „ГРАО“ в МРРБ - https://regna.grao.bg/ , като в него избирателят вписва данните си и посочва телефонен номер, като електронен подпис не се изисква. ГД „ГРАО“ извършва автоматизирана проверка на данните в заявлението едновременно с подаването му.
След като лицето бъде вписано в избирателния списък по настоящ адрес, автоматично ще бъде заличено от списъка по постоянен адрес и няма да може да упражни правото си на глас там.
Гражданите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес, могат да направят справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване след 21.09.2022 г.
Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:
• През Интернет на адрес http://www.grao.bg/elections/
• Чрез SMS - Изпраща се SMS на единен номер 18429 и за трите мобилни оператора (А1, Yettel и Виваком). Цената на SMS e 0,25 лв. без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
• Чрез стационарен телефон - Избира се 0800 1 4726 - безплатен за цялата страна.
scroll back to top
 

ПОКАНА

 

Изх №..91-00-33/19.08.2022 г.

ДО:

КОАЛИЦИЯ „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“
ГР. СОФИЯ,
БУЛ. „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ № 84, ЕТ. 2, ОФИС 2,
e_mail:
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

КОАЛИЦИЯ „ГЕРБ-СДС“

ГР. СОФИЯ, РАЙОН ТРИАДИЦА,
НДК, Административна сграда, ет. 17

eл. поща: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

ГР. СОФИЯ, БУЛ. „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“ № 45А

eл. поща: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

ГР. СОФИЯ, РАЙОН ВЪЗРАЖДАНЕ,
ул. „Позитано“ № 20

ел. поща: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

ГР. СОФИЯ, РАЙОН „ТРИАДИЦА“,
пл. „България“ № 1,
НДК, зала 12,
e_mail:
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“

„ДА БЪЛГАРИЯ“ ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ДРАГАН ЦАНКОВ“ № 12-14, ЕТ. 2, АП. 7

eл. поща: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

ДСБ ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ВИТОША“ № 18

ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“
ГР. СОФИЯ,
БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ № 111,
e_mail:
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

П О К А Н А

ДО ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

Относно: Провеждане на консултации за определяне съставите на Секционните избирателни комисии за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 02 октомври 2022 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Съгласно чл. 91, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс /ИК/ насрочвам провеждането на консултации на 26 август (петък) 2022 г., от 14.00 часа, в кабинета на Кмета на община Созопол за определяне съставите на секционните избирателни комисии /СИК/ Созопол за предстоящите на 02 октомври 2022 г. избори за народни представители за Народно събрание.

Съгласно чл. 91, ал. 4 – 13 от ИК:

„(4) При консултациите партиите и коалициите по ал. 2 представят:

1. писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;

2. копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на изборите или от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията;

3. пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица.

(5) Към предложението си по ал. 4, т. 1 партиите и коалициите представят и списък на резервните членове, които да заместят предложените от тях лица, в случаите по чл. 51, ал. 2 или когато член на секционната избирателна комисия не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на районната или общинската избирателна комисия.

(6) За резултатите от проведените консултации се съставя протокол, който се подписва от участниците в тях. При отказ да се подпише протоколът, както и когато протоколът е подписан с особено мнение, се прилагат мотивите на участниците. Прилагат се и писмените възражения на партиите и коалициите, ако има такива.

(7) В случаите, когато не е постигнато съгласие между участвалите в консултациите партии и коалиции, кметът на общината не по-късно от 30 дни преди изборния ден изпраща на районната или общинската избирателна комисия документите по ал. 4, 5 и 6.

(8) В случаите, когато е постигнато съгласие, кметът представя в районната или в общинската избирателна комисия:

1. писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии заедно със списък на резервните членове, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;

2. документите по ал. 4 и 5, представени от партиите и коалициите;

3. протоколите от проведените консултации с представителите на партиите и коалициите, включително и писмените им възражения;

4. копие от съобщението за провеждане на консултациите и начина на оповестяването му.

(9) Кметът прави предложението по ал. 8 не по-късно от 30 дни преди изборния ден. При създаване на нова община назначеният временен кмет прави предложението при същите условия.

(10) Когато кметът на общината или временният кмет на новосъздадената община не е направил предложение в срока по ал. 9, той изпраща незабавно документите по ал. 4, 5 и 6 в районната или общинската избирателна комисия.

(11) В случаите, когато е постигнато съгласие, районната или общинската избирателна комисия назначава секционните избирателни комисии по предложението на кмета на общината, направено по реда на ал. 8.

(12) В случаите, когато не е постигнато съгласие или кметът на общината не е направил предложение в срока по ал. 9, районната или общинската избирателна комисия назначава секционните избирателни комисии по направените предложения на партиите и коалициите.“

С цел оптимизиране на процеса по оформяне съставите на СИК е желателно предложенията на всеки участник в консултациите да бъдат предоставени на електронен или магнитен носител /USB флаш памет, компактдиск, др./

Настоящата покана, ведно с направеното от РИК - Бургас с Решение № 15-НС от 18.08.2022 г. разпределение на квотен принцип за членове на СИК - Созопол да бъде изпратена по поща и на електронните адреси на поканените партии и коалиции, както и обявена на таблото и на интернет страницата на Община Созопол.

За въпроси и уточнение следва да се свържете с Янко Костадинов – Секретар на Община Созопол на сл. номер 0550-2-57-10 или email: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .

С уважение, / п /

Д-р инж. РУМЕН КИСЬОВ

Зам.-Кмет на Община Созопол

Съгласно Заповед за заместване

№ 8-Z-751/27.07.2022 г.

 

 

scroll back to top
 

Обработка против комари на 25 август

На 25.08.2022 г. от 01:00 ч. на територията на град Созопол ще бъде извършена обработка против комари.
Датата може да бъде променена спрямо метеорологичната обстановка или други непредвидени факти.
scroll back to top
 

Страница 6 от 423

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

юли 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031